เก็บคะแนน_t1c2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
2เรื่องพืชดอก
2
รายการ24กย1ตค8ตค
ชนิดของพืช
สมการ56-79ท้ายบท
ชื่อดอก
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน22255402020
4
1เด็กชายวชิรวิทย์ ปาทา22244541120
5
2เด็กชายรัชชานนท์ สายยัง22266591020
6
3เด็กชายพลภัทร ฉิมพาลี12244391020
7
4
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ทองอยู่
22165451320
8
5
เด็กชายพงศ์รพี ศรีวัฒนวรัญญู
22266511620
9
6
เด็กชายชยางกูร ภาณุพัฒน์ธนโชติ
22156431120
10
7
เด็กชายนนทกช เนตัลเนียล ปิ่นสกุล
22255381220
11
8เด็กชายมหาสมุทร เข็มพล22255481020
12
9เด็กชายโตบุญ พรหมมา22255481220
13
10เด็กชายกฤตภาส สำราญวงค์22266411220
14
11
เด็กชายปุญญพัฒน์ เอกวราภรณ์
22166561220
15
12เด็กชายตฤณ ท่าโพธิ์22166481220
16
13เด็กชายธนัทกร โปธาวิชัย12244331020
17
14
เด็กชายณัฐพัชร์ สิงห์กวาง
22255521020
18
15เด็กชายธนกร รักธรรม22244231220
19
16เด็กชายปรินทร ศรีสุวรรณ2112312
20
17เด็กชายอัครชัย ไกรฤกษ์122131020
21
18
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ ฉายแสงฉาย
22266531220
22
19
เด็กหญิงปภาดา มิ่งรัตนมงคล
22266541220
23
20เด็กหญิงณปภัช ท้วมยัง22266481520
24
21
เด็กหญิงชมพูเนกข์ เสรีกุลวิเวทย์
22144481420
25
22
เด็กหญิงพิณรัตน์ วงค์ประชารัตน์
22267501320
26
23
เด็กหญิงดลพัทร ตันสุวรรณ
22244341120
27
24เด็กหญิงณัฐปภัสร์ บางปา22244411320
28
25เด็กหญิงพิชญา สงบภัย1214441220
29
26เด็กหญิงชนมน พรหมพฤกษ์22166531120
30
27
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ไทยานุสรณ์
22266531120
31
28
เด็กหญิงณัฏกฤตา อินขำเครือ
22244461020
32
29
เด็กหญิงปุญญารัสม์ สิงห์แก้ว
1112310
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...