5_2 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.5/2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายปริฐกร พุ่มพฤกษ์
1 24 4 2545 30 5 2561 85 170
15
2
นายอรรฆรัตน์ สืบศรี
1 9 7 2544 30 5 2561 56 169
16
3
นายฆินหันต์ วงศ์เหลือง
1 30 11 2544 30 5 2561 48 169
17
4
นายณัชพล การะกูล
1 4 2 2544 30 5 2561 65 174
18
5
นายนรันต์ โพธิ์รุณ
1 9 1 2544 30 5 2561 50 168
19
6
นายพิภูษณะ กลิ่นจันทร์
1 13 9 2544 30 5 2561 48 170
20
7
นายรังสิมันต์ มิ่งขวัญ
1 22 12 2544 30 5 2561 55 172
21
8
นายคิณพัฒน์ ช้วนตระกูล
1 25 5 2544 30 5 2561 45 167
22
9
นายนิชนันท์ กิ่งหลักเมือง
1 11 9 2544 30 5 2561 53 170
23
10
นายภูมิทัต ศรีรัตน์
1 3 5 2544 30 5 2561 58 171
24
11
นายพัชรพล เหมือนมา
1 30 12 2544 30 5 2561 46 165
25
12
นายชาคร วรสัมปุระณะ
1 3 6 2544 30 5 2561 46 165
26
13
นางสาวจิราพัชร เกตุขวัญชัย
1 30 4 2545 30 5 2561 65 163
27
14
นางสาวกมลลักษณ์ โพธิ์ทอง
1 25 4 2545 30 5 2561 59 162
28
15
นางสาวขวัญพิชชา หุ่นประกอบกิจ
2 12 8 2544 30 5 2561 70 162
29
16
นางสาวจิติญา ไชยเทพ
2 7 12 2544 30 5 2561 52 170
30
17
นางสาวชุติมา วงศ์สังวาลย์
2 3 8 2544 30 5 2561 42 159
31
18
นางสาวฐิตาพร สกุลา
2 24 6 2544 30 5 2561 53 172
32
19
นางสาวณัชชา หอมสมบัติ
2 9 12 2544 30 5 2561 90 164
33
20
นางสาวณัฐนิชา มีมอญ
2 12 8 2544 30 5 2561 168 50
34
21
นางสาวนิสาชล ทรงเจริญ
2 12 10 2544 30 5 2561 50 155
35
22
นางสาวบุษรา ชัยมงกุฎ
2 4 9 2544 30 5 2561 43 164
36
23
นางสาวปวีณา โพธิ์ขำ
2 31 10 2545 30 5 2561 50 162
37
24
นางสาวพรสวรรค์ บุตรดี
2 7 2 2544 30 5 2561 50 155
38
25
นางสาวพลอยชมพู แก้วปู่
2 10 5 2544 30 5 2561 45 155
39
26
นางสาวภัคจิรา ศรีอันยู้
2 8 2 2544 30 5 2561 68 165
40
27
นางสาวลลิตา สุขนิรันดร์
2 4 11 2544 30 5 2561 43 160
41
28
นางสาวอรุณรัตน์ สุขนาค
2 20 6 2544 30 5 2561 91 163
42
29
นางสาวชมภูนุช วัดเข่ง
2 10 8 2544 30 5 2561 40 160
43
30
นางสาวชุติมา โม้เกิด
2 14 12 2544 30 5 2561 47 162
44
31
นางสาวนัชชา เพ็ชรรุจิ
2 19 7 2545 30 5 2561 52 160
45
32
นางสาวพัชรพร สุขสบาย
2 29 7 2545 30 5 2561 75 165
46
33
นางสาวพุฒิชาติ โพทอง
2 19 11 2544 30 5 2561 50 165
47
34
นางสาวจุฑามาศ มนตรีกรณ์
2 2 4 2543 30 5 2561 39 153
48
35
นางสาวธัญธร กล้าหาญวีระกุล
2 13 8 2544 30 5 2561 38 153
49
36
นางสาวสิริรัตน์ สุขสารต์
2 30 6 2545 30 5 2561 72 173
50
37
นางสาวอนุธิดา ลักขม
2 17 7 2544 30 5 2561 62 169
51
38
นางสาวกานต์ชนิต พรหมแก้ว
2 5 4 2544 30 5 2561 55 169
52
39
นางสาวฐานิดา ศรีโปฎก
2 3 6 2544 30 5 2561 45 161
53
40
นางสาวณิชารีย์ หรั่งบุรี
2 17 6 2544 30 5 2561 48 162
54
41
นางสาวเปรมยาดา ตั้งโชติภิญโญ
2 26 12 2544 30 5 2561 75 161
55
42
นางสาวสิริวิมล แป้นศิริ
2 22 1 2545 30 5 2561 56 160
56
43
นางสาวนิรัชพร จิตตวิมล
2 11 9 2544 30 5 2561 168 70
57
44
นางสาวณัฐธิดา วัฒนใย
2 10 2 2545 30 5 2561 51 160
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu