2. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการนักอ่านร่่นเยาว์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
3
25/7/2019, 10:21:45ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1โนนสังวิทยาสรรค์
เด็กชายนภสร บุญประเสริฐ
นางอรวรรณ ดอนหลักคำ
0910566390นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
4
25/7/2019, 12:42:47ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖โคกม่วงทองวิทยา
ด.ญ.กัญญาวี รักษาถักดี
นายธนบดี ปริปุณณะ0951688894
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
5
25/7/2019, 12:46:46ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาย ฯศรีบุญเรือง ๖ชุมชนบ้านนากอกด.ญ.กวิตตา พลเยี่ยม
นางสาวนวลศรี ผ่านพูล
0885630286
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
6
25/7/2019, 12:50:23ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางสติปัญญาศรีบุญเรือง ๖หนองผือ ฯด.ช.วาทิน แสงรุ่ง
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
7
26/7/2019, 10:43:30ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3โนนสูงใหม่วังทอง
เด็กชายธีรภัทร สุนทองห้าว
นางวารุณี ชุมภูปิก0819757360
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
8
26/7/2019, 11:14:36ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสังฯ 4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ หลักตา
นายนคร ท้าวเพชร0899442506นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
9
26/7/2019, 12:31:21ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
เด็กชายเทพพิทักษ์ หล้าสิม
นางสุดา แคร์โรล์ฟสัน
0817396468
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
10
26/7/2019, 12:40:38ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาน ฯศรีบุญเรือง 3
บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
เด็กชายธนกฤต เวียงสงค์
นายอัครเดช หลวงน้อย0810547755
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0980458083
11
26/7/2019, 12:59:13ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางการเห็นเมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กหญิงภัทรนันท์ โพธิ์หล้า
นางยุพารัตน์ พัฒนพงศ์ผดุง
0879492061
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937
12
26/7/2019, 13:01:15ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 4
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
เด็กชายณรงค์ โพธิ์หล้า
นายอาทร มนตรี0872268518
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937
13
26/7/2019, 13:10:48ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางสติปัญญาศรีบุญเรือง ๑
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิงนภัสสร โสมาบุตร
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
14
26/7/2019, 13:13:56ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๑
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กชายรังสิมันต์ สวนโศกเชือก
นางสาวดวงใจ สิมมาสุข
0892250798
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
15
26/7/2019, 13:21:54ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ด.ญ.อรนุช อุรา
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา
0893940997นายสายธาร ศักดา0897113673
16
26/7/2019, 14:30:24ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
เด็กหญิงวราภรณ์ พิมพ์เพ็ง
นางรุจิรา เวียงสิมมา
0862374600
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
17
26/7/2019, 18:08:22ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 7อนุบาลหนองบัวลำภู
เด็กหญิงจิราพร. มงคลเคหา
นางอภิญญา บุญญะรัง0000000000
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
0934145454
18
29/7/2019, 19:47:14ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง2
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง
ด.ช.ปฏิพล ทองคำภา
นางชนันญา ราชพรหม นางสาววารุณี มาลา
-
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
19
30/7/2019, 11:50:01ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 5
โรงเรียนโนนสูงหนองสวรรค์
เด็กชายสามารถ พิมพ์คต
นายทรงฤทธิ์ อินพรมภา
086-2296460
นางสาวกานต์ธิดา ดรละคร
0833382213
20
30/7/2019, 13:08:10ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 7บ้านวังคูณ
เด็กชายวีรวัฒน์ บัวภา
นางรัตนา วิลัยปาน0808135930
นางสาวปิยพร วิเชียรดี
0943925096
21
30/7/2019, 13:12:20ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาน ฯศรีบุญเรือง 7บ้านโนนเสถียร
เด็กหญิงญาศิริ ช่วยหาญ
นายวินัย ซ้อนหา0883165602
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
0943925096
22
30/7/2019, 13:24:37ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 2
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
เด็กหญิงธมลวรรณ เสียงล้ำ
นางพัณณ์ชิตา สุริยะพูลศิริ
0863228298นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918
23
30/7/2019, 13:26:59ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาน ฯเมือง 2บ้านกุดเต่า
เด็กชายปภาวิน ดวงผมยาว
นางสาววราภรณ์ เจริญชัย
0883346833นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918
24
30/7/2019, 13:37:23ระดับ ป. 1-6เดี่ยวออทิสติกเมือง 1บ้านนาวังเวินด.ช.ณัฐดนัย สำรวยนางสาวกนกพร วิชาพูล0934163328
นางยุพาพรรณ จันทรศรี
0898414184
25
30/7/2019, 13:39:44ระดับ ป. 1-6เดี่ยวออทิสติกเมือง 1บ้านนาวังเวินด.ช.ณัฐดนัย สำรวยนางสาวกนกพร วิชาพูล0934163328
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184
26
30/7/2019, 13:58:16ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
บ้านห้วยบง (ธ.กรุงเทพ 19)
เด็กชายพงศกร เขียวคำ
นางวีรยา ลี้พงษ์กุล
0833565637
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
27
30/7/2019, 14:45:33ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3บ้านโนนตาล
เด็กหญิงมณีประภา นาสำแดง
นางสาววลิตา เครือศรี
0นางสาวพิชยา สายธนู0849550826
28
31/7/2019, 13:21:00ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 8บ้านหนองกุง
เด็กหญิงอรฤดี แนวเงินดี
นางจริยา เขียนจูม-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899
29
31/7/2019, 13:48:21ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง5
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
เด็กชายพัฒชนะพงษ์ นพวาน
นางพูนสุข ศักดิ์ดา0878613790
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
30
31/7/2019, 15:47:34ระดับ ป. 1-6เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4บ้านนาทับควาย
เด็กหญิงเกศแก้ว สาโม้
นางสาคร แก้ววงษ์0898431794
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
31
31/7/2019, 20:41:04ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาน ฯโนนสัง 4ชุมชนบ้านกุดดู่
้เด็กหญิงบวรรัตน์ สิงหาไทย
นางสาวนันทพร ภานุเวศ
0879479124
นางสาวนันทพร ภานุเวศ
0879479124
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100