สรุปโครงการที่ของบประมาณปี 62.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562
2
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
การใช้พื้นที่
งบลงทุนงบดำเนินงานหมายเหตุ
3
1โครงการเพิ่มศักยภาพการควบคุมกล้องทีวีวงจรปิด
(CCTV) เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
9,773,700
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
-9,773,700
4
5
2
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ
709,500
สนง.คุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
-709,500
6
3โครงการสานพลังคุมประพฤติชุมชน ร่วมกันคืนคนดี
วิถีพุทธ
3,109,100
สนง.คุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
-3,109,100
7
4
โครงการเยาวชนต้นแบบยุติธรรม
58,400
สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
-58,400
8
5โครงการยกระดับการแปรรูปและพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
8,000,000
สนง.พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
-8,000,000
9
6โครงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการค้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
5,500,000
สนง.พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
-5,500,000
10
7โครงการถวายความรู้พระภิกษุและสร้างเครือข่ายแกนนำ
ด้านสุขภาพในวัด
700,500
รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-700,500แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
11
8โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนทั่วไปในการใส่บาตรและถวายภัตตาหารที่
ปลิดภัยและมีคุณภาพแด่พระสงฆ์
134,050
รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-134,050แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
12
9โครงการซ่อมสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ
2084 แยกทล.23-บ้านขี้เหล็ก - ทล.212 ระยะทาง
2 กม.
9,900,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
9,900,000
13
10โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก
ทล.231-บ้านนิคม ระยะทาง 2.4 กม.
6,770,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
6,770,000
14
11โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก ทล.212 -
บรรจบ ทช.อบ.2060 ระยะทาง 2.515 กม.
6,400,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
6,400,000
15
12โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
สายแยก อบ.4043-บ้านคำสมิง
3,600,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
3,600,000
16
13โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก
อบ.4072 แยกทล.2172-บ้านโนนกลอย
23,000,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
23,000,000
17
14โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.
3092 แยกทล.217-บ้านโพธิ์ไทร ระยะทาง 11.22 กม.
33,900,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
33,900,000
18
15โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก
ทช.อบ.4005-บ้านยาง ระยะทาง 4.2 กม.
20,000,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
20,000,000
19
16โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกตอนกรีต อบ.4011
แยกทล.2134-บ้านท่าเสียว ระยะทาง 2.4 กม.
4,560,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
4,560,000
20
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
การใช้พื้นที่
งบลงทุนงบดำเนินงานหมายเหตุ
21
17โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคึม
พอก-บ้านาเจริญ ระยะทาง 4.797 กม.
24,830,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
24,830,000
22
18โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต อบ.4040
แยกทล.2134-บ้านสว่างใต้ ระยะทาง 2.810 กม.
9,500,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
9,500,000
23
19โครงการซ่อมสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.4026
แยกทล.2050-บ้านโอด-บ้านดงบัง ระยะทาง 4.2 กม.
21,000,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
21,000,000
24
20โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต อบ.4046
แยกทล.2171-บ้านโพนดวน ระยะทาง 8.175 กม.
28,610,000
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
28,610,000
25
21โครงการเสริมประสิทธิภาพความมั่นคงแข็งแรงอาคารควบ
คุมผู้ต้องกัก
500,000ตรวจคนเข้าเมือง500,000
26
22โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้พร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านโนนค้อลุคุ
60,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
60,000,000
27
23
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยข้าวสาร
93,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
93,000,000
28
24
โครงการแก้มลิงห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ
20,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
20,000,000
29
25
โครงการแก้มลิงห้วยดวน พร้อมอาคารประกอบ
10,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
10,000,000
30
26โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านโนนสมบูรณ์ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง)
30,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
30,000,000
31
27โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ำบ้านธาตุลุ่ม(คบ.ชีล่างและเซบายล่าง)
30,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
30,000,000
32
28โครงการแก้มลิงห้วยงิ้ว(ส่วนที่ 3) พร้อมอาคารประกอบ
(คบ.ชีล่างและเซบายล่าง)
6,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
6,000,000
33
29โครงการแก้มลิงกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่าง
และเซบายล่าง)
18,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
18,000,000
34
30โครงการแก้มลิงกุดหลุ่ม พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่าง
และเซบายล่าง)
9,800,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
9,800,000
35
31โครงการแก้มลิงห้วยขี้ลิง พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่าง
และเซบายล่าง)
12,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
12,000,000
36
32
โครงการแก้มลิงห้วยนาทาม พร้อมอาคารประกอบ
12,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
12,000,000
37
33
โครงการแก้มลิงกุดปลาขาว พร้อมอาคารประกอบ
39,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
39,000,000
38
34โครงการพนังกั้นน้ำชีบ้านแก้งโพธิ์ พร้อมสถานีสูบน้ำและ
ระบบส่งน้ำ
42,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
42,000,000
39
35
โครงการคันพนังกั้นน้ำชีบ้านโพนทอง
12,000,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
12,000,000
40
36
โครงการทางผันน้ำชีตอนล่างพร้อมอาคารประกอบ
189,800,000
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
189,800,000
41
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
การใช้พื้นที่
งบลงทุนงบดำเนินงานหมายเหตุ
42
37
โครงการก่อสร้างฝายห้วยโพธิ์(ปชด.) และท่อลอด
17,000,000โครงการก่อสร้างสำนักงาน
ชลประทานที่ 7
17,000,000
43
38
โครงการก่อสร้างฝายห้วยท่าแตงและท่อลอด
17,000,000โครงการก่อสร้างสำนักงาน
ชลประทานที่ 7
17,000,000
44
39โครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
809,886,965
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ราชพัสดุเลขที่ อบ.2874
จำนวน 308 - 3-25 ไร่
809,886,965
45
40
โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
213,444,300
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
213,444,300
46
41โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี
2562
10,000,000
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
10,000,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
47
42โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง และน้ำท่วม
28,426,800
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
28,426,800
48
43โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562
10,000,000
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
10,000,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
49
44โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์
2,759,200
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
460,0002,299,200แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
50
45
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง
306,600
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
306,600แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
51
46
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
776,500
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
776,500แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
52
47โครงการพัฒนาทุนชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2,168,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
2,168,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
53
48โครงการอุบลฯ ชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีความสุข (Ubon Happy Village)
4,407,140
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
4,407,140แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
54
49
โครงการสานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2,814,380
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
2,000,000814,380แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
55
50
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนเศรษฐกิจชุมชน
2,340,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
2,340,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
56
51
โครงการเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
5,870,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
5,870,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
57
52โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิต
ภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุน
9,000,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
9,000,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
58
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
การใช้พื้นที่
งบลงทุนงบดำเนินงานหมายเหตุ
59
53โครงการเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการและกำลังคนเพื่อ
รองรับอุบลเมืองแห่ง MICE City
1,568,100สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7
อุบลราชธานี
1,568,100แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
60
54โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีของจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพื่อนบ้าน
842,500สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7
อุบลราชธานี
842,500แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
61
55โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ
3,737,500สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7
อุบลราชธานี
3,737,500แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
62
56โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับ
จังหวัด/ท้องถิ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
ไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
63
57โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถาน
ประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
248,400
สนง.จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
248,400แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
64
58โครงการสร้างโมเดลปฏิรูปเกษตรอุสาหกรรมจังหวัด
อุบลราชธานี สู่ Smart Industry 4.0
8,000,000
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลรชาธานี
8,000,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
65
59โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต
8,000,000
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลรชาธานี
8,000,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
66
60โครงการพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชนอย่างยั่งยืน
1,147,200สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี1,147,200แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
67
61
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการศตวรรษที่ 21
8,568,000สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี8,568,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
68
62โครงการสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดำริ
2,628,000ตชด.222,628,000ไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
69
63โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอฝ้ายสายบุญเป็น
จุลกฐิน ถิ่นแบลคนมีธรรม
750,000
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
750,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
70
64
โครงการถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี
350,000
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
350,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
71
65
โครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สื่อสร้างชาติ
1,000,000
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1,000,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
72
66โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยหมู่บ้านท่องเที่ยว
วัฒนธรรมไหม
1,500,000
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1,500,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
73
67
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
5,000,000
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
5,000,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
74
68
โครงการปรับปรุงสนามส่งเสริมกีฬากอล์ฟกองบิน 21
3,000,000กองบิน 213,000,000ไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
75
69
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี
2,338,000
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2
2,338,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
76
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
การใช้พื้นที่
งบลงทุนงบดำเนินงานหมายเหตุ
77
70โครงการบูรณาการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำในชุมชน
406,400
สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
406,400แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
78
71โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม
388,600
สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
388,600แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
79
72
โครงการส่งเสริมและพัมนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
750,000
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
750,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
80
73โครงการเครือข่ายอุบลราชธานีร่วมใจเสริมสร้างความ
ปลอดภัยวัยเด็กเรียนไม่จมน้ำ
250,000สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 10
อุบลราชธานี
250,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
81
74โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอุบลราชธานี
11,806,000สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 10
อุบลราชธานี
11,806,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
82
75โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
554,000สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 10
อุบลราชธานี
554,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
83
76
โครงการกวาดล้างวัณโรคในเรือนจำ
5,225,000สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 10
อุบลราชธานี
5,225,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
84
77โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางหลวงหมาย
เลข 321 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
กม.6+800
9,999,000
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9,999,000
85
78โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2178
ตอนวารินชำราบ-หนองงูเหลือม กม.5-550 - กม.27+
250
9,999,000
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9,999,000
86
79โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทงหลวงหมายเลข 212 ตอน
ลือำนาจ-หนองยอ-อุบลราชธานี กม.558+650 - กม.
572+000
9,999,000
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9,999,000
87
80โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์
เน็ตความเร็วสูงและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
45,000,000
รพ.สรรสิทธิประสงค์
45,000,000ไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
88
81
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุน
54,000,000
รพ.สรรสิทธิประสงค์
54,000,000ไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
89
82โครงการผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำมูล แม่น้ำชี และลำน้ำ
สาขาในจังหวัดอุบลราชธานี
4,474,100
สนง.ประมงจังหวัดอุบลราชธานี
4,474,100แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
90
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
การใช้พื้นที่
งบลงทุนงบดำเนินงานหมายเหตุ
91
83โครงการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการ
ศึกษาในภูมิภาค
61,360,000
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
61,360,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
92
84
โครงการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
5,863,000
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
5,863,000แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
93
85โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและการท่องเที่ยว
584,480
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
584,480ไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
94
86โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการเกษตรของ
จังหวัดอุบลราชธานี
501,720
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
501,720ไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
95
87โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาการบริหารการศึกษา
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
700,800
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
700,800ไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
96
88โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
การให้บริการโลจิสติกส์
503,320
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
503,320ไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
97
89โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
500,000
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
500,000ไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
98
90โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการผลิตและเผย
แพร่ข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
569,060
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
569,060แก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
99
91
โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
10,000,000
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
10,000,000
100
92โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระดับ
ท้องถิ่นกับต่างประเทศ
2,500,000
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
2,500,000
Loading...
Main menu