สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
สารบัญ
2
ที่กลุ่ม / โรงเรียน หน้า
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
4
1หมายเลขภายใน สพป.ลย.1
5
2หมายเลขผู้บริหารการศึกษา/ผอ.กลุ่ม/บุคลากร1
6
- ผู้บริหาร สพป.ลย.11
7
- กลุ่มอำนวยการ1
8
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์2
9
- กลุ่มบริหารงานบุคคล2
10
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา3
11
- กลุ่มนโยบายและแผน3
12
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3
13
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา4
14
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา4
15
- หน่วยตรวจสอบภายใน4
16
3หมายเลขเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและ ตชด.5
17
4
หมายเลขผู้บริหารการศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด
5
18
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง16
19
1โรงเรียนเมืองเลย16
20
2โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ19
21
3โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ19
22
4โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด19
23
5โรงเรียนบ้านส้าน20
24
6โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง20
25
7โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่20
26
8โรงเรียนบ้านเสี้ยว20
27
9โรงเรียนบ้านน้ำคิว21
28
10โรงเรียนบ้านภูสวรรค์21
29
11โรงเรียนบ้านกกทอง21
30
12โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง22
31
13โรงเรียนบ้านสวนกล้วย22
32
33
กลุ่มที่ 2 กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน
23
34
14โรงเรียนอนุบาลเลย23
35
15โรงเรียนบ้านแหล่งควาย26
36
16โรงเรียนบ้านไร่ทาม27
37
17โรงเรียนบ้านนาโป่ง27
38
18โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน27
39
19โรงเรียนบ้านติ้วน้อย28
40
20โรงเรียนบ้านห้วยโตก28
41
21โรงเรียนบ้านกกชุมแสง29
42
22โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม29
43
กลุ่มที่ 3 กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย29
44
23โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ29
45
24โรงเรียนบ้านท่ามะนาว30
46
25โรงเรียนบ้านโพน30
47
26โรงเรียนบ้านนาโคก30
48
27โรงเรียนบ้านปากหมาก31
49
28โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน31
50
29โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร31
51
30โรงเรียนบ้านน้ำภู32
52
31โรงเรียนบ้านก้างปลา32
53
32โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง33
54
33โรงเรียนบ้านหัวฝาย33
55
กลุ่มที่ 4 กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย33
56
34โรงเรียนบ้านนาดินดำ33
57
35โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ34
58
36โรงเรียนบ้านห้วยม่วง34
59
37โรงเรียนบ้านหนองนาทราย35
60
38โรงเรียนบ้านหนองผำ35
61
39โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา36
62
40โรงเรียนบ้านสูบ36
63
41โรงเรียนบ้านวังแคน37
64
42โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว37
65
43โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ37
66
กลุ่มที่ 5 กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม38
67
44โรงเรียนบ้านกกดู่38
68
45โรงเรียนบ้านห้วยหวาย39
69
46โรงเรียนบ้านท่าเปิบ39
70
47โรงเรียนบ้านไผ่โทน39
71
48โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก39
72
49โรงเรียนบ้านตูบโกบ40
73
50โรงเรียนบ้านลาดค้อ40
74
51โรงเรียนบ้านกำพี้40
75
52โรงเรียนบ้านนาแขม40
76
53โรงเรียนบ้านห้วยทราย41
77
54โรงเรียนบ้านวังยาว42
78
55โรงเรียนบ้านโป่ง42
79
กลุ่มที่ 6 กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง42
80
56โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง42
81
57โรงเรียนบ้านนาดอกคำ43
82
58โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด44
83
59โรงเรียนบ้านห้วยตาด44
84
60โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์45
85
61โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก46
86
62โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น46
87
63โรงเรียนบ้านแก้วเมธี47
88
64โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี47
89
กลุ่มที่ 7 กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน47
90
65โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"47
91
66โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"49
92
67โรงเรียนบ้านคกมาด49
93
68โรงเรียนบ้านผาแบ่น50
94
69โรงเรียนบ้านอุมุง50
95
70โรงเรียนบ้านบุฮม51
96
71โรงเรียนบ้านคกเลา51
97
72โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้51
98
73โรงเรียนบ้านกลาง52
99
74โรงเรียนบ้านน้ำพร52
100
75โรงเรียนเพียงหลวง 1853
Loading...
Main menu