แบบรายงานHI CI ถ่อน60.xls.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2560
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ่อน ต.ไม้กลอน อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
8
4หัวดอน1071001111.009588.429577.378988.99379.0034.008.97
9
5ขาม948589.418889.0984910.7185910.59342.0034.009.94
10
6ดอนม่วง88821012.2085910.5980810.008689.30333.0035.0010.51
11
8นายูง13610487.6910276.8675912.0010077.00381.0031.008.14
12
10ถ่อน1278678.149966.069699.389855.10379.0027.007.12
13
12โนนสูง9585910.598589.4185910.598567.06340.0032.009.41
14
15โคกกลาง9984910.7184910.7187910.3489910.11344.0036.0010.47
15
16หัวดอน14886910.4710099.009699.3812397.32405.0036.008.89
16
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด88888.00
17
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 1018888.00
18
ร้อยละ12.50100.00100.00100.00100.00
19
20
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
21
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
22
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
23
โรงเรียนหัวดอนขามสาสมัคคี1500.001600.001200.001500.0058.000.000.00
24
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
25
โรงเรียนบ้านโนนสูงโคกกลาง600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
26
โรงเรียนบ้านนายูง400.00400.00600.00600.0020.000.000.00
27
ศูนย์เด็กเล็กวัดอัมพร200.00200.00200.00200.008.000.000.00
28
ศูนย์เด็กเล็กวัดศรีสุนทราราม200.00200.00200.00200.008.000.000.00
29
ศูนย์เด็กเล็กวัดสงบคารมณ์200.00200.00200.00200.008.000.000.00
30
ศูนย์เด็กเล็กวัดศรีมงคล200.00200.00200.00200.008.000.000.00
31
วัดเขมาราม2300.002000.002500.002000.0088.000.000.00
32
วัดอัมพร1200.001300.001500.001500.0055.000.000.00
33
วัดสงบคารมณ์500.00500.00600.00600.0022.000.000.00
34
วัดศรีสุนทราราม1500.001500.001500.001500.0060.000.000.00
35
วัดชัยมงคล3500.003200.003100.003000.00128.000.000.00
36
วัดบ้านดอนม่วง
60606060
37
รพ.สต.ถ่อน400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
38
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด1515151515.00
39
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 01515151515.00
40
ร้อยละ100.00100.00100.00100.00100.00
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ต.ค.59
พ.ย59
ธ.ค.59
ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60
 
 
Main menu