แผนแนะนำการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2560)
2
ชั้นปีที่ 1
3
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
4
GE 111สัจจะและบริการ3GE 113วิถีทางสร้างปัญญา3
5
GE 136
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3GE 114พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ3
6
GE 141คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3GE 127ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้3
7
GE 142เล่าเรื่องสุขภาพ3GE 135
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3
8
CS 100
วิทยาศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
4GE 143
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3
9
CS 111
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
0CS 101คณิตศาสตร์ดิสครีตประยุกต์3
10
CS 112การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์3CS 113การโปรแกรมเชิงวัตถุ3
11
12
ชั้นปีที่ 2
13
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
14
ST 203
สถิติสำหรับวิทยาศาสตรต์และเทคโนโลยี
3MA 116แคลคูลัส 23
15
MA 115แคลคูลัส 13CS 200หลักธุรกิจสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์3
16
CS 202
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3CS 221ระบบฐานข้อมูล3
17
CS 260
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3CS 232โครงสร้างคอมพิวเตอร์3
18
วิชาเลือกเสรี
3CS 255พื้นฐานการโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ3
19
วิชาเลือกเสรี
3
20
21
ชั้นปีที่ 3
22
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
23
CS 301วิศวกรรมซอฟต์แวร์3GE 431ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน3
24
CS 307การวิเคราะห์และออกแบบระบบ3CS 302
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3
25
CS 323ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ3CS 324การจัดการโครงการซอฟต์แวร์3
26
CS 333ระบบปฏิบัติการ3CS 380เทคโนโลยี จริยธรรม และสังคมโลก3
27
CS 340ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์3CS 341การกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก3
28
CS ......วิชาเลือก3CS ......วิชาเลือก3
29
30
ภาคฤดูร้อน
หน่วยกิต
31
CS 398โครงงานคอมพิวเตอร์ 12
32
33
ชั้นปีที่ 4
34
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
35
CS 424ข้อมูลขนาดใหญ่3CS ......วิชาเลือก3
36
CS 499โครงงานคอมพิวเตอร์ 23CS ......วิชาเลือก3
37
CS ......วิชาเลือก3CS ......วิชาเลือก3
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100