บันทึกเวลาเรียนการผลิตภาพยนต์ (ง30253) - 1_2561.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAGAIAKALAMAOAPAQARASATAUAVAWAX
1
แบบบันทึกเวลาเรียน
2
รายวิชา…การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)… รหัสวิชา…ง 30253........…
3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …5... ห้อง …2…
4
ห้องเลขที่รหัสประจำตัวชื่อ-นามสกุล
วัน/เดือน/ปี
17 พ.ค. 201824 พ.ค. 201831 พ.ค. 20187 มิ.ย. 201814 มิ.ย. 201821 มิ.ย. 201828 มิ.ย. 20185 ก.ค. 201812 ก.ค. 201819 ก.ค. 2018
26 ก.ค. 2018(สอบกลางภาค)
2 ส.ค. 2018(ไปราชการ)
9 ส.ค. 201816 ส.ค. 201823 ส.ค. 201830 ส.ค. 20186 ก.ย. 201813 ก.ย. 201820 ก.ย. 201827 ก.ย. 2018รวมเวลาเรียนคิดเป็นร้อยละคะแนน (10)เลขที่หมายเหตุ
5
สป.
1234567891011121314151617181920
6
149578
นายธนพล อารีเอื้อ
-17100101
7
249580
นายนัฐเดช ไพรเขตร์
ลา-1694102
8
349595
นายเกียรติชัย เกณฑ์สาคู
-17100103
9
449621
นายจิรวัฒน์ คำอ้วน
-17100104
10
549622นายชินวัตร ลุนนี-17100105
11
649631
นายพรประสิทธิ์ คำภักดี
-17100106
12
749635
นายวิทูร วิทยาภูมิ
-17100107
13
849638นายศุภกร สิงห์คำ-17100108
14
949672
นายชินวัตร ทิพวัลย์
-17100109
15
1049679
นายปรเมษฐ์ พลเยี่ยม
-171001010
16
1149680นายเผดิม สุริโย-171001011
17
1249685นายศราวิน สุหา-171001012
18
1349743นายกีรติ พลดอน-171001013
19
1449744
นายจักรกฤษณ์ ยิ่งกำแหง
-171001014
20
1549804
นายพิทยาธร จันทร์เสถียร
-171001015
21
1650456นายพงศกร ทิพนัด-171001016
22
1752761นายบุญมี แน่นอุดร-171001017
23
1852522
น.ส.นภัสสร สิงห์ทอง
-171001019
24
1952523
น.ส.บุญรัตน์ วินทะไชย
-171001020
25
2052760น.ส.มนทกานต์ บุญคำ-ลา16941021
26
21
27
2222
28
2323
29
2424
30
2525
31
2626
32
2727
33
2828
34
2929
35
3030
36
149570นายกฤตนู คอนมะลา-17100101
37
249572
นายกิตติธัช ริโยธา
-17100102
38
349577
นายทิวากร วิลัยศิลป์
-17100103
39
449587
นายมงคล ศิริวารินทร์
-17100104
40
549611นายรักษ์กร ชาบัญ-17100105
41
649633นายภูธเนศ ภาคมฤค-17100106
42
749645
นายกัณฑ์ณัฎฐ์ พูนมากนอก
-17100107
43
849649
นายโชคพิทักษ์ มีสวัสดิ์
-169488
44
949707
นายพันธกานต์ มะลาลัย
-17100109
45
1049710
นายวีรภัทร ชมภูวิเศษ
-171001010
46
1149724
นายธนภัทร ประทุมทิพย์
-1694811
47
1249725
นายธรรมพล ศรีเวียง
-171001012
48
1349745
นายชาญวิทย์ แก่นนาคำ
-171001013
49
1449746
นายชินวัตร ขวานเพชร
-171001014
50
1549760
นายรหัท ทองนาเมือง
-171001015
51
1649762นายวัชรพล มงคลศรี-171001016
52
1750429
นายปิติภัทร พลเยี่ยม
-171001017
53
1852524
น.ส.พิมลรัตน์ อินอุ่นโชติ
-171001018
54
1952525น.ส.ศศิตา ไกยสวน-171001019
55
2020
56
2121
57
2222
58
2323
59
2424
60
2525
61
2626
62
2727
63
2828
64
2929
65
3030
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...