ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ - สกุล123456789101112131415161718.118.218.318.419.119.219.319.420.120.220.320.421.121.221.321.422.122.222.322.42324252627282930123456789101112131415161718.118.218.318.419.119.219.319.420.120.220.320.421.121.221.321.422.122.222.322.42324252627282930
ค 1.1
ค 2.1
ค 2.2
5
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
23312231242113143212111221212121222113333333833333333333333333111111111111111111113333333878133
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนาวัฒน์ ฉัตรรักษา
139900007038011211311221431313312212211121211112222030330030003000030003330300110000111110101100030330032980
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พันกร ทองสันต์
139900007231512211234233142321321121211212112221122030303083003300000000300311001000000011010000030303082960
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ดนุพล กุลแก้ว
139040114168912433233144242313221212112112122111221303300343030303303300330011110101100001100101303300344380
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐากร โกวิทย์
1399000072005123212231442423132212121121121212212213300333333033333033003300111101011000000101013300333347110
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐภูมิ พลูเกษม
139990037216112311333211331241322112112222221211212333033063303003000003000310010101010100000110333033063950
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กฤษฎา เอกอุ่น
141990260859514234313132314242412121221121221211212033303320030003300030000000001010111100000110033303322950
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทิวิภาพ ภูผิว
147990086374112434223144242313221212112112121221221300030343030333303300330011110101100000010101300030344280
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กรวิชญ์ วรรณะโส
1399000070789122424244223223134212121121121211121123303030630000300300003300111101011000001010103303030632110
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภัทรชนน เถื่อนช้าง
144970002441011111341122412134112112121112211212221003030050003000330030003000010110100110001101003030052933
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กิติพงษ์ อินทร์กอง
164020006944912331422231441221122211221112112221122300303343333030000003000010111010100011010000300303343730
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จงเจตน์ ผิวดี
139990038096213211324232344123112112112111121211212330030340003030000000000000010101101000000110330030342420
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพล พุฒชนะ
139990035836312231331443411123221121221212112121122033003333033000000033000011001010000011110000033003333230
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปิยะวัฒน์ ศรีเคน
139990036146112231323132121324421121222121122211122330330083033033300003303011001011111001000000330330085033
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิรวัฒน์ ประเสริฐแก้ว
139900006924112131422421243123122112212121221212112333033083033030030300000010010001111100001010333033084550
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ยงยุทธ รัตนทิพย์
139900007267612123314214232143221211122121112121212000303023000000003300000011111111111011110110000303022950
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐานวัฒน์ แสงสุเทพ
139900007073814331342311111341212112121112211211212303030380333000000033300000010110100110000110303030383850
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทรงสิทธิ์ โพธิ์บุญมา
1399400084329122314313214323143112221211211212211110300330530330000300003333011001101110000100110300330531113
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูวดล สิทธิประภาพร
1419902650991121311231122133143221122121212212121123330330830330333003303333100100011111000010103330330851113
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภควัติ โค๊ะแสง
139900007281113433433234223113111221212122121121211303303040030003003300030001101001110000110111303303043390
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีระศักดิ์ ชินตุ
1399000073222
12231331144231123121211212211212211121030330353033000303303000011111001001111000001030330354510
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อรรถพล อ่อนตาแสง
1399000074369
12423113413433443122222222121222122112303033043000003000000000010100011111101111010303033043050
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วัชรพงษ์ วงค์ศรีจันทร์
1399000071483
12142223334132324212122121112121211122003030363000333003000303000000110100000000000003030363033
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อริยพล บุญเรือง
1439600095633
12421213224313124312211212111221122121030303343003303033030003300111001101100111001030303344053
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐิตินันนท์ พืชสิงห์
1399000073508
23431431232212343421112221112111122212300330350033000000330300011010010100010111110300330353460
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นันทิดา มาตย์วิเศษ
1399900357391
23431223321234344321112221112221212112330303040033333030300303311010010100100001010330303044083
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อัญชิสา สวนโสกเชือก
1399000074571
2213134124412142132211121112121121212233330334
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชรินรัตน์ ชะชม
1399000072790
2343142213221232322211212112122121211203303038
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณิศวรา ศรีคูณ
1399000075233
2323112442314411342121221211122112121133033038
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ขวัญข้าว ภูดวงจิต
1399000072927
2213133212432134121211212111221121121230300334
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธัญญาลักษณ์ อินทร์เพชร
1399000076001
2321133432213412342121211212121221121133030308
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุธาสินี ธนูทอง
1409903830101
2224343242231342342211211211212121122103303035
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิวพร ทุมวงษ์
1409600462385
2233132312134132331212221211121112222233033308
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนัชชา เงินลุนปา
1399900365947
2223134144341112322112111212121212112230330338
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เกตุน์นิภา บุญหวัง
1399000076787
2222123423141114142112221112122212121203033038
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชุตินันท์ หลุมคำ
1399900370312
2321113123433241121221221212112211121230303302
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฎฐธิดา นามวงศ์
1430301463900
2422143122122231432211212111221222111103030338
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อัจฉริกา ภูนาสูง
1679900781808
2323224144213312422112221121222211221133303308
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุภารัตน์ แสงโพธิ์
1399900387878
2221314131434224142112221112122212121230330036
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วรรณวิภา ละม้าย
1399000075772
2242311341343344312222222212122212211233003038
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วาสนา สอใบ
1119902540896
2221132433343312442211221111221122121230330304
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วนิดา นามสม
1779800360605
2213142313444334432212221222122212222133003305
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีราพร ไพรเขต
1409903878073
2221434121241312422112221121222211221103330338
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภัทราพร วงค์ลา
1399000071548
2222141112234223432212221221222211221133033038
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิรัชญา เหล็กกล้า
1419902612886
2213144433314122442111212111122211221130330338
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูริพัฒน์ กำหยุก
1399900374521
1224432241232143342122211112112111211203030334
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพัฒน์ สวนมอญ
1399000070061
1213112111123131412212222212122111112103303034
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนายุต สุกุล
13999003732061233341124234123441122221212121221121230330304
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนวัฒน์ แสงมา
13990000745471313142414112242132122221212211211122103033004
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พัฒนศักดิ์ ป้านภูมิ
13999003578211113134332242421142211222121221212111230303334
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กวิน วิรัชชู
13990000714321244114114434421141212212112122122122100030332
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จักรภัทร สุริเยศ
13990000766551212114234234124241212212212211212221230033006
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐกิตต์ อินทุใส
13990000756411123133331433313122212122111121221221203300334
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูริวัฒน์ บุญหล้า
11008016454571123134313241433142211221212211122211103033304
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว
14599013255311213142213434222412122221121121212221103303304
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ยุทธภูมิ ถมมา
13999003630811231422141124321121121211211212111112230330034
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นรวุฒิ นามเกาะ
13999003671921224442314141234122112122111221212212203033034
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนากร นาชัยเวช
13990000742611223133233123234121221221212122222112200303334
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รัชตะ ศรีจันทร์
11031010923341223133233123124232112221112122121221130330034
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พงศธร สิงโนรักษ์
13990000710501223134132412312421211212212121122122103033004
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนภัทร ต้นโนนเชียง
13999003776781223133213132142232122211212122222111233033306
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพนธ์ อยู่นา
13990000764261124132132132131212112211122222121122100303032
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิตติพงษ์ ฮามพรม
14099038499871223132312131232142211221111112122121233303306
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พลภัทร ทีอุทิศ
11020040854411124132132132131212112211122222121122100303032
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
คุนัชญ์ น้อยเรือง
13990000791151223111442332313422221211122112122221233030334
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พัฒนศักดิ์ ค่ายเพชร
12208000759401223114132423243112221211112122221221133303034
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ก้องวรุต ก้องอัจฉริยะกุล
13999003830071243143312411121212112221221211122222133330306
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปัญจพล คำมณีจันทร์
13999003699261223133113434241312112212111222211121203003334
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อนุกูล แสงโพธิ์
13990000747091421113444144132431212222212112112221103300334
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
คณพศ วงษ์ชมภู
13999003743001213321214224334431221211221212121112230333034
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิริรัตน์ ศรีสมศักดิ์
13990000762642242122413421331432212122111121211221203333036
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนาภรณ์ สนลา
13990000716372141124413114234132122212111212112211103030334
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรรณปพร บุตรเกตุ
13999003705922123144314214233412112112112111212212230303306
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิริรัตน์ ชานชะลา
11020040795902223134331433311122211211211121221112133030334
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณิชาวดี แก้วพลงาม
13999003694972132131331433313121121221111121111211230330034
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณิชานันท์ ชินบุตร
13990000739232223133132412312421211212212122121221103303306
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วชิราภรณ์ สูนทอง
13990000701772213132113422132112221211111122212222133030306
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐิตามร นามวงค์
14303014639182313142314231234122221111211111212112103303034
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุธีธิดา พิมพ์พุก
13999003806872113132243142342412212221222112211112130330304
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปาณิสรา หนุมาน
13999003827442213112313223231142111211111111211222103033034
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จารุวรรณ บัวสอน
13999003788102213333112241311232212211211211212221233300334
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธิติมา นาลา13990000744402223133444343314242222121122121121212133030306
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เขมจิรา ศรีไชย
13999003894122243132431124324322121122212112121212230300334
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐญา พระระฆัง
13904011420492223132212221334432212221111211212212233033036
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นุชนาท เสนาจ
13990000749712243132431124321322211122111122121211203303304
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อุษามณี มะลิหวล
11999012491282111132341421112112112221211122122222133033034
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วฤทรัชต์ โชคเจริญ
13990000724632223131123124141432112212112121221212103303336
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนภรณ์ พรมไตร
13990000701182243312133421211411221112211112211211233033004
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชลิดา แก้วสวาท
11020041290662213142231313321142211221111222112211133030334
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วัชรากร ปิ่นคำ
13904011417781113443331221324342212221221222222112233303034
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศรัญย์กร อาร้อน
11043012017311243444331231324341112212111211212221233033334
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วีรวัฒน์ สุริเยศ
13999003704951212124313422132312111211112121211221233300305
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนพล ศรีสมศักดิ์
13990000753571213134313423132312111211112122222111230303035
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนโชติ มีบุญมา
14199026107431243134213422342322211211121112112121133030035
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ประติพัทธ์ ปั้นไล้
13999003680161213134213423132312211221121122112121133003305
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วุฒิชัย หมอกมืด
11018016315201343441221133232322112112211222121212130300032