ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
แบบบันทึกการเข้าเรียน ชั้น ม.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
3
4
ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลสรุปผลการเช็คเวลาเรียน
5
พฤศจิกายนคุณลักษณะธันวาคมคุณลักษณะมกราคมคุณลักษณะกุมภาพันธ์คุณลักษณะมีนาคมคุณลักษณะสรุป
6
7
มาลาขาด
ขาดเรียน
มาลาขาด
ขาดเรียน
มาลาขาด
ขาดเรียน
มาลาขาด
ขาดเรียน
มาลาขาดขาดเรียนมาลาขาดขาดเรียน
8
ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ
9
1
06860
เด็กชายโชคชัย ได้พร้อม147000.003139010.713118010.6531400003350003579020.34
10
206861เด็กชายธนากร กกรัมย์142500.003134600.003114053.25314000033500035651150.86
11
3
06862
เด็กชายธีรภัทร ชารัมย์64010168.7106707352.1405606340.9101400003350003362023739.57
12
406863เด็กชายธีรภัทร เสมอภาค1350138.843126596.4331021.300131096.428571429334012.85714285734275347.30
13
5
06864
เด็กชายนฤเบศ พรมตวง101253121.09297133021.4329172113.64111611139.2857142863310411.428571433436569916.75
14
6
06865
เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีประสิทธิ์
147000.003140000.003119000.003139010.71428571433350003580010.17
15
7
06866
เด็กชายปิติยพัฒน์ชัย วังคีรี
67137551.0206077352.1402558957.79031510474.2857142901102468.5714285701943036561.97
16
8
06867
เด็กชายพลากร นะราเทียม6798960.54065165942.1402209762.99036010474.2857142901171748.5714285702013236661.10
17
9
06868
เด็กชายภูริวัฒน์ เนาวบุตร
121122517.01311291913.5737604327.920594775501502057.1428571403832518431.08
18
10
06869
เด็กชายมงคลสิงห์ เต็นประโคน
146010.683140000.003119000.0031364003323003573710.17
19
11
06870
เด็กชายวิวัฒน์ นมัสศิลา1182210.683139010.713116031.9531270139.285714286333025.714285714353322203.48
20
12
06871
เด็กชายสุชาติ กลุ่มยา9366443.5428006042.8614107850.65031010977.8571428601102468.571428570256633556.11
21
13
06872
เด็กชายสุรชัย สุขจิต9586040.8227955640.0015806139.61031010977.8571428601102468.5714285702741331051.93
22
14
06873
เด็กชายเสกสรร พลหาญ147000.003140000.003114053.2531400003350003576050.86
23
15
06874
เด็กชายเหมรัศมิ์ เศษสุวรรณ์
147000.003140000.003119000.0031400003350003581000.00
24
16
06875
เด็กชายอนันตโชค ลาโพ147000.003140000.003119000.0031400003350003581000.00
25
17
06876
เด็กชายเอกวิน สีวันคำ147000.003140000.003119000.0031400003350003581000.00
26
18
06877
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทศิลป์
147000.003140000.003118010.6531400003350003580010.17
27
19
06878
เด็กหญิงกัลยกร เนียมจิตต์
12642214.97312201812.8636005938.3104609467.1428571401502057.142857140369421336.35
28
20
06879
เด็กหญิงเขมนัส ยงแสง10504731.97311122719.2936305636.3608305740.7142857111601954.285714290378220635.15
29
2106881เด็กหญิงญาดา ยิ่งกล้า10406040.8238205841.4315106844.1605009064.2857142901302262.857142860300029849.83
30
22
06882
เด็กหญิงณิชารีย์ ภู่ทอง107232114.2939404632.8627254227.27010253323.571428573300514.2857142934053314725.13
31
2306883เด็กหญิงนริศรา​ คดชัง12702718.37310803222.8636605334.4208505539.2857142921701851.428571430403018531.46
32
24
06884
เด็กหญิงนิชาภัทร ทองสัมฤทธิ์
11204329.25311003021.4335706240.2604809265.7142857101302262.857142860340024942.28
33
25
06885
เด็กหญิงปภัสรา ศาลางาม12802214.97311642014.2937014831.1701050352532807203447513222.60
34
26
06886
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กะการดี
12742114.29311802215.7136464931.8208505539.2857142921801748.5714285714121016427.99
35
27
06887
เด็กหญิงรมิตา แซ่กัง142085.44310803222.8636305636.3608305740.71428571121014402417016728.60
36
28
06888
เด็กหญิงวลัยขวัญ อวงประโคน
12522517.01311702316.4336305636.3608505539.2857142922201337.142857142412217229.35
37
29
06889
เด็กหญิงอธิชนันท์ พุทธาวันดี
122102214.97311202820.0037154327.9208954632.857142862270822.8571428634212014725.00
38
30
06890
เด็กหญิงอังสนา ทุนดี143074.76312141510.7139802113.64210603424.285714293300514.28571429349848214.04
39
31
06995
เด็กชายอนุภัทร หมายทอง105191711.5631227117.8635706240.2601005352532401131.4285714324083113623.65
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100