ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
więcej na stronach NCN: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
2
KonkursAdresaciDziedziny
Krótkie podsumowanie
Składowe ocenyWarunkiInne, np. zakres finansowania
3
OPUSminimum drlistakonkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
nowatorski charakter projektu;
wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.
które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy[2];
których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia);
które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia);
W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
4
PRELUDIUMmgrlistakonkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
nowatorski charakter projektu;
wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę
które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy[2];
których wysokość finansowania nie przekracza:
50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech[3], a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego [4];
w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu[5];
w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu;
5
SONATAdr, do 7 lat po drlistakonkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
nowatorski charakter projektu;
wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.
które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy[4];
w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy[5] pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki(załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia);
w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie przekracza wartości odpowiednio 500 tys. zł w naukach ścisłych i technicznych (ST) oraz naukach o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS);
które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia);.
6
SONATA BISprof, dr hab. Lub dr w okresie 2-12 lat po doktoracielistakonkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
nowatorski charakter projektu;
wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
sposób powołania nowego zespołu naukowego;
zaangażowanie podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, w tym m.in. warunki zatrudnienia, udostępnione pomieszczenia i wyposażenie oraz inne środki na powołanie nowego zespołu naukowego;
sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
których okres realizacji wynosi 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
w których poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy[3], z wyłączeniem osób realizujących projekt, które stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy uzyskają w trakcie realizacji projektu;
w realizację których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów[4] na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia;
których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 40/2016 z dnia 11 maja 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (patrz załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia);
które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).
7
HARMONIAwykonawcy działający w ramach współpracy międzynarodowej wramach współpracy nawiązanej bezpośrednio lub w ramach programów dwustronnychlistakonkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki;
osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
ocenę wykonania przez kierownika projektu, innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
ocenę osiągnięć naukowych partnera zagranicznego bądź ocenę osiągnieć naukowych wynikających ze współpracy międzynarodowej i ich adekwatność w stosunku do badań proponowanych we wniosku;
poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy[2];
których wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu wynosi co najwyżej:
500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące;
1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy.
które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego lub laboratoryjnego.
w realizacji których nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego[3], jak również finansowania zadań badawczych realizowanych przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku;
których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 40/2016 z dnia 11 maja 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; (patrz załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia)
które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu. (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia)
8
MAESTROco najmniej dr, istotne osiągnięcialistakonkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
spełnienie przez kierownika projektu kryteriów doświadczonego naukowca, określonych w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
osiągnięcia naukowe kierownika projektu;
ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
których okres realizacji wynosi 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
w realizacji których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu post-doc[2]), na łączny okres co najmniej 36 miesięcy;
w realizacji których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów[3] na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia;
których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 40/2016 z dnia 11 maja 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (patrz załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia);
które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).
9
SYMFONIA
Interdyscyplinarne – przynajmniej 2 z wymienionych obszarów badawczych:
Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
Nauki Ścisłe i Techniczne;
Nauki o Życiu,
na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce
Do oceny merytorycznej będą kwalifikowane wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia; zasady oceny merytorycznej określa załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia).
Przy ocenie wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego uwzględnia się:
spełnienie kryterium badań naukowych;
spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
spełnienie kryterium międzydziedzinowego charakteru projektu, czyli rzeczywistego przekraczania granic pomiędzy obszarami badawczymi, a zwłaszcza mającego na celu postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin;
dorobek naukowy wykonawców projektu, w tym:
dorobek kierownika projektu, w tym: publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; wykonanie innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę,
osiągnięcia naukowe kierowników zespołów badawczych i/lub partnerów projektu;
poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji oraz nowatorski charakter projektu;
dobór partnerów;
możliwość realizacji projektu;
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
wpływ realizacji projektu na rozwój nauki;
sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015 r., poz.839);
w których kierownik projektu jest osobą posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat (w latach 2006-2015) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierował(5) realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
w których, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:
w porozumieniu(6) o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
w umowie(7) o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe;
do realizacji których kierownik projektu może zaangażować partnerów będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych grup badawczych;
w których łączna liczba kierowników(8) i partnerów projektu nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi;
których okres realizacji trwa 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia (załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 98/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;
w których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu nie może być niższa niż 2 mln zł;
w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”(9)). Łączny okres zatrudnienia osób na tym stanowisku nie może być krótszy niż dwukrotność zaplanowanego czasu trwania projektu;
w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów(10) w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia. Łączny okres zaangażowania doktorantów nie może być krótszy niż czterokrotność zaplanowanego czasu trwania projektu;
które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu.
10
ETIUDAmgr z otwartm przewodem doktorskim +sukcesylistakonkurs na stypendia doktorskie.
Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 98/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., zwanego dalej „Regulaminem”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
Przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego uwzględnia się:
spełnienie przez prowadzone badania kryterium badań naukowych;
spełnienie przez prowadzone badania naukowe kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, w tym:
publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
jakość wykonywanych badań, w tym poziom naukowy wykonywanych badań;
zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym:
rangę naukową jednostki, w której jest planowany staż;
trafność wyboru jednostki naukowej;
wpływ stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy.
sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późń. zm).


Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te wnioski, w których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym. Lista krajów, w których można planować staż określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
stypendium naukowe;
pokrycie kosztów związanych z pobytem w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu, o którym mowa w pkt 2.2;
pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu, o którym mowa w pkt 2.2.

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 4 obejmuje środki finansowe na:
stypendium naukowe;
pokrycie kosztów związanych z pobytem w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu, o którym mowa w pkt 2.2;
pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu, o którym mowa w pkt 2.2.
Wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być zrealizowany w trakcie pobierania stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.
Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.
11
FUGAdr (do 7 lat po dracie)listakonkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, określonym uchwałą Rady NCN nr 98/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., zwanym dalej „Regulaminem”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
Podczas oceny wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego uwzględnia się:
spełnienie przez planowane badania, kryterium badań naukowych,
spełnienie planowane badania kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
dorobek naukowy wnioskodawcy i jego opiekuna, w tym:
osiągnięcia naukowe wnioskodawcy: w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych; kierowanie lub udział w projektach badawczych; wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
dorobek naukowy opiekuna stażysty, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych,
wartość planowanych badań, w tym poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji,

zasadność odbycia stażu, w tym:
trafność wyboru jednostki naukowej,
osiągnięcia naukowe zespołu badawczego w jednostce naukowej będącej planowanym miejscem stażu podoktorskiego wnioskodawcy,
przewidywany wpływ stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy,
sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których badania planowane do realizacji podczas stażu podoktorskiego obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Do konkursu kwalifikowane są wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekroczy 36 miesięcy.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na staż wnioskodawcy.
Opiekunem naukowym stażysty może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która nie była promotorem lub promotorem pomocniczym pracy doktorskiej wnioskodawcy.
Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podoktorskiego nie może być opiekun naukowy stażysty.

Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, spełnia wszystkie poniższe warunki:
znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca był zatrudniony w okresie dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem[5] lub faktycznie wykonuje pracę naukową lub dydaktyczno-naukową na podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilno-prawnym.
Wnioskodawca w konkursie FUGA nie może być kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki[6] ani w czasie składania wniosku nie może ubiegać[7] się jako kierownik o finansowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.
Forma finansowania stażu podoktorskiego:
Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego wnioskodawcy, zobowiązana jest do zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Warunkiem zatrudnienia wnioskodawcy w okresie realizacji stażu podoktorskiego w jednostce naukowej, o której mowa w pkt 3.1, jest rozwiązanie przez niego umowy o pracę lub uzyskanie urlopu bezpłatnego w innej jednostce naukowej.

Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w wysokości[8]:
9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu,
10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu,
11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.

W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej:
24 tys. zł w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce,
72 tys. zł w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych oraz grupie Nauk o Życiu,
na każde pełne 12 miesięcy stażu podoktorskiego wnioskodawcy.

W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej[9]. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego.
Na zorganizowanie stanowiska pracy w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, jednostka naukowa otrzyma środki finansowe w zryczałtowanej kwocie w wysokości 1000 zł miesięcznie dla każdego stażysty przez cały czas trwania stażu podoktorskiego wnioskodawcy.
Staż podoktorski musi rozpocząć się 1 października 2016 r. lub 1 listopada 2016 r., lub 1 grudnia 2016 r.
Po podpisaniu umowy o finansowanie stażu podoktorskiego w konkursie FUGA 5 wnioskodawca może kierować projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w jednostce naukowej, w której odbywa staż podoktorski. Wnioskodawca po otrzymaniu stażu podoktorskiego nie może pobierać wynagrodzenia w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
12
TANGOkonkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych
NCN wnioski wstępne, NCBiR wnioski pełne
Wspólne przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.
13
POLONEZdr lub min.4 lata doświadczenia badawczego w konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy
Wnioskodawca – osoba, któa w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Okres pobytu 12 miesięcy lub 24 miesiące
Naukowiec otrzymuje:
Wynagrodzenie (w tym mobility allowance):
4 350 EUR brutto/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy),
dodatek rodzinny: 300 EUR brutto/miesiąc (dla osób przyjeżdżających z rodzinami na okres co najmniej 3 miesięcy),
grant badawczy,
program szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje stażysty.
Jednostka otrzymuje koszty pośrednie w wysokości 20%.
14
BEETHOVENminimum dr
lista (ale duży nacisk na humanistykę
konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły naukowe, w których pracami zespołu polskiego kieruje kierownik ze strony polskiej, natomiast pracami zespołu niemieckiego kierownik ze strony niemieckiej.
Oceny formalnej dokonują Koordynatorzy NCN i DFG.
Ocena formalna wniosku obejmuje ocenę kompletności wniosku oraz ocenę, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.
Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN jak i DFG.
Oceny merytorycznej wniosków dokonują wspólne Zespoły Ekspertów wybrane przez NCN i DFG oraz eksperci zewnętrzni.
Ocena merytoryczna przebiega w dwóch etapach:
I etap – ocena wstępna przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego (załącznik nr 3) przez ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i DFG, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.
II etap – ocena końcowa dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów złożonego z członków wskazanych przez NCN i DFG i polega na analizie wniosków i dyskusji.

pozostałe składowe – podobnie jak wyżej
które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.);
które obejmują wyłącznie dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych i technicznych określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie BEETHOVEN;
w których kierownik projektu:
posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
jest zatrudniony w jednym z podmiotów, o których mowa w pkt 1.2. będącym miejscem realizacji polskiej części wnioskowanego projektu;
występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w ramach konkursu BEETHOVEN 2;
nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów (ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu);
w chwili wystąpienia z wnioskiem[1] nie kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN bądź kieruje dwoma projektami badawczymi i nie pełni roli kierownika w innym projekcie badawczym, będącym w trakcie oceny.
15
UWERTURAminimum drwszystkiekonkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).
Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.

Staż może być realizowany przez osoby, które:
posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej,
realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN,
nie są laureatami konkursu ERC,
wystąpią w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC.
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca:
przedstawi opis projektu badawczego, z którym osoba przewidziana na staż wystąpi w roli kierownika projektu w konkursie ERC,
zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy dla osoby wskazanej we wniosku w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC,
wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi dokument potwierdzający zgodę tego laureata oraz ośrodka naukowego, w którym realizowany jest grant ERC, na staż osoby wskazanej we wniosku,
zobowiąże osobę przewidzianą na staż do wystąpienia, w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.
Jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na realizację stażu przez osobę wskazaną we wniosku, w tym na pokrycie kosztów pobytu (15 000 zł/miesiąc) oraz kosztów podróży (od 1000 zł do 10 000 zł).
Niewywiązanie się z obowiązku złożenia przez osobę realizującą staż, wniosku o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych jednostce naukowej w ramach konkursu.
16
SONATINA - nowy projekt
do 3 lat po dr
realizacja projektu z możliwością dofinansowania stażu
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100