E-Form ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ผ่านอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ARKKU การตอบกลับ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ประทับเวลาลำดับที่การรับเรื่องคำนำหน้าชื่อนามสกุลสาขาวิชาชั้นปีรหัสประจำตัวนักศึกษาเบอร์โทรอีเมล์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาในรายวิชาขอจำนวนกี่ฉบับฉบับที่ 1 ถึงใคร และ ขอข้อมูลเพื่อไปทำอะไรฉบับที่ 2 ถึงใคร และ ขอข้อมูลเพื่อไปทำอะไรฉบับที่ 3 ถึงใคร และ ขอข้อมูลเพื่อไปทำอะไรฉบับที่ 4 ถึงใคร และ ขอข้อมูลเพื่อไปทำอะไรฉบับที่ 5 ถึงใคร และ ขอข้อมูลเพื่อไปทำอะไรหมายเหตุFacebook
197
4/5/2018, 10:57:06A197รับทราบนางสาวกุลนิษฐ์ สังคะรักษ์นักศึกษาระดับปริญญาโท 1605200018-7833741979Kulanit_nit_n@hotmail.com812891 สัมมนาทางการออกแบบอุตสาหกรรม3เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุเรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโนนม่วง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุเรียน หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
198
4/5/2018, 19:19:06A198รับทราบนางสาวนัยนา มลิวันออกแบบอุตสาหกรรม4573200081-3830909469fantasun23@gmail.comวิทยานิพนธ์1คนึงนิตย์ คอฟฟี่ (knungnit coffee) ขอข้อมูลขออนุญาตใช้แบรนต์ ของ คนึงนิตย์ คอฟฟี่ เพื่อเป็นแบรนด์ตัวอย่างในการทำวิทยานิพนธ์Naiyana maliwan
199
24/5/2018, 19:51:02A199รับทราบนายปิยกุล มาบุญธรรมออกแบบอุตสาหกรรม35852000274899445449mexaa_ltd@hotmail.comthesis1นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์ขอข้อมูลร้านค้าปลีก ร้านค้าสะดวกซื้อทั้งในระบบโมเดอร์นเทรดและร้านค้าย่อยท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเพื่อเข้าสำรวจตามแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบเปลือกอาคารร้านสะดวกซื้อ อาคารพาณิชย์ 1 คูหา กรณ๊ศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย นายปิยกุล มาบุญธรรมhttps://www.facebook.com/mexaa.ltd
200
31/5/2018, 20:52:13A200รับทราบนางสาวดลพรศิริพจน์สถาปัตยกรรมศาสตร์4573200052-0827528454donlajang@gmail.comPre-Thesis1ถึง มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อขอข้อมูลการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการบูรณะซ่อมแซมอาคารหมู่พระที่นั่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน https://www.facebook.com/Siriphot.Donlaporn
201
15/6/2018, 9:55:31A201รับทราบนางสาวพรหมรินทร์ภูเงินสถาปัตยกรรมศาสตร์5573200058-8873562155zixga.zzz@gmail.com806 534 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม1เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา
เรียนคุณชนะโชค ปรัชญาวุฒิรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ทั่วไปทางด้านสถาปัตยกรรม เช่นผังพื้นแต่ละชั้น งานระบบต่างๆ
ขอความอนุเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม เช่น ระบบโครงสร้าง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนและตำแหน่งของพนักงาน
ข้อมูลทั่วไปอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่จะเห็นสมควรอนุเคราะห์ได้
ploy prommarin
202
15/6/2018, 10:01:46A202รับทราบนางสาวพรหมรินทร์ ภูเงินสถาปัตยกรรมศาสตร์5573200058-8873562155zixga.zzz@gmail.com806 534 วิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรม1เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา
เรียนคุณพัธราพร สมศักดิ์
ขอความอนุเคราะห์ทั่วไปทางด้านสถาปัตยกรรม เช่นผังพื้นแต่ละชั้น งานระบบต่างๆ
ขอความอนุเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม เช่น ระบบโครงสร้าง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนและตำแหน่งของพนักงาน
ข้อมูลทั่วไปอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่จะเห็นสมควรอนุเคราะห์ได้
ploy prommarin
203
15/6/2018, 15:53:28A203รับทราบนางสาวณัฏฐณิชาภานุศิวานนท์สถาปัตยกรรมศาสตร์5573200005-9061 012 1578nadtanicha005@gmail.comรายวิชา 806 534 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม (Thesis in Architecture) 1เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอขอความกรุณาส่งหนังสือมายังอีเมลล์ nadtanicha005@gmail.com ขอบคุณค่ะZAN N Panusivanon
204
15/6/2018, 16:16:30A204รับทราบนางสาวณัฏฐณิชา ภานุศิวานนท์สถาปัตยกรรมศาสตร์5573200005-9061-012-1578nadtanicha005@gmail.com806 534 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม (Thesis in Architecture) 1เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ
ด้วยข้าพเจ้านางสาวณัฏฐณิชา ภานุศิวานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ ปีการศึกษา 2561 ข้าพเจ้ามีการเรียนในรายวิชา 806 534 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม (Thesis in Architecture) โดยโครงการชื่อ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร นานาชาติ (International Culinary School)
- การขอความอนุเคราะห์ในครั้งนี้เพื่อให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึง กิจกรรม-กระบวนการการเรียนการสอน การทำงานของเจ้าหน้าที่ การใช้พื้นที่อาคาร ส่วนประกอบอาคารต่างๆทั้งภายในและภายนอก และการจัดการงานระบบ ตามสภาพที่เป็นจริง
- ขอความอนุเคราะห์ทั่วไปทางด้านสถาปัตยกรรม เช่นแบบผังพื้นแต่ละชั้น งานระบบต่างๆ
- ขอความอนุเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม เช่น ระบบโครงสร้าง
- ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนและตำแหน่งของพนักงาน
- ข้อมูลทั่วไปอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่จะเห็นสมควรอนุเคราะห์ได้
เป็นการเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์

ข้าพเจ้า จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ เข้าเยี่ยมชม สอบถามข้อมูลและศึกษาดูงานโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ในวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. หรือหากท่านสะดวกเวลาใด สามารถแจ้งกลับมาได้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด โปรดแจ้งผลไปยัง
E-mail : nadtanicha005@gmail.com หรือติดต่อ 061-012-1578 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


นางสาวณัฏฐณิชา ภานุศิวานนท์
ZAN N Panusivanon
205
18/6/2018, 11:23:07A205รับทราบนางสาวปวีณ์สิงห์ดำรงค์สถาปัตยกรรมศาสตร์5573200056-2081-739-1249pingpong_satit@hotmail.com806534 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม2เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาดูงาน โรงเรียนรุ่งอรุณ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ และผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังศึกษาวิชา 806 534 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม จะเน้นการศึกษาข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวข้องกับโครงการในทุกๆด้านอย่างละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบงานวิทยานิพนธ์ 'โรงเรียนทางเลือก จังหวัดขอนแก่น' ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาในเนื้อหาวิชาดังกล่าวสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทางคณะฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ให้นักศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่
1.นางสาว ปวีณ์ สิงห์ดำรงค์ เป็นผู้ประสานงาน
2.นางสาว พรหมรินทร์ ภูเงิน เป็นผู้ติดตาม
ขอเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ ในระดับประถมวัย และขอข้อมูลเพื่อการศึกษา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา08.00-12.00น. จากหน่วยงานของท่านดังนี้
-ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทั่วไปทางสถาปัตยกรรม เช่น แนวคิดในการออกแบบ ผังพื้นและงานระบบต่างๆ
-ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านหลักสูตร และการจัดระบบการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
-ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านกิจกรรม และกิจวัตรประจำวันของนักเรียนในโรงเรียน
-ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่
-ข้อมูลทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่จะเห็นสมควรอนุเคราะห์ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะฯด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
Pavee Singdumrong
206
21/6/2018, 23:27:37A206รับทราบนายTouchSengการวางแผนภาคและเมือง35872000058831426716sengtouch_envi_rupp@yahoo.comขอทำแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ 1ถึงผู้ให้ข้อมูล

เพื่อการสัมภาษณ์ ในหัวข้อ การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มในการวางแผนร่วมกันเพื่อไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ: กรณีศึกษาการสร้างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกเลือกและการรวมตัวในเมืองขอนแก่น (MULTI-STAKEHOLDER ENGAGEMENT IN PARTICIPATORY PLANNING TOWARD SMART CITY: A CASE STUDY OF THE ESTABLISHMENT OF SELECTED AND COALITION STAKEHOLDER IN KHON KAEN CITY) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นต่อการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจร่วมกันของโครงการเมืองอัจฉริยะของแก่น
Sengtouch David
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
Loading...
 
 
 
ข้อมูลจากผู้รับบริการ
ใบรับที่ 1
สำเนาของ การตอบแบบฟอร์ม 1 - 26 sep 2017
 
 
Main menu