แบบบันทึกการติดตามนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
แบบบันทึกการติดตามนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2559
2
หมายเหตุ
สาเหตุ/การติดตาม
ก = ขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน / บันทึกแจ้งครูประจำชั้นติดต่อผู้ปกครอง
3
ข = ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน / จดหมายลงทะเบียนเตือนผู้ปกครอง
4
ค = ขาดเรียนเกิน 7 วัน ใน 1 เดือน / จดหมายลงทะเบียนเตือนผู้ปกครอง
5
ง = ขาดเรียนหลังจากเปิดภาคเรียนครบ 7 วัน / จดหมายลงทะเบียนเตือนผู้ปกครอง
6
ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชั้น
สาเหตุ
การติดตาม
วัน/เดือน/ปี
หลักฐาน
ผู้ติดตาม
ผู้เกี่ยวข้อง
ผลการติดตาม
7
112493
ด.ญ.โชติรส
เพ็ชรดี
ม.2/2
แจ้งครูประจำชั้น
15/11/59
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
นภสวรรณ
ยังไม่มาเรียน
8
ด.ญ.โชติรส
เพ็ชรดี
ม.2/2
จดหมาย
23/11/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
นภสวรรณ
ยังไม่มาเรียน
9
ด.ญ.โชติรส
เพ็ชรดี
ม.2/2
จดหมาย9/1/60
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
นภสวรรณ
จำหน่ายแล้ว
10
211965ด.ญ.กวิตาดาวุธ
ม.3/4
แจ้งครูประจำชั้น
15/11/59
บันทึกข้อความ
อนุกูล
รวี
ยังไม่มาเรียน
11
ด.ญ.กวิตาดาวุธ
ม.3/4
จดหมาย
23/11/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
รวีี
ยังไม่มาเรียน
12
ด.ญ.กวิตาดาวุธ
ม.3/4
จดหมาย
13/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
รวีี
จำหน่ายแล้ว
13
312412
น.ส.เนตรนภิส
ปู่หล้า
ม.4/3
แจ้งครูประจำชั้น
15/11/59
บันทึกข้อความ
อนุกูล
ศรีสุนีย์ / พูนศักดิ์
ยังไม่มาเรียน
14
น.ส.เนตรนภิส
ปู่หล้า
ม.4/3
จดหมาย
23/11/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ศรีสุนีย์ / พูนศักดิ์
ยังไม่มาเรียน
15
น.ส.เนตรนภิส
ปู่หล้า
ม.4/3
จดหมาย
13/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
สินีนาฏ
จำหน่ายแล้ว
16
411850
น.ส.ปริฉัตร
มาคุณ
ม.4/5
แจ้งครูประจำชั้น
15/11/59
บันทึกข้อความ
อนุุกูล
เกรียงไกร / ชนิสรา
ยังไม่มาเรียน
17
น.ส.ปริฉัตร
มาคุณ
ม.4/5
จดหมาย
23/11/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
เกรียงไกร / ชนิสรา
ยังไม่มาเรียน
18
น.ส.ปริฉัตร
มาคุณ
ม.4/5
จดหมาย
13/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
เกรียงไกร / ชนิสรา
จำหน่ายแล้ว
19
512443น.ส.สุกแซ่กู่
ม.4/5
แจ้งครูประจำชั้น
15/11/59
บันทึกข้อความ
อนุกูล
เกรียงไกร / ชนิสรา
ยังไม่มาเรียน
20
น.ส.สุกแซ่กู่
ม.4/5
จดหมาย
23/11/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
เกรียงไกร / ชนิสรา
ยังไม่มาเรียน
21
น.ส.สุกแซ่กู่
ม.4/5
จดหมาย
15/11/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
เกรียงไกร / ชนิสรา
จำหน่ายแล้ว
22
612010
น.ส.วิไลลักษณ์
แซ่่ฟุ้ง
ม.5/3
จดหมาย
23/11/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
มยุรัตน์
ยังไม่มาเรียน
23
น.ส.วิไลลักษณ์
แซ่่ฟุ้ง
ม.5/3
จดหมาย
13/12/59
จดหมายแจ้ง
อนุกูล
มยุรัตน์
จำหน่ายแล้ว
24
711248
น.ส.บุษยมาศ
แสงคำ
ม.5/5
แจ้งครูประจำชั้น
15/11/59
บันทึกข้อความ
อนุกูล
กฤษณ์ / นันทพร
ยังไม่มาเรียน
25
น.ส.บุษยมาศ
แสงคำ
ม.5/5
จดหมาย
23/11/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
กฤษณ์ / นันทพร
ยังไม่มาเรียน
26
น.ส.บุษยมาศ
แสงคำ
ม.5/5
จดหมาย
13/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
กฤษณ์ / นันทพร
จำหน่ายแล้ว
27
811975
เด็กชายจักรกฤษ
แก้วรากมุกข์
ม.3/5
แจ้งครูประจำชั้น
10/11/59
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
ณัฐกร/มนัส
มาเรียนแล้ว
28
เด็กชายจักรกฤษ
แก้วรากมุกข์
ม.3/5
จดหมาย
24/11/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ณัฐกร/มนัส
มาเรียนแล้ว
29
เด็กชายจักรกฤษ
แก้วรากมุกข์
ม.3/5
จดหมาย
22/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ณัฐกร/มนัส
จำหน่ายแล้ว
30
911742
นายสุรพงษ์
สุธรรม
ม.6/6
จดหมาย1/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ปิติญา
ยังไม่มาเรียน
31
นายสุรพงษ์
สุธรรม
ม.6/6
จดหมาย
23/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ปิติญา
จำหน่ายแล้ว
32
1012492
นายวีระพล
มะโนคำ
ม.4/4
จดหมาย
23/11/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
สินีนาฎ
ยังไม่มาเรียน
33
นายวีระพล
มะโนคำ
ม.4/4
จดหมาย
13/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
สินีนาฎ
กำลังติดตาม
34
นายวีระพล
มะโนคำ
ม.4/4
จดหมาย
29/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
สินีนาฎ
จำหน่ายแล้ว
35
1112037
นายโชคชัย
คำปินตา
ม.5/6
จดหมาย1/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
สาธิต
ยังไม่มาเรียน
36
นายโชคชัย
คำปินตา
ม. 5/6
จดหมาย
13/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ณัฐกร/มนัส
จำหน่ายแล้ว
37
1211983
เด็กชายเอกพันธ์
แซ่เติ๋น
ม. 3/5
จดหมาย1/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ณัฐกร/มนัส
ยังไม่มาเรียน
38
เด็กชายเอกพันธ์
แซ่เติ๋น
ม. 3/5
จดหมาย
27/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ณัฐกร/มนัส
มาเรียนแล้ว
39
เด็กชายเอกพันธ์
แซ่เติ๋น
ม. 3/5
แจ้งครูประจำชั้น
12/01/60
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
ณัฐกร/มนัส
จำหน่ายแล้ว
40
1312479
เด็กชายณัฐวุฒิ
ศรีประสิทธิ์
ม. 2/2
จดหมาย
23/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
นภสวรรณ
มาเรียนแล้ว
41
เด็กชายณัฐวุฒิ
ศรีประสิทธิ์
ม. 2/2
แจ้งครูประจำชั้น
12/01/60
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
นภสวรรณ
ยังไม่มาเรียน
42
เด็กชายณัฐวุฒิ
ศรีประสิทธิ์
ม. 2/2
จดหมาย
19/01/60
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
นภสวรรณ
ยังไม่มาเรียน
43
เด็กชายณัฐวุฒิ
ศรีประสิทธิ์
ม. 2/2
แจ้งครูประจำชั้น
09/02/1960
บันทึกข้อความ
ธีีรยุทธ
นภสวรรณ
มาเรียนแล้ว
44
1410974
นายศุภชัย
เถรนิยม
ม.6/6
จดหมาย1/12/59
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ปิติญา
มาเรียนแล้ว
45
1511983
นายสุรพงษ์
เยอหมื่อ
ม.4/6
แจ้งครูประจำชั้น
12/01/60
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
จักรินทร์/ชาติชาย
มาเรียนแล้ว
46
1612464
เด็กหญิงณัฐกานต์
สัตย์ธรรม
ม. 1/4
แจ้งครูประจำชั้น
12/01/60
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
อุดม/ชีวพร
ยังไม่มาเรียน
47
เด็กหญิงณัฐกานต์
สัตย์ธรรม
ม.1/4
จดหมาย
23/1/2560
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
อุดม/ชีวพร
ยังไม่มาเรียน
48
1712362
เด็กชายอาจชัย
เพียงแล
ม. 1/5
แจ้งครูประจำชั้น
11/1/60
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
ยลรวี/สุนิษา
ยังไม่มาเรียน
49
เด็กชายอาจชัย
เพียงแล
ม. 1/5
จดหมาย
16/1/60
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ยลรวี/สุนิษา
ยังไม่มาเรียน
50
เด็กชายอาจชัย
เพียงแล
ม. 1/5
จดหมาย
19/1/60
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ยลรวี/สุนิษา
จำหน่ายแล้ว
51
1812426
นายวีระชัย
แซ่ลี
ม. 4/6
แจ้งครูประจำชั้น
16/1/60
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
จักรินทร์/ชาติชาย
ยังไม่มาเรียน
52
นายวีระชัย
แซ่ลี
ม. 4/6
จดหมาย
19/1/60
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
จักรินทร์/ชาติชาย
มาเรียนแล้ว
53
นายวีระชัย
แซ่ลี
ม. 4/6
แจ้งครูประจำชั้น
31/01/60
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
จักรินทร์/ชาติชาย
มาเรียนแล้ว
54
1912464
นางสาวปรารถนา
พงศ์ทีปกร
ม.3/5
จดหมาย7/2/2560
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ณัฐกร/มนัส
จำหน่ายแล้ว
55
2012281
เด็กชายณัฐพล
คำมงคล
ม. 1/5
แจ้งครูประจำชั้น
03/02/60
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
ยลรวี/สุนิษา
ยังไม่มาเรียน
56
เด็กชายณัฐพล
คำมงคล
ม. 1/5
จดหมาย07/02/60
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ยลรวี/สุนิษา
พักการเรียน
57
2112361
เด็กชายณัฐพล
สิทธิวงศ์
ม.1/5
แจ้งครูประจำชั้น
7/2/2560
บันทึกข้อความ
ธีรยุทธ
ยลรวี/สุนิษา
ยังไม่มาเรียน
58
เด็กชายณัฐพล
สิทธิวงศ์
ม.1/5
จดหมาย07/02/60
จดหมายแจ้ง
นิวัฒน์
ยลรวี/สุนิษา
พักการเรียน
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu