ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Skolas darba pamatjomaPrioritāte skolas darba pamatjomāMācību gadā sasniedzamais rezultātsInformācijas avoti par rezultāta sasniegšanu
2
1. Mācību saturs1.1. Tematisko plānu izveide un īstenošana 7. un 10. klasēs.Ir izveidoti mācību priekšmetu tematiskie plāni 7. un 10. klasēs atbilstoši skolā izstrādātajam paraugam.Tematiskie plāni skolotājiem piejamajā tiešsaistes dokumentā.
3
1.2. Caurviju prasmju aktualizēšana mācību priekšmetu jomās.Skolotāju sadarbības grupas mācību priekšmetu jomās ir izveidojušas un īsteno darba plānu konkrētas caurviju prasmes mācīšanai.Iesniegti skolotāju sadarbības grupu darbības pieteikumi caurviju prasmju mācīšanai. Skolotāju sadarbības grupu ziņojumi skolas metodiskajā dienā mācību gada noslēgumā.
4
2. Mācīšana un mācīšanās2.1. Skolotāju profesionālās pilnveides programmas izstrāde un īstenošana skolā.Izglītības pārvaldē saskaņota skolotāju profesionālās pilnveides A programma (18 stundas). Reizi mēnesī notiek skolotāju profesionālās pilnveides mācības skolā, kurās brīvprātīgi piedalās vismaz 50% skolas skolotāju.Izglītības pārvaldes saskaņojums par skolotāju profesionālās pilnveides programmas īstenošanu. Protokoli par skolotāju piedalīšanos profesionālās pilnveides nodarbībās.
5
2.2. Mācību stundu vērošanas programmas uzsākšana. Skolas vadība ir vērojusi vismaz 2 mācību stundas pie katra skolotāja, sniegusi atgriezenisko saiti un apzinājusi skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības. Katrs skolotājs ir vērojis vismaz 1 mācību stundu pie cita skolotāja un sniedzis atgriezenisko saiti.Mācību stundu vērošanas lapas, ko apkopo skolas vadības komanda. Mācību stundu vērošanas lapas, ko skolotāji iesniedz direktores vietniecei izglītības jomā un/vai metodiķim.
6
2.3. Skolotāju profesionālās sadarbības īstenošana mācību priekšmetu jomu ietvaros.Katrs skolotājs darbojas vismaz 1 skolotāju sadarbības grupā mācību priekšmetu jomas ietvaros. Skolotāju sadarbības grupas mācību priekšmetu jomu ietvaros darbojas pēc vienotas, skolā izstrādātas darbības struktūras.Protokoli par skolotāju piedalīšanos sadarbības grupu darbībā mācību priekšmetu ietvaros. Skolotāju sadarbības grupu iesniegtie metodiskās darbības pieteikumi 2020./2021. mācību gadam.
7
2.4. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana atbilstoši jaunajam mācību priekšmetu standartam.Izstrādāta jauna valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam atbilstoša skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Skolotāji īsteno vienotus skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principus ikdienas mācību darbā. Jaunā skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ievietota skolas mājas lapā. E-klases žurnāla pārraudzība vismaz 2 reizes semestrī.
8
3. Skolēnu sasniegumi3.1. Skolēnu snieguma uzlabošana valsts pārbaudes darbos pēc iepriekšējā mācību gada rezultātu analīzesSkolotāji mācību priekšmetu sadarbības grupās ir veikuši 2019./2020. mācību gada centralizēto eksāmenu analīzi. Skolēnu sniegums 12. klašu latviešu valodas, angļu valodas un izvēles centralizētajos eksāmenos ir vismaz par 10% augstāks nekā vidēji valstī. Skolēnu sniegums 12. klašu matemātikas centralizētajā eksāmenā ir vismaz par 5% augstāks nekā vidēji valstī.Skolotāju mācību priekšmetu sadarbības grupu iesniegtie eksāmenu analīzes dokumenti. Centralizēto eksāmenu rezultāti.
9
3.2. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības sistēmas pilnveidošana.3 līdz 5 skolēni no Vidzemes reģionā iesniegtajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem tiek virzīti uz Valsts konferenci. Vismaz 1 skolēns iegūst godalgotu vietu Valsts mēroga skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Izstrādāta skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kārtība un darba plāns 10. līdz 12. klasei. Izveidots un aprobēts jauns 7. - 9. klašu skolēnu projektu nedēļas modelis.Apliecinājumi par iegūtajām vietām Vidzemes reģiona un Valsts mēroga zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes darba plāns. Edurio aptauja skolēniem un skolotājiem par pieredzi projektu nedēļas īstenošanā.
10
3.3. Skolēnu skaita, kuri piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, palielināšana.Katrā mācību priekšmeta olimpiādē Cēsu novada posmā piedalās vismaz 2 skolēni. Vismaz 1 skolēns tiek uzaicināts piedalīties kādas mācību priekšmeta olimpiādes Valsts posmā. Informācija par dalību Cēsu novada mācību priekšmetu olimpiādēs. Informācija par dalību Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.
11
4. Atbalsts skolēniem4.1. Projekta "PUMPURS" īstenošanaNodrošinātas individuālās konsultācijas vismaz 80% no skolēniem, kuri ir pieteikti atbalsta saņemšanai projekta ietvaros.Informācija Izglītības un zinātnes ministrijas Atbalsta pasākumu elektroniskajā vietnē ap.izm.gov.lv .
12
4.2. Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanaVismaz 20% no 9. un 12. klašu skolēniem ir piedalījušies individuālajās konsultācijās pie karjeras konsultanta. Noticis vismaz 1 skolas mēroga karjeras izglītības pasākums 10. - 12. klašu skolēniem.Individuālo konsultāciju protokoli pie karjeras konsultanta. Dokumenti par karjeras izglītības pasākuma norisi skolā.
13
5. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana5.1. Atgriezeniskās saites iegūšana par skolas darbību un mācību procesa kvalitāti.Izveidota sistēma, kā tiek iegūta atgriezeniskā saite no skolēniem, vecākiem un skolotājiem par sadarbību ar skolas vadību un mācību procesa kvalitāti.Edurio aptauju dati.
14
5.2. Skolotāju profesionālās darbības pašvērtēšana.Izveidots jauns skolotāju profesionālās darbības pašvērtējuma ziņojums.Individuālās sarunas ar skolotājiem mācību gada noslēgumā. Iesniegtie skolotāju pašvērtējuma ziņojumi.
15
5.3. Skolas darba organizācija epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanaiIzstrādāts rīcības plāns un kārtība, kā skola var pāriet uz daļēju vai pilnīgu mācību darbu attālināti. Organizēta vismaz 1 mācību nodarbība skolotājiem par digitālo platformu (Eduspace, Google Classroom u.c.) izmantošanu attālinātajā mācību procesā.Direktora rīkojums par kārtību, kādā tiek īstenots attālinātais mācību darbs. Protokols par skolotāju piedalīšanos mācību nodarbībās par digitālo platformu izmantošanu.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100