E-Form ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ผ่านอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ARKKU การตอบกลับ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ประทับเวลาลำดับที่การรับเรื่องคำนำหน้าชื่อนามสกุลสาขาวิชาชั้นปีรหัสประจำตัวนักศึกษาเบอร์โทรอีเมล์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาในรายวิชาขอจำนวนกี่ฉบับฉบับที่ 1 ถึงใคร และ ขอข้อมูลเพื่อไปทำอะไรฉบับที่ 2 ถึงใคร และ ขอข้อมูลเพื่อไปทำอะไรฉบับที่ 3 ถึงใคร และ ขอข้อมูลเพื่อไปทำอะไรฉบับที่ 4 ถึงใคร และ ขอข้อมูลเพื่อไปทำอะไรฉบับที่ 5 ถึงใคร และ ขอข้อมูลเพื่อไปทำอะไรหมายเหตุFacebook
214
12/10/2018, 15:21:43A214รับทราบนางสาวนิตยาคลังกลางออกแบบอุตสาหกรรม4583200137-3880330790ps.anbat@gmail.comPROJECT IN INDUSTRIAL DESIGN PREPARATION การเตรียมโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม2ถึง AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre เพื่อข้อข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่โรงแรม เพื่อขอทราบขนาดของผนังบริเวณล็อบบี้ ผลังบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับและผนังบริเวณหัวเตียงภายใจห้องพัก ถึง Pullman Khon Kaen Raja Orchid เพื่อข้อข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่โรงแรม เพื่อขอทราบขนาดของผนังบริเวณล็อบบี้ ผลังบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับและผนังบริเวณหัวเตียงภายใจห้องพัก Pat Shanks
215
18/10/2018, 20:39:56A215รับทราบนายพิทยุตม์อรุณพัลลภออกแบบอุตสาหกรรม4583200180-2082-584-5665fluke_134@hotmail.comProject in industrial design preparation1ผศ.ดร.สาคร ชลสาครFluKe Arunepullop
216
19/10/2018, 13:35:18A216รับทราบนายจารุชัยกาญจนกัณโหสถาปัตยกรรมศาสตร์5573200046-5973027222jaruchai.x@gmail.comTHESIS1ถึง สำนักผังเมือง เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อขอข้อมูลไฟล์ CAD และ Sketchup แผนที่ กทม.หรือ เขตวัฒนา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในงานวิทยานิพนธ์
217
29/10/2018, 14:49:42A217รับทราบนางสาวนิตยาคลังกลางออกแบบอุตสาหกรรม2583200137-3880330790ps.anbat@gmail.comPROJECT IN INDUSTRIAL DESIGN PREPARATION การเตรียมโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม2ถึง AVANI KHON KAEN HOTEL&CONVENTION CENTER เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม และการตกแต่งของโรงแรม และเพื่อขอทราบขนาดผนังของโรงแรมบริเวณล็อบบี้ เคาน์เตอร์ต้อนรับ และบริเวณผนังหัวเตียงภายในห้องพัก เพื่อที่จะทำข้อมูลขนาดผนังในส่วนต่างๆไปใช้ในการกำหนดพื้นที่จะใช่เทียบเคียงสำหรับการติดตั้งสำหรับกระเบื้องบุผนังที่ได้ออกแบบต่อไปถึง PULLMAN KHON KAEN RAJA ORCHID เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม และการตกแต่งของโรงแรม และเพื่อขอทราบขนาดผนังของโรงแรมบริเวณล็อบบี้ เคาน์เตอร์ต้อนรับ และบริเวณผนังหัวเตียงภายในห้องพัก เพื่อที่จะทำข้อมูลขนาดผนังในส่วนต่างๆไปใช้ในการกำหนดพื้นที่จะใช่เทียบเคียงสำหรับการติดตั้งสำหรับกระเบื้องบุผนังที่ได้ออกแบบต่อไปPat Shanks
218
2/11/2018, 15:18:07A218ส่งแล้วนางสาวกุลนิษฐ์สังคะรักษ์ระดับปริญญาโท สาขาออกแบบอุตสาหกรรม2605200018-7833741979Kulanit.s@kkumail.com812899 THESIS วิทยานิพนธ์3เรียน ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา จำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเรียน ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนม่วง จำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเรียน หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ จำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกุลล นิษ.
219
7/11/2018, 17:44:35A219ส่งแล้วนางสาวสุชาดาโชติวิทยะกุลสถาปัตยกรรมศาสตร์5573200130-6973090888yoksuu@gmail.comวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม2เรียน พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านผ้าในประเทศไทยดังนี้
- ข้อมูลลายผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดต่างๆในประเทศไทย
- ข้อมูลแผนผังหน่วยงาน และกิจกรรมภายในหน่วยงาน
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมของโครงการ เช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด
เรียน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม สิ่งทอและย้อมในจังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนี้
- ข้อมูลประวัติความเป็นมาของผ้า ขั้นตอน สีย้อมและวิธีการทำผ้าชนิดต่างๆ
- ข้อมูลเอกลักษณ์สิ่งทอตามชุมชนต่างๆ
- ข้อมูลแผนพัฒนาของหน่วยงานในอนาคต
- ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่จะเห็นสมควรอนุเคราะห์ได้
220
16/11/2018, 2:32:34A220ส่งแล้วนางสาวสุชาดาโชติวิทยะกุลสถาปัตยกรรมศาสตร์557320013060973090888yoksuu@gmail.comวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม2ถึงสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในลุ่มน้ำหนองหาร ดังนี้
- ข้อมูลความเป็นมาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ต่างๆ
- ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่จะเห็นสมควรอนุเคราะห์ได้
ถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในลุ่มน้ำหนองหาร ดังนี้
- ข้อมูลความเป็นมาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ต่างๆ
- ข้อมูลแผนงาน/โครงการด้านวัฒนธรรมในอนาคต
- ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่จะเห็นสมควรอนุเคราะห์ได้
221
16/11/2018, 15:44:12A221รับทราบนางสาวประติภาม่วงนิลออกแบบอุตสาหกรรม3593200164-10831412223p-arn18@hotmail.comขอฝึกงาน1บริษัท workpoint เพื่อขอฝึกงานPan parn
222
16/11/2018, 16:36:10A222ส่งแล้วนายจารุชัยกาญจนกัณโหสถาปัตยกรรมศาสตร์5573200046-50973027222jaruchai.x@gmail.com806532 การเตรียมวิทยานิพนธ์1ถึง กรรมการผู้จัดการ ชั้น 46 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อขอทราบข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซูรี่ในพื้นที่สุขุมวิท ทองหล่อ หรือข้อมูลอื่นๆที่จะสามารถอนุเคราะห์ได้
223
12/12/2018, 12:16:23A223รับทราบนายธนรัตน์สงวนตระกูลป.โท ออกแบบอุตสาหกรรม1615200012-00910570579Thanaratsanguantrakool@gmail.comการออกแบบในบริบทของวัฒนธรรมพื้นถิ่น1ผู้อำนวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอใช้พื้นที่ 24 ชม. (ทางเข้าหอสมุดฝั่งซ้ายมือ) เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงาน ของนักศึกษาในรายวิชา การออกแบบในบริบทของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ของผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี ในวันที่ 15 เวลา 15.00 น. ถึง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561Thanarat SGTK
224
12/12/2018, 14:52:04A224ส่งแล้วนางสาวณิชนันทน์บุญวัชรพันธ์สถาปัตยกรรมศาสตร์5573200007-5085-744-1156nice_july@hotmail.comวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม1เรียน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน
ขอความอนุเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานที่ท่าอากาศยานหัวหิน
- เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและระบบการทำงานต่างๆภายในของท่าอากาศยานหัวหิน ทั้งในส่วนฝั่งอาคารที่พักผู้โดยสาร(LANDSIDE)และฝั่งพื้นที่การบิน(AIRSIDE) ได้แก่ ระบบการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการบริหารภายใน เส้นทางการสัญจรของผู้โดยสาร/เจ้าหน้าที่/เครื่องบิน/รถขนส่งมวลชน ช่วงเวลาทำการของสนามบิน
- เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวของท่าอากาศยานหัวหินในอนาคต และข้อจำกัดต่างๆของทางท่าอากาศยาน
2. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับท่าอากาศยาน เช่น แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารผู้โดยสาร (TERMINAL)
- เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดและนำมาออกแบบในวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง
3. ข้อมูลอื่นๆตามที่เห็นสมควร
- ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
Knightt Cheshire
225
19/12/2018, 17:51:20A225ส่งแล้วนางสาววิลาศิณีช่วยบำรุงสถาปัตยกรรมศาสตร์7553200122-30825488905choacha57@gmail.com806534 THESIS IN ARCHITECTURE5ถึง โครงการ Jin Wellbeing County เพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุถึง โครงการที่พักเพื่อผู้สูงอายุ อาคารสวางคนิเวส สภากาชาดไทย เพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุถึง โครงการ มาบประชัน การ์เด้นท์ รีสอร์ท (Absolute Living Thailand) เพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุถึง โครงการหมู่บ้านบางไทร ฮอสปิเฮาส์ (Wellness City) เพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุถึง โครงการริเออิ ลุมพินี เรสซิเดนซ์ เพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
226
2/1/2019, 21:48:05A226ส่งแล้วนางสาววิลาศิณีช่วยบำรุงสถาปัตยกรรมศาสตร์7553200122-30825488905choacha57@gmail.com806 534 THESIS IN ARCHITECTURE วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม1ถึง เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)" เพื่อขอทราบรายละเอียดโครงการดังกล่าว
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
Loading...
Main menu