แบบรง.ผสอ.1-3และ 5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ รอบ2-2558.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 อำเภอ...ขุขันธ์... จังหวัดศรีสะเกษ
2
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (คน) ราย รพ.สต. ตามทะเบียนราษฏร์จำนวนผู้สูงอายุ
3
ที่สถานบริการ60-69 ปี70-79 ปี80-89 ปี90-99 ปี100 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการเจ้าหน้าที่ตำแหน่งหมายเลข
4
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมผู้รายงานผู้รายงานโทรศัพท์
5
30
CMU-ห้วยเหนือ
4355741,0092763496251071572641410240008321,0901,922305080นางสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ089-6305268
6
48โคกโพน194220414124166290315889235000351447798223580นางพีรภา จินดาวงษ์พยาบาลวิชาชีพ881079217
7
49ตะเคียนบังอิง113146259688315119294855100002052634687613นางกวิศรา สอนพูดพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ089-5804888
8
50จะกง215230445110115225283462167000354385739729นางจันทรา บุญศักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ086-8779477
9
51ใจดี228229527133141274285987246000391503894233255นางสาวภัทราวดี  คำศรีพยาบาลวิชาชีพ083-3870773
10
52กันจาน22825147912511924410013023017213800047052199182735นางสาวอำไพ เกิดกุลเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน086-2599632
11
53อาวอย292302594187189376112118230911200006006201,220342963นางสาวอนัญญา พันธ์ทองเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน098-9456994
12
54หนองคล้า6267129354580122133123000110135245161228นายเชียรชัย นอกไธสงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ080-7320608
13
55ขนุน126147273941011951129402460002332815149812นางสาวสุภิศา วงศ์จอมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ081-6006959
14
56ปรือใหญ่14216230480821622330533101300024828453241115นายเสมือน  อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ081-5495768
15
57ปรือคัน154171325361041403202345900019730049718523นางผ่องศรี อินทนนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ045-922050
16
58ทับทิมสยาม 064053932731581011211230007397170336นางเขมจิรา   วิลาวรรณเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน852254691
17
59หนองลุง309355664102124226549112000417484901212445นางสมนึก นิยมหาญนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ0844796909
18
60สมบูรณ์20421642014214929168911593710000417463880344175นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ081-7185179
19
61หัวเสือ231261492136190326346498224000403517920162104266นางณัฎฐา  ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ090-1893951
20
62
ตะเคียนช่างเหล็ก
2342434771551453003958974812000432454886421456นางภริตพร สมพงษ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ089-5829071
21
63กวางขาว6268130545911316233958130001371582957916นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ085-1121980
22
64คลองกลาง19916536410313023333407324600033733967613417นส.นันท์นภัส ลีลานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ089-6242916
23
65โคกเพชร149225374100132232235881325000275417692273865เพ็ญทิวา สารบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24
66ปราสาท142223365110115225445610091524000305409714151530นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ092-2951617
25
67บ่อทอง557613125204591625000000891122017613นางชนากานต์ นามโคตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน081-9992614,085-1023120
26
68สำโรงตาเจ็น2382675051361582945351104022000427478905334578นางสาวสายยต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ088-3451096
27
69นาก๊อก179211390116162278504595000000345418763192140นางสาวสุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ087-2586085
28
70กฤษณา203212415991352342963923140003454187637613นางสุพิทยา โมฆะศิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ081-7607709
29
71วิทย์19922442315816031837671040000003944518457310นายวินิจ มนทองนักวิชาการสาธารณสุข085-7359808
30
72ตรอย76801563747182517421230001321542868311พัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพ089-7226512
31
73นิคม128137265416010118193735800019022141110717นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ085-7780402
32
74โนน90110200507412422254720200016420937381119นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพ080-4900995
33
รวม4,9275,62510,5522,8593,385349891,3932,382991402390008,87410,54319,4176015711,172
Loading...
 
 
 
รง.ผสอ.1
รง.ผสอ.2
รง.ผสอ.3
แบบรง.5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบเป้าโดยสสอ.ขุขันธ์