AUN_0.3.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
AUN_0.3.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
2
3
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จการศึกษาประสบการณ์การทำวิจัยสถานภาพ
4
มี (ดังแนบ :ระบุเลขเอกสารอ้างอิง)ไม่มีอาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์