ประจำเดือน มีนาคม แบบรายงาน สงป. 301 302 สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
2
***ขอความกรุณาอย่าปรับแก้ไขตาราง***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษาเรียงตามตัวอักษรรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนครูที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.เด็กที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้ม
เต็มความรู้
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่
ได้รับบริการติวเข้ม
เพิ่มสูงขึ้น
แหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถ
อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มาใช้บริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดบริการ
ของ กศน.ตำบล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาชนที่ผ่าน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสามารถ
เป็นวิทยากรแกนนำได้
ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ชุมชน / ประชาชน
ที่ดำเนินกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในรูปแบบต่าง ๆ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีการนำกลับไปใช้
ประโยชน์ (กก.)
จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นวิทยากร
แกนนำหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
ประชาชนที่เข้า
รับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับ
ดิจิทัล
จำนวน
ร้านค้า Online
ที่จัดตั้ง
โดยผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ
Smart Farmer
ข้อเสนอแนะ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรชั้นเรียนอาชีพอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ
(ต่อยอดอาชีพเดิม)
3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน3) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ก่อนประถมศึกษา
(ใน ศศช.)
2) ระดับประถมศึกษา3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5) ระดับ ปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรที่มากกว่า 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง1 อำเภอ 1 อาชีพทวิศึกษาทวิภาคี
6
อำเภอเมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)25125190
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)3611211216274104353022,041463537439115
8
จำนวนแห่ง15
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)6281211215827174104353022,04115772178215
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
11
พัฒนาตนเอง12112122146741048215
12
สร้างรายได้1176
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ2549
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)994558,01535,00034,48015,5006,46093,000
15
อำเภอป่าซางจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)4661061301111145632130342902090
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)4661061301111145632149396902090
17
จำนวนแห่ง190
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)4661061301111145630902090
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
20
พัฒนาตนเอง1061301111145639090
21
สร้างรายได้
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)21605011000575008220060004360015750930002000124020
24
อำเภอแม่ทาจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)8681601173294013884903001965162412273512090240660
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)86816011732940138849030019652412273512090240660
26
จำนวนแห่ง16666
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)86816011732913884903001965222482090240660
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ613913884909032
29
พัฒนาตนเอง16042150
30
สร้างรายได้40155258
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ29201510
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)20585015150607505000028800367501440049500930001200091200
33
อำเภอบ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)518506085327516509060
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)522556085327518529060
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)522556085327518529060
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง43355288375189060
39
สร้างรายได้107242
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ42832
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)300,2355,50051,00020,00028,80024,7006,4009300070835
42
อำเภอเวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)3340
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)3340
44
จำนวนแห่ง
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)334020503290480201226034
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ000000000
47
พัฒนาตนเอง00500904806034
48
สร้างรายได้000000000
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ02003200000
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)1552230100004000197901275062600005713845285
51
อำเภอทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)12645572410815010004910617690
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)18157100245425026504910617690
53
จำนวนแห่ง
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)18157100243990
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ54
56
พัฒนาตนเอง2490
57
สร้างรายได้57100
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)83,150.0040,30033,2509,600.0029,70003,5000352909752016192092970
60
อำเภอบ้านธิจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)101506235162010010969426020
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)41120
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)41120
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง10
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ10
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)30400
69
อำเภอลี้จำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)35135160206334012502701000
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)35135160206334012503621900
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)35135160206334012
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง288601764012
75
สร้างรายได้481533
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ1515
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)192,60041,00089,60028,8005,0003,20025,000
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu