สอบจ63
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
ผลคะแนนรายอำเภอในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
4
5
(อย่างไม่เป็นทางการ)
6
7
8
ที่ชื่ออำเภอเขตหมายเลขชื่อและชื่อสกุลคะแนน
9
1งาว11นายธีรพล ศรีวงษ์6,980952
10
2นายสว่าง ตุทานนท์2,967369
11
3นายธรรมนูญ เกษตรธรรม672130
12
2งาว22นายสมคิด จิตปลื้ม5,801-
13
1นายนิพนธ์ นันทะสี5,730-
14
3วังเหนือ11นางสุปราณี เกิดมูล10,47210,472
15
2นายสุทัศน์ ยวนตา1,0031,003
16
4วังเหนือ21นายชาตรี พิทยาธำรง6,3254,190
17
3นายสมศักดิ์ วงค์ฟูฟาน1,5371,017
18
2นายครองสิน สมมี1,441853
19
4นายรุ่งโรจน์ เอื้อจริง1,261727
20
5สบปราบ4นายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์4,370-
21
2นายชัยศรี คำมี3,674-
22
1นายสมเกียรติ วังใน2,939-
23
3นายมานพ มะโนรมย์2,305-
24
6ห้างฉัตร12นายประหยัด แลสันกลาง7,2723,675
25
1นายบุญเชิด พรมศร5,0762,657
26
3นายสายันห์ ใหม่ทา556257
27
7ห้างฉัตร21นายบุญเนตร เตชะอุ่น7,8951,949
28
2
นางสาวชนัญชิดา ชิยานุพงศ์
4,523972
29
8เกาะคา14นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม4,947-
30
1นางสาวนิลวัฒนา สิทธิวัง3,889-
31
2นายสอาด สำเรืองจิตร์1,072-
32
3นางพรปวีณ์ สุรินทร์มงคล190-
33
9เกาะคา21นายพิเชฐ ทินอยู่8,7008,700
34
10เกาะคา31นายมิตร ธรรมวงศ์8,4358,435
35
11เถิน11นางศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว5,967-
36
5นายประกอบ ชัยเมืองมูล4,353-
37
3นายสุศักดิ์ ติมาลาศักดิ์1,402-
38
4นายประวุฒิ พวงสมบัติ1,146-
39
12เถิน24ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์5,914-
40
1นายเดชทวี ศรีวิชัย5,025-
41
2นายนิยม สุวรรณบุตร1,103-
42
3นายเบญจพล วงศ์ปิง1,015-
43
13เมืองปาน1นายกฤศน์วัต ประสาน8,9244,618
44
4นายสมบูรณ์ คชาปัญญา3,4281,603
45
5
นายภัคค์ศรัณย์ เจ้าสกุลดี
2,0171,125
46
2นางสาวอริศา ชัยนุวงค์1,596618
47
3นายพลพงศ์ พงษ์สุพัฒน์279114
48
14เมืองลำปาง11นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์4,974-
49
3
นายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์
2,007-
50
6นายประทุม ไหวมาเจริญ807-
51
5นายไพศาล ชรากร804-
52
2นางสาวสรวงสุฏา โพธิ์แก้ว788-
53
4นางสาวพิมพา ดวงประภา570-
54
15เมืองลำปาง22นายอำนวย วรญาณกุล3,7112,459
55
5
นายธีร์ปกรณ์ ไชยพัฒนานันท์
1,9181,126
56
1นายกมล ถาน้อย1,502931
57
6นายชัยรัตน์ ไชยวรรชะนะ893597
58
4นายยศสรัล ฟูคำ736466
59
3นายอนุวัตน์ แก้วมณีวรรณ673431
60
16เมืองลำปาง31นายวสันต์ อุณหเลขจิตร4,7342,413
61
3นายชลธานี เชื้อน้อย2,050712
62
2นายกรณ์รวี อิศรี1,525386
63
17เมืองลำปาง41นายถาวร บุปผาเจริญ5,8483,613
64
2นายอรหันต์ คันใจ3,9092,516
65
3นายณรงค์ชัย ธิราช546380
66
18เมืองลำปาง51
นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์
4,8211,496
67
3นายนคร โยธาวงศ์3,700849
68
2นายนรินทร์ พินทิสืบ2,757546
69
19เมืองลำปาง61นางสายฝน โนปิง7,0513,127
70
2นายธวัชชัย สุปินะ5,2242,641
71
20เมืองลำปาง71นายประสิทธิ์ เตชะปลูก9,2156,121
72
3นายอนันต์ แสนจิตต์1,126800
73
21เมืองลำปาง81ร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา4,6641,977
74
4นายวิเชียร เรืองบุญมา2,9931,950
75
5นายชุมพล มูลวรรณ์2,4831,152
76
2นายบัญชา อิสระไพโรจน์944397
77
6นายบุญศรี คำศรีวรรณ704271
78
3นายรณการณ์ ธิปาละกุล504223
79
22เมืองลำปาง91นายนิกร ธรรมลังกา10,5634,195
80
23เสริมงาม1นายเชน ปานสังข์7,997-
81
2นายชัยยา ลาดปาละ7,769-
82
24แจ้ห่ม11นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ4,924-
83
3นายสมบูรณ์ รูปสะอาด4,372-
84
25แจ้ห่ม22นายพงษ์พันธ์ กุญชร4,637-
85
1นายจักรกฤษณ์ ตามสัตย์2,553-
86
3นายไตรโรจน์ พิพัฒธนะมงคล2,230-
87
26แม่ทะ11นายบุญเลิศ แสนเทพ13,038-
88
27แม่ทะ21นายชาญณรงค์ มาเรียน4,780-
89
3นายลาภสมบัติ ไชยานนท์4,510-
90
4นายชุณกิจ จันทรสุรินทร์4,167-
91
2นายคมสัน จิตรมั่น2,427-
92
28แม่พริก3พ.ต.ท.พิมล คงทอง2,724-
93
4นางอธิกัญญ์ ทิชัย2,463-
94
2นายณรงค์ เตชะวงศ์1,559-
95
1นายทวีป คำภิละเตรียมวงศ์1,037-
96
29แม่เมาะ13นางธยานี ศรีโรจนกุล2,9742,669
97
1นายวัชระ จันทวี2,4262,165
98
6นายวิวัฒน์ ปินตา1,6071,371
99
2นายชินภัทร วงค์เปี้ย1,207971
100
4
นางสาวณัฎฐ์ศศิ หมูแก้วเครือ
899666
Loading...