6/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
6
คำชี้แจง ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
7
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
8
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
9
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
10
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
11
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
12
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
13
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
14
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
15
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
16
17
เลขที่ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพรวม
18
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
19
1
เด็กชายศรราม
อุปรีย์
4232334
20
2
เด็กชายปรัชนันท์
ผลาจันทร์
4332324
21
3
เด็กชายพงศธร
พงษะพัง
4323335
22
4
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
ไชยมาตร
4232334
23
5
เด็กชายณัฐวุฒิ
บัวเคน4332324
24
6
เด็กชายภานุพงศ์
สุรินทะ
4332324
25
7
เด็กชายสิทธิรัตน์
พัฒคาต4432335
26
8
เด็กชายบุญยกร
ตุพิลา4332335
27
9
เด็กชายเจษฏากร
ผลาจันทร์
4332324
28
10
เด็กชายวีระศักดิ์
ผลาจันทร์
4333325
29
11
เด็กชายอัครพงษ์
พองพรหม
4333336
30
12
เด็กชายณรงค์
มณีบู่4433325
31
13
เด็กชายสหัสวรรษ
พรหมสิทธิ์
4323324
32
14
เด็กชายอนุชา
รัตนพูล
4322334
33
15
เด็กชายณัฐพล
แสงมาศ
4322334
34
16
เด็กหญิงมาริษา
ผลาจันทร์
4333336
35
17
เด็กหญิงจริยา
คำภูแสน
4333436
36
18
เด็กหญิงกุลธิดา
ผลาจันทร์
4433336
37
19
เด็กหญิงวิภารัตน์
คำหอม4333336
38
20
เด็กหญิงยุพาขวัญ
ไตยราช4332335
39
21
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์
ชื่นจำปา
4432345
40
22
เด็กหญิงศศิการณ์
ไชยคำ4333436
41
23
เด็กหญิงสุกัญญา
ไชยรส4333346
42
24
เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ตุพิลา4333346
43
25
เด็กหญิงพิจิตรา
ดอนคง4433346
44
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ252321132518125
45
สรุปผลการประเมินร้อยละ83.33
46
คะแนน0.42
47
แปลผลดีมาก
48
49
เกณฑ์ในการพิจารณา
50
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
51
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
52
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
53
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
54
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6