เช็คงบประมาณ60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามงาน /โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560........................................
2
ที่งาน / โครงการอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมใช้ไปคงเหลือ
3
6060
4
งบสาธารณูปโภค1,400,000116,131120,864123,115103,44491,15081,41657,326115,484146,729105,510100,000100,0001,261,170138,830
5
งบสำรองจ่าย400,00099,00078,200537202586010,35066,00040,00036,0008,4009,9006,30033,999467,729-67,729
6
1,800,000
7
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล00
8
โครงการสนองกลยุทธ์00
9
1โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ250,0004,5002,52016,80048,80584,14110,31831,75728,75243,89632,40049,244353,133-103,133
10
0
11
งานประจำ00
12
2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารฝ่ายงบประมาณและบุคคล
00
13
2.1 งานบริหารงบประมาณและบุคคล20,0006,3001,0006,0004,00017,3002,700
14
2.2 งานการเงินการบัญชี5,0004,3004,300700
15
2.3 งานสารบรรณ27,00012,76210,00022,7624,238
16
2.4 งานบริหารงานบุคคล9,0005,0103,9909,0000
17
2.5 งานพัสดุ9,3009,3009,3000
18
2.6 งานแผนงาน5,0003,0002,0005,0000
19
2.7 งานสารสนเทศ4,0004,0004,0000
20
2.8 งานประชาสัมพันธ์90,00080,00010,00090,0000
21
2.9 งานควบคุมภายใน1,6001,6001,600
22
420,9000
23
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารงบประมาณฯ420,900
24
ฝ่ายบริหารวิชาการ00
25
โครงการสนองกลยุทธ์00
26
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล00
27
3กลุ่มสาระฯภาษาไทย28,50020,4862,0001,0165,00028,502-2
28
4กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์28,70028,70028,7000
29
5กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์50,60020,65629,98850,644-44
30
6กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ29,4001,0003,00013,5001,0001,89120,3919,009
31
7กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ32,0002,6361,4902,59060024,68432,0000
32
8กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ48,0001,5309,3009,3002,60015,2609,30047,290710
33
9กลุ่มสาระฯศิลปะ25,20025,20025,2000
34
10กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา80,9009,71060,00011,12580,83565
35
11โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ138,500691006,94264,0007,20013,44010,08082,58011,08015,530210,852-3,252
36
รวม415,300691000
37
งานประจำ-0
38
12โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ-0
39
00
40
12.1. งานบริหารวิชาการ50,00012,35272816,98015,6303,50075049,94060
41
12.2 กิจกรรมแนะแนว และเพศศึกษา3,3003,3003,3000
42
12.3. งานจัดตารางเรียนตารางสอน1,7001,0856151,7000
43
12.4. งานทะเบียนวัดผล85,600 47,0504501,50036,60085,6000
44
12.5. งานส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน2,5002,5002,5000
45
12.6. งานประกันคุณภาพการศึกษา5,6003,6001,9605,56040
46
12.7. งานเกียรติบัตร2,5002,5002,5000
47
12.8. งานพัฒนาหลักสูตร2,5002,500
48
12.9. งานเอกสารโรเนียว400,00062,22547,26796,91039,68031,850122,068400,0000
49
รวม553,7000
50
13โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต90,00059,7307,99075068,47021,530
51
14โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น8,6008,6008,6000
52
15
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
42,80012,20030,00042,200600
53
16
โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และศูนย์สิ่งแวดล้อม
8,6001,4405,1602,0008,6000
54
17โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา50,00012,00038,00050,0000
55
18
โครงการพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนรู้
190,00071,600108,35010,050190,0000
56
19โครงการลดเวลาเรียนพิ่มเวลารู้21,00021,00021,0000
57
20โครงการอาเซียน2,0002,0002,0000
58
21โครงการ STEM ศึกษา10,0008,5001,50010,0000
59
22โครงการเศรษฐกิจพอเพียง5,0000
60
428,0000
61
รวม1,397,00000
62
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี00
63
23โครงการบริการสารสนเทศ ICT310,00037,54813,24087,612105,9205,95039,72025,032315,022-5,022
64
24โครงการค่ายคณิตศาสตร์74,20032,20042,00074,2000
65
25โครงการค่ายภาษาไทยสัญจร50,00050,00050,0000
66
26
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคศิลปะ (ศิลปะสัญจรครั้งที่ 6)
12,40012,40012,4000
67
27โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน138,50048,36024,00018,00017,00017,0006,00020,14012,000138,5000
68
28โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ29,00029,00029,0000
69
29โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด40,50036,6903,81040,5000
70
30โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)41,00041,00041,000
71
31โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา130,00029,16012,6906,98040,00541,125129,96040
72
32โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หลักสูตร Info..15,00015,00015,000
73
33
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคหกรรม "หลักสูตรขนมไทย"
11,0005,3805,62011,0000
74
34โครงการอบรมนักเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์70,00040,00029,40069,400600
75
รวม921,60000
76
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ1,397,000921,6000
77
ฝ่ายบริหารทั่วไป00
78
โครงการสนองกลยุทธ์00
79
35โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์55000097,10098,000223,715104,00018,430541,2458,755
80
งานประจำ00
81
36โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน1,0001,0001,0000
82
37
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านสุนทรียภาพ
00
83
30.1 ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี70,00070,00070,0000
84
30.2 ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้านและกลองสะบัดชัย
16,8008,4008,40016,8000
85
38โครงการส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์34,30034,30034,300
86
39โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในและภายนอกสถานศึกษา32,50032,50032,5000
87
40โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทั่วไป00
88
32.1. งานบริหารฝ่าย20,0008,52511,47520,0000
89
32.2. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม130,00028,82433,5212,0803,83525,2403,4025,8306203,0605802,6005,7017,7852,60022,752148,430-18,430
90
32.3. งานรักษาความปลอดภัย1,7001,7001,7000
91
32.4. งานยานพาหนะ101,70011,0705005,7008006,80012,78065034,35013,4301,66095088,69013,010
92
โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
00
93
41โครงการค่ายสืบสานศิลปกลองสะบัดชัย13,50013,50013,5000
94
00
95
รวมงบฝ่ายบริหารงานทั่วไป00
96
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
97
โครงการสนองกลยุทธ์00
98
42โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม30,0002,60027,40030,0000
99
งานประจำ00
100
43โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน20,00011,2708,73020,0000
Loading...
 
 
 
รายละเอียดใช้งบฯ
สรุปใช้ไป คงเหลือ
Sheet5
 
 
Main menu