แจ้งรายชื่อ ครู นร ภาษาไทย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
CDEFG
1
2.ชื่อโรงเรียน3. ชื่อกิจกรรม4. แจ้งข้อมูล ครู นักเรียน ที่ผิดพลาด
5. ชื่อผู้แจ้งข้อมูล
การดำเนินการ
2
40020026 บ้านละว้า๐๘ คัดลายมือ ป. 1 – 3
ชื่อนักเรียน เดิม เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีทาพล เป็น เด็กหญิงสุดารัตน์ สีถาพล
นางชุติมา สุวรรณลุนกำลังตรวจสอบ
3
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม
๐๓ แต่งกลอนสี่ ป. ๔ - ๖นางสาวเกษรา เหินสว่าง
นางสาวเกษรา เหินสว่าง
กำลังตรวจสอบ
4
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม
๐๑ เขียนเรียงความ ป.๔- ๖
เดิม นางสาวเกษรา เหิรสว่าง
เป็น นางสาวเกษรา เหินสว่าง
นางสาวเกษรา เหินสว่าง
กำลังตรวจสอบ
5
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม
๐๙ คัดลายมือ ป. ๔ - ๖
เดิม นางเกษรา เหินสว่าง
แก้ไขเป็น นางสาวเกษรา เหินสว่าง
นางสาวเกษรา เหินสว่าง
กำลังตรวจสอบ
6
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม
๑๒ เขียนตามคำบอก ป. ๔ - ๖
เดิม นางสาวเกษรา เหิรสว่าง
แก้ไขเป็น นางสาวเกษรา เหินสว่าง
นางสาวเกษรา เหินสว่าง
กำลังตรวจสอบ
7
40020055 บ้านวังผือขามป้อม
๐๒ เขียนเรียงความ ม. ๑ - ๓
ชื่อสกุลครู เดิม อื้ออภิวัชร์ แก้เป็น เอื้ออภิวัชร์
นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์
กำลังตรวจสอบ
8
40020055 บ้านวังผือขามป้อม
๐๓ แต่งกลอนสี่ ป. ๔ - ๖
ชื่อสกุลครู เดิม อื้ออภิวัชร์ แก้เป็น เอื้ออภิวัชร์
นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์
กำลังตรวจสอบ
9
40020055 บ้านวังผือขามป้อม
๐๔ แต่งกลอนสุภาพ ม.1-3ชื่อสกุลครู เดิมอื้ออภิวัชร์ แก้เป็น เอื้ออภิวัชร์
นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์
กำลังตรวจสอบ
10
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง
๐๖ อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ป. 4 – 6
ชื่อครูผู้ฝึกสอนร่วม เพิ่มอีก 1 ชื่อ นายวิทยา โภคาพานิชย์
นายณชพัฒน์ เสมาชัยกำลังตรวจสอบ
11
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง
๐๖ อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ป. 4 – 6
ชื่อครูผู้ฝึกสอนร่วม เพิ่มอีก 1 ชื่อ นายวิทยา โภคาพานิชย์
นายณชพัฒน์ เสมาชัยกำลังตรวจสอบ
12
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา
๐๕ อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ป. ๑ - ๓
ชื่อครูผู้ฝึกสอน เดิม นางยุภาพักตร์ สะเดา เป็น นางยุพาพักตร์ สะเดา
นางปัญญา จันหอมกำลังตรวจสอบ
13
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา
๐๑ เขียนเรียงความ ป.๔- ๖ชื่อ สกุลนักเรียน เดิม นิดคำหาญ เป็น นิดคำหารนางปัญญา จันหอมกำลังตรวจสอบ
14
40020003 บ้านแคนเหนือ
๐๖ อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ป. 4 – 6
ชื่อครูผู้ฝึกสอน เดิม ผอ.สมจิตร ทิพย์พิลา แก้ไข เป็น นายสมจิตร ทิพย์พิลา
นายสมจิตร ทิพย์พิลากำลังตรวจสอบ
15
โรงเรียนเอกชน๐๙ คัดลายมือ ป. ๔ - ๖นางพรรณี เสนไสยนางพรรณี เสนไสยกำลังตรวจสอบ
16
40020202 บ้านหนองผักตบ
๐๑ เขียนเรียงความ ป.๔- ๖
ชื่อนักเรียน เดิม ณัฐดนย์ เป็น ณฐดนย์

ชื่อครูผู้ฝึก เดิม ธินกร เป็น ทินกร
นางสาวอมรรัตน์ พาบุ
17
40020208 ขามป้อมประชานุกูล
๐๓ แต่งกลอนสี่ ป. ๔ - ๖
ด.ญ.สุจิตรา คำสวนจิก เป็น ด.ญ.สุจิตรา แทเรือง
ร.ร.ห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ เป็น ร.ร.ขามป้อมประชานุกูล
นางสาววิภาดา สมอบ้าน เป็น นางสาวจิราพร สันทิตย์
นางสาวกัญจน์ณิชา ศรีมา
18
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง
๐๖ อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ป. 4 – 6
แจ้งแก้ไขเกียรติบัตรของครูผู้ฝึกสอน ทะเบียนเลขที่ 16-06-2560-2141
คำนำหน้าชื่อ นายซ้ำกัน (นายนายวิทยา โภคาพานิชย์)
นายณชพัฒน์ เสมาชัย
19
โรงเรียนเอกชน
๐๕ อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ป. ๑ - ๓
ด.ญวรัชญา วิชาเจริญ
กดดด
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu