Com2017eBIDDING (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
ประทับเวลา
สำนักงานที่ประกาศประกวดราคา
1 - จัดทำรายงานขอซื้อ และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
ปัญหาและอุปสรรค การจัดทำรายงานขอซื้อ และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
2 - เสนอผู้อำนวยการเห็นชอบ และลงนาม
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอผู้อำนวยการเห็นชอบ และลงนาม
3 - นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์
ปัญหาและอุปสรรคการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์
4 - เสนอผู้อำนวยการลงนามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอผู้อำนวยการลงนามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ผู้สนใจรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
ปัญหาและอุปสรรคการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ผู้สนใจรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
6 - หยุดเพื่อให้ผู้รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา คำนวณราคา
ปัญหาและอุปสรรคการหยุดเพื่อให้ผู้รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา คำนวณราคา
7 - เสนอราคาผ่านระบบ e-GP
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
8 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์เอกสารการเสนอราคา ตรวจสอบ รายงานผล
ปัญหาและอุปสรรคการคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์เอกสารการเสนอราคา ตรวจสอบ รายงานผล
9 - เสนอผู้อำนวยการอนุมัติซื้อ
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอผู้อำนวยการอนุมัติซื้อ
10 - แจ้งผู้ชนะทำสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการแจ้งผู้ชนะทำสัญญา
11 - ทำหลักประกันสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการทำหลักประกันสัญญา
12 - ลงนามในสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการลงนามในสัญญา
13 - บันทึก PO
ปัญหาและอุปสรรคการบันทึก PO
ลงชื่อ ผู้บันทึกข้อมูล
ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บันทึกข้อมูล
2
27/3/2017, 11:20:09สพป.นครนายก
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานณัฐยา คันศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
816966065
3
27/3/2017, 11:57:04สพป.สงขลา เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาววรณัน กาญจนศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
898782640
4
27/3/2017, 13:43:52สพป.ขอนแก่น เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญพิเศษ
086-2312507
5
27/3/2017, 14:01:56สพป.นครพนม เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางรุ่งนภา สุภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
810531836
6
27/3/2017, 14:15:49สพป.พะเยา เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวทิพยรัตน์ ใจแจ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
054-421151 ต่อ 15
7
27/3/2017, 14:25:41สพป.นครราชสีมา เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่สามารถก่อหนี้ได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
จัดทำร่าง TOR ชึ้นใหม่เนื่องจาก DLIT มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ประกวดราคาพร้อมกัน)
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางนาตยา ชัยดิเรก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
843715965
8
27/3/2017, 14:25:48
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มี
นางหทัยรัตน์ บัวเทพ
นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ
862221712
9
27/3/2017, 15:25:40สพป.ลำพูน เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานนางณฐพรรณ จักรบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
53981274
10
27/3/2017, 16:08:33สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวเกษรา สุขสมร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
910615401
11
27/3/2017, 16:16:54สพป.พิจิตร เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
-ยังไม่ดำเนินงาน-นายสมชาติ พุทธเกษม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-4118280
12
27/3/2017, 16:26:25สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
082-1569931, 086-4616525
13
27/3/2017, 16:31:37สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางเบ็ญจรงค์ วิรัตน์จินดา
นักวิชาการพัสดุ085-7635588
14
27/3/2017, 16:37:24สพป.ราชบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
895492646
15
27/3/2017, 17:37:18สพป.สุรินทร์ เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงาน
ยังสิ้นสุดการขอรับเอกสาร
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางจิดาภา พรมรุกขชาติ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
044-511951 083-6805878
16
27/3/2017, 22:11:42
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ในขณะที่ได้ประกาศเชิญชวน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
มีผู้เสนอราคาแต่ไม่นำพัสดุมาแสดง
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานชุมพร อนุสรณ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
817979792
17
28/3/2017, 8:15:42สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัส
พนักงานราชการ882863589
18
28/3/2017, 8:49:49สพป.อุดรธานี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
นางชลธิชา นันทะรักษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
089-2799466
19
28/3/2017, 8:52:38สพป.ราชบุรี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ รอแต่งตั้งพร้อมอนุมัติทำสัญญา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงาน
ทราบผลผู้ชนะการเสนอราคา แต่แจ้งผู้ขายให้มาทำสัญญาไม่ทัน 31 มีนาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงาน
ไม่สามารถดำเนินการแจ้งผู้ขายมาทำสัญญาให้ทันภายใน 31 มีนาคม 2560 เนื่องจากสำนักคลังและสินทรัพย์ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ก่อนเวลา 16.30 น.
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ลงนามไม่ทัน 31 มีนาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงาน
น.ส.วลัญช์จุฑา ณ บางช้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
084-7590582
20
28/3/2017, 9:43:53สพป.มหาสารคาม เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางเสาวนีย์ ธนะโสภา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
089-4171089
21
28/3/2017, 9:46:24สพป.หนองคาย เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีผู้ขอรับเอกสาร
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวฤตินันท์ บุญกอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
098-7914565
22
28/3/2017, 9:56:00สพป.ขอนแก่น เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ผู้ร่วมเสนอราคาจะเสนอราคาภายในวันที่ 29 มี.ค. 2560
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายจักพงษ์ ไชยประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ ICT818186106
23
28/3/2017, 10:23:12สพป.สระแก้ว เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
0-3742-5465
24
28/3/2017, 10:32:48
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางเตือนใจ สุขสมศักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
089-5376816
25
28/3/2017, 10:54:27สพป.หนองคาย เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงาน-จ่าเอกพชร รักษ์มณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
631327089
26
28/3/2017, 11:30:49สพป.สุโขทัย เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่ได้เผยแพร่ร่างประกาศ เนื่องจากวงเงินงบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นายศรัณยู ยุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
088-2933698
27
28/3/2017, 12:12:11สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นายพีระณัฏฐ์ สังข์สอน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
870660981
28
28/3/2017, 12:34:48สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
เพียงใจ เหลืองอร่าม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
034-564329
29
28/3/2017, 13:46:36สพป.กระบี่
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ในวันที่ประกาศของสพฐ.ไม่สามารถเข้าไปจัดทำในระบบได้
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายชัชวาล วิภวชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
873131548
30
28/3/2017, 14:06:49สพป.กระบี่
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ในวันที่ประกาศของสพฐ. ไม่สามารถเข้าไปจัดทำในระบบได้
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ครบกำหนดตามระเบียบที่กำหนด
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายชัชวาล วิภวชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
873131548
31
28/3/2017, 14:07:59สพป.อุทัยธานี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายอนันต์ เข็มทองนักวิชาการพัสดุ613070105
32
28/3/2017, 14:15:28สพป.จันทบุรี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ขาดบุคลากร(คณะกรรมการ)ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพิจารณาผลประชุมให้ความเห็นชอบ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ณรงค์ พิริยะกิตติการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
824657789
33
28/3/2017, 14:18:15สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี เพราะอยู่ระหว่างดำเนินการ
ยังไม่ดำเนินงาน
ไม่มี เพราะอยู่ระหว่างดำเนินการ
ยังไม่ดำเนินงานไม่มี ยังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มี ยังไม่ดำเนินงานไม่มี ยังไม่ดำเนินงานไม่มี ยังไม่ดำเนินงานไม่มี ยังไม่ดำเนินงานไม่มี นายมาโนช กลิ่นพยอม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
844294998
34
28/3/2017, 14:47:59สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
เพ็ญลักษณ์ พิชคำ
นวช.การเงินฯ รกท.ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
081 9934545
35
28/3/2017, 14:49:04สพม. เขต 39
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีนายธิชาพงษ์ บุญห่อ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
55267235
36
28/3/2017, 15:24:59สพป.นครราชสีมา เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
แจ้งทำสัญญา 30 มีนาคม 2560
นางละมัย เรืองสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
621256443
37
28/3/2017, 15:26:11สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2ยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจากงบประมาณการจัดหา DLIT มีการปรับลดจำนวนวงเงินงบประมาณ จึงต้องดำเนินการจัดทำร่างประกวดราคาใหม่
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวเพชรรุ้ง คนขยัน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
957544357
38
28/3/2017, 15:28:33สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางประดับ เทพศักดิ์ดา
นักวิชาการพัสดุ861458384
39
28/3/2017, 15:34:50สพป.ตาก เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวอัญชลี เทพสนิท
อัตราจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
055-536548 ต่อ 107
40
28/3/2017, 15:49:22สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ยังไม่ดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายสาโรจน์ เมืองงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
862586404
41
28/3/2017, 15:49:32สพป.ชัยนาท
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
มีการเปลียนแปลงรายการจัดสรร ต้องมาดำเนินการใหม่
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายสนิท ฉากไธสงศึกษานิเทศก์089 5638507
42
28/3/2017, 15:59:38สพป.พิษณุโลก เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มียังไม่ดำเนินงาน
ไม่ได้ดำเนินนำร่างขึ้นประกาศให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ เนื่องจากวงเงินที่จัดซื้อไม่ถึง 5,000,000 บาท
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางพูนภิรมย์ โคกพระปรางค์
เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโส
055 244633-4 ต่อ 102
43
28/3/2017, 16:01:26
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางพัชรี อนรรฆเมธี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
917555007
44
28/3/2017, 16:01:27สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายสาโรจน์ เมืองงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
08 6258 6404
45
28/3/2017, 16:04:52
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ยังไม่ดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานชัญณัฐ จันทรพุฒนักวิชาการพัสดุ032 621445 ต่อ18
46
28/3/2017, 16:19:19สพป.ขอนแก่น เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
897129297
47
28/3/2017, 16:52:05สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นายประหยัด วรพล
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
43869396
48
28/3/2017, 17:29:02สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียนจึงทำให้เกิดความล่าช้า
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางชาลิตา กระต่ายทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
850529330
49
28/3/2017, 18:18:25สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
เพียงใจ เหลืองอร่าม
เพียงใจ เหลืองอร่าม034-564329
50
28/3/2017, 18:23:23สพป.นครราชสีมา เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวสมพร ทรัพย์สวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ / ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
896586261
51
28/3/2017, 20:07:36สพป.น่าน เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากบัญชีจัดสรร วงเงินเปลี่ยนแปลง
นายวีระชัย เทียมทินกฤต
นักวิชาการเงินและบัญชี
054-771713
52
28/3/2017, 21:44:14สพป.เชียงใหม่ เขต 2ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางศรีลา โพธิวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
053 465555 ต่อ 152
53
29/3/2017, 7:53:47สพป.สระบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
การแจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรรฯ, เนื่องจากรหัสงบประมาณมีจำนวนหลายโรงเรียนทำให้การบันทึกรายการมีปัญหา ระบบจะล่มตลอด
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
การเพิ่มโครงการในระบบ e-GPบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณมีจำนวนมากทำให้บันทึกข้องมูลล่าช้า
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวภราณี บุตรเนียร
นักวิชาการพัสดุ08-1466-2097
54
29/3/2017, 8:14:16สพป.ชลบุรี เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เนื่องจากงบประมาณการจัดหา DLIT มีการปรับลดเปลี่ยนแปลงจำนวนวงเงินงบประมาณ จึงต้องดำเนินการจัดทำร่างประกวดราคาใหม่
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
สพป.ชลบุรี เขต 3 แต่เนื่องจากช่องสำนักงานประกวดราคาไม่มีชื่อ
ษมาพร ศรีอิทยาจิต ศน.กลุ่มงานสื่อและนวัตกรรม
095-3922764
55
29/3/2017, 8:25:06สพป.ชลบุรี เขต 2ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
56
29/3/2017, 9:14:13สพป.สุโขทัย เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นางเบญจา พรหมณะ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
816045730
57
29/3/2017, 9:35:16สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มียังไม่ดำเนินงาน
ไม่ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ เนื่องจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงาน
กำหนดให้เสนอราคาผ่านทางระบบในวันที่ 4 เมษายน 2560
ยังไม่ดำเนินงาน
กำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 เมษายน 2560
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวอุทุมพร มะโนคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
053-461089 ต่อ 126,103
58
29/3/2017, 9:40:09
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายวิชิต เรือนจำรูณศึกษานิเทศก์819949731
59
29/3/2017, 10:06:14สพป.พัทลุง เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางสุมาลี แววจะบกนักวิชาการพัสดุ890549099
60
29/3/2017, 10:15:56สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายเจษฎา นาสมรูปศึกษานิเทสก์814719150
61
29/3/2017, 10:37:33สพป.สกลนคร เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
นายณัฐวุฒิ ขันติยู
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
621593290
62
29/3/2017, 11:34:17สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานรุ่งรัตน์ ตนสารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
969548844
63
29/3/2017, 11:52:35สพป.นครราชสีมา เขต 4
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มีนางประภา ตัณฑดิลก
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญากรพิเศษ
081-9765919
64
29/3/2017, 13:56:27
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มีนางประยงค์ ชุมทอง
นักวิชการพัสดุชำนาญการพิเศษ
872846034
65
29/3/2017, 14:34:16สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
นายสนิท เกไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
934865605
66
29/3/2017, 15:17:15สพป.สระบุรี เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
นางอรสา เรืองรองธรรม
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส
961496676
67
29/3/2017, 15:29:38สพป.อ่างทอง
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ร่างเอกสารประกาศและประกวดราคา และคำสั่งยังไม่เรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ผู้อำนวยการยังไม่ได้ลงนามในร่างเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
08-1852-5169
68
29/3/2017, 18:25:57สพป.สระแก้ว เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานพรรณวิภา เทพขาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
814025771
69
30/3/2017, 9:52:43สพป.อ่างทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับไม่ถึง 5 ล้านบาท
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
08-1852-5169
70
30/3/2017, 10:13:45สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ยังไม่ดำเนินงาน
ประกาศจัดซื้อในระบบไปแล้ว แต่ต้องยกเลิกเนื่องจาก สพฐ.แก้ไขรายละเอียดจัดสรร
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
จุฑามาศ เตียวตระกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
53612116
71
30/3/2017, 10:24:16สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ข้าราชการในสังกัด ไม่ค่อยอยากจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ และยังขาดผู้ที่มีควสามรู้ในเรื่องดังกล่าว จึงต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ตรวจสอบ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ไม่สามารถลงนามได้ทัน 31 มีนาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงาน
จุฑามาศ เตียวตระกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
53612116
72
30/3/2017, 10:51:22
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
819588595
73
30/3/2017, 11:20:26สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
รุ่งรัตน์ ตนสารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
969548844
74
30/3/2017, 14:20:33สพป.พัทลุง เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ประกาศครัั้งที่ 1 ยกเลิกแล้ว เนื่องจากแก้ไขราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2
ยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจาก ประกาศร่างครั้งที่ 1 ยกเลิก ขณะนี้อยู่ระหว่างร่าง TOR ครั้งที่ 2
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวลิขิต คงไข่ศรี
นักวิชาการพัสดุ 625522562
75
30/3/2017, 16:27:08สพป.เลย เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มียังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ต้องรอให้พ้นจากการเสนอวิจารณ์ซึ่งใช้เวลา 3 วันทำการ จึงจะสามารถประกาศเผยแพร่ได้
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางปุณยาวีย์ งอยปัดพันธ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
896179229
76
31/3/2017, 8:41:45สพป.ขอนแก่น เขต 4
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานพีระ พรหมกัลป์
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
868591016
77
31/3/2017, 9:41:00สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์
ศึกษานิเทศก์892805049
78
31/3/2017, 14:05:14สพป.สงขลา เขต 1ยังไม่ดำเนินงาน
บัญชีจัดสรรไม่ถูกต้อง
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางฐิดายุ สรรพสิน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
853669123
79
19/4/2017, 11:30:19สพป.ยโสธร เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานศาสตรา แสงชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
852226933
80
30/4/2017, 11:07:32สพป.นครราชสีมา เขต 5
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
รองบประมาณยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจากรองบประมาณ
นายวีระชัย ย่อชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
897226002
81
1/5/2017, 6:33:05สพป.นครราชสีมา เขต 6
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานสุภาพร ภูวทิตย์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
816699967
82
1/5/2017, 8:48:52สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
936154626
83
1/5/2017, 8:52:34สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
936154626
84
1/5/2017, 9:05:23สพป.เชียงราย เขต 4
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี ยังไม่ดำเนินงาน
เพราะงบประมาณ โอนกลับ สพฐ.
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางผุสดี เมฆอากาศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
053-796172,087-1888014,053-795431 ต่อ 115
85
1/5/2017, 9:58:31สพป.ลพบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้ประกาศยกเลิก ไป 1 ครั้ง เนื่องจาก สพฐ.ดึงงบประมาณกลับ
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการยื่นเสนอราคาในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวพยุง กล่ำเพ็ชร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
819867704
86
1/5/2017, 15:11:11
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
รายการจัดสรรที่ได้รับจากกลุ่มนโยบายและแผน กับจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรไม่ตรงกัน และรายการแจ้งรหัสเงินกับบัญชีจัดสรรไม่ตรงกัน ทำให้การจัดทำประกาศต้องยกเลิกเพราะยอดเงินไม่ตรงกัน และดำเนินการจัดทำประกาศใหม่ และรหัสเงินงบประมาณมีจำนวนมากเป็นปัญหาในการจัดทำประกาศมาก
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ได้รับแจ้งจัดสรร และระยะเวลาที่ต้องทำประกาศe-bidding ไม่สอดคล้องกันและรีบเร่งเกินไป ควรให้เวลาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพอสมควร
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ควรมีการจัดอบรมสำหรับโปรแกรมที่กรมบัญชีกลางออกแบบ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานในระบบ e-gp สนง.คลังจว.น่าจะเป็นพี่เลี้ยง ทำงานเชิงรุก เพื่อช่วยเหลือจนท.
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ทำประกาศแล้วปริ้นเอกสารให้ผอ.เขตภายหลัง เอกสารที่แนบประกาศมีจำนวนมาก ระยะเวลาจำกัด
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่ทราบว่าใครมาขอรับเอกสาร
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ราคาที่เสนอราคามา ลดกว่าวงเงินจัดสรรเล็กน้อย น่าจะให้รร.ดำเนินการจัดซื้อเอง เพราะเป็นผู้ใช้งาน ย่อมทราบความต้องการใช้งานของแต่ละรร.เอง
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่ถึงขั้นตอนพิจารณาผล
ยังไม่ดำเนินงาน
ขออนุมัติเงินประจำงวด
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ถึงขั้นตอนยังไม่ดำเนินงานยังไม่ถึงขั้นตอนยังไม่ดำเนินงานยังไม่ถึงขั้นตอนยังไม่ดำเนินงานยังไม่ถึงขั้นตอนนางพวงผกา บุตรน้อย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
813897419
87
1/5/2017, 10:31:41สพป.อุทัยธานี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ประกาศสอบราคา ๒ ครั้งไม่ได้คู่สัญญา จึงประกาศเป็นครั้งที่สามโดยวิธี e-bdding
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
กำหนดให้เสนอราคาวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.๐๘๑ ๘๕๑๒๘๕๒
88
1/5/2017, 10:51:24สพป.สมุทรสาคร
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
นางภัทราวดี มิ่งมหาพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
034-826255 ต่อ 108
89
1/5/2017, 11:02:11สพป.น่าน เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางธีรกานต์ ธนะ เจ้าพนักงานพัสดุ 810357737
90
1/5/2017, 13:10:43สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวสุมาลี ศรีนุ้ย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
895463227
91
1/5/2017, 13:54:47สพป.ลำปาง เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายสมเพชร เจริญวัย
ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบโครงการ DLIT
087-7280100
92
1/5/2017, 14:40:03สพป.บึงกาฬ
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางศิริลักษณ์ กางทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญกา
895708962
93
1/5/2017, 15:05:07สพป.ตาก เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวชนมน ดิษสวรรค์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
55515709
94
1/5/2017, 15:08:43
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
นางสาวณรากร รุ่งบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
990688285
95
1/5/2017, 15:12:06สพป.ตาก เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1) พิจารณาเอกสาร วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (เรียบร้อยแล้ว) 2)พิจารณาของตัวอย่างในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสางชนมน ดิษสรววค์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
55515709
96
1/5/2017, 20:05:57สพป.สกลนคร เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
งบประมาณถูกดึงกลับ ไม่สามารถแจ้งให้ผู้ขายทำสัญญาได้
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานน.ส.ขวัญตา สุรินทร์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
634654519
97
2/5/2017, 8:39:05สพป.สงขลา เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาววรณัน กาญจนศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
089-8782640
98
2/5/2017, 9:15:48สพป.พิษณุโลก เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางพูนภิรมย์ โคกพระปรางค์
เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโส
055 244633-4
99
2/5/2017, 9:17:36สพป.นครปฐม เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายสันติ อินทิราวรนนท์
เจ้าพนักงานพัสดุ086-7060102
100
2/5/2017, 9:30:32
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
นางสาววิลาศิณี ชอบดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
899491321
Loading...