BCDFGIJLMOPQRSTU
1
1.กลุ่ม เขตพื้นที่การศึกษา
2. ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา (หรือหน่วยงานอื่นๆ)
3. ชื่อท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ชื่อผู้ติดตามท่านที่ 1
4.1 ตำแหน่ง (ผู้ติดตามท่านที่ 1)
5.ชื่อผู้ติดตามท่านที่ 2
5.1ตำแหน่ง (ผู้ติดตามท่านที่ 2)
6.ชื่อท่านผู้ติดตามท่านที่ 3
6.1 หมายเลขผู้ติดตามท่านที่ 3
7.หมายเหตุ
2
กลุ่ม สพปสพป.บุรีรัมย์เขต 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่นนางสโรชินี โอชโรรองผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 1นายศราวุธ โรจนาวรรณผอ.กลุ่มนิเทศนางนฐพร วิชัยเลิศ848259741
มีคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามมาอีก 8 คน
3
กลุ่ม สพปนครราชสีมา เขต4นายปราโมทย์ แสนกล้านายประเสริฐ จั่นแก้วรองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต4นายถวิล อรัญเวศรองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต4นายเผด็จ โมฆรัตน์ผอ.โรงเรียนหนองน้ำใส
4
กลุ่ม สพม
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ไม่มี ผอ.เขต (นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ.สพท. ได้รับมอบหมายให้ร่วมพิธีเปิดแทน)
นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นางณัฐธภา ตรงดีศึกษานิเทศก์ ชพ.---
5
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นางภานิชา อินทร์ช้างนายสมศักดิ์ สุขสำโรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นางนงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ
เลขา ผอ.ภานิชา
นางสาวรัชนีกร วรรณกางซ้าย
เลขา ผอ.ภานิชา
6
กลุ่ม สพปสพป มุกดาหารนายมารุต อุปนิสากรนางอัสนีย์ อุปนิสากรผอ รร โคกศรีหนองคลองนายณรงค์ โล่ห์คำรอง ผอ สพป มุกดาหารนายประภาส ไชยมีรอง ผอ สพป มุกดาหาร-
7
กลุ่ม สพป อุดรธานีเขตสอง พรชัย โพคันโย เยาวลักษณ์ โพคันโยก ครู ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
8
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นายเสริมฤทธิ์. หวายฤทธิ์นายพิชิต. หอมนวล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นายนพพล. พลอาสา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอรทัย. ศรีฤทธิไกร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9
กลุ่ม สพปสกลนคร เขต 3นายจุฬา ชิณวงศ์นายฉลอง. เหง้าละครรอง. ผอ.สพป.นายไตรทอง. สืบเชื้องามรอง ผอ.สพป.นางสุรางค์ คำมุขรอง ผอ.สพป.
10
กลุ่ม สพปสพป.นครพนม เขต 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดชนายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1นายสุรัตน์ บุตรดีผอ.กลุ่มอำนวยการ--
11
กลุ่ม สพมสพม.22 (นครพนม มุกดาหาร)นายมงคล รุณธาตุนายกิติศักดิ์ โสตาภาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯนางสุจิตรา ไชยวงศ์คตศึกษานิเทศก์
นางศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล
ศึกษานิเทศก์
และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.22 รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน
12
กลุ่ม สพปสพป.นครราชสีมา เขต 7นายพีรพงศ์ สุรเสน
นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล
ศึกษานิเทศก์นายสราวุธ พิมละมาศผู้อำนวยการสถานศึกษานายชูชาติ บุพผาสุข‭ผู้อำนวยการสถานศึกษา
13
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายวีรพล สารบรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายมติชน มูลสูตร081 9545794
14
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญานายกานนท์ แสนเภารอง ผอ.สพป.เลย เขต 2นายอนุพงษ์ ปริบาลรอง ผอ.สพป.เลย เขต 2นายมหิทธา พรหมลิศึกษานิเทศก์
15
กลุ่ม สพปสพป. นครราชสีมาเขต5นายจัตุพร บุญระดมนายสุรศักดิ์ ฉายขุนทดรองผอ สพป
นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์
ผอ. กลุ่มศนนายอำนาจ นักการ975646543
16
กลุ่ม สพปสพป.นครราชสีมาเขต 7นายพีรพงศ์ สุรเสนนายบุญหมั่น ค้าทองรองผอ.สพป.นม.เขต 7นายศราวุธ พิมละมาศผู้อำนวยการสถานศึกษานายชูชาติ บุพผาสุขผู้อำสถานศึกษา
17
กลุ่ม สพม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภููมิพันธ์นางจีรนันท์ ภูมิพันธ์ครูชำนาญการพิเศษนายสุรชาติ ลาภอาษา
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นายวิเชียร พิศงาม981468909
18
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชรนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนพดล โพธิ์งาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายบุญรอด จงมุม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ติดตามท่านที่ 4 นายมงคล อัครปทุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมายเลขโทรศัพท์ 089-7184881
19
กลุ่ม สพปสพป.รอ.1ดร.สกล คามบุศย์นายประเสริฐ วรสารรอง ผอ.สพป.รอ.1นางเบญจพร สุทธิประภา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์098-1056215
20
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายอนันต์ พันนึกนายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายสวัสดิ์ วันภูงา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสุนทร หลักคำศึกษานิเทศก์
21
กลุ่ม สพปสพป.นครราชสีมา เขต 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่งนายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1----
22
กลุ่ม สพม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณนายวิทยา พันธุระผอ.กลุ่มนโยบายและแผนนางชนานันท์ สุคันธา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
นางศิริพร ตริยาวธัญญูศึกษานิเทศก์ขอสำรองอีก 3 ที่นั่ง
23
กลุ่ม สพมสพม. เขต 28นายภัทธศาสน์ มาสกุลนางยุพิน กองรักษาผอ.กลุ่มนิเทศฯนายสิทธิพงษ์ สุพรมศึกษานิเทศก์นางสุนทรภรณ์ ธรรมวิเศษศึกษานิเทศก์
อีก 1 คน นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
24
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางนันทิรา เมตตา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางประคอง จุลสอนศึกษานิเทศก์
25
กลุ่ม สพม
เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ๗
นายวลงกรณ์ บุญเต็มนายฉัตรชัย ทองสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.29
นางณัฐธภา ตรงดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
00
ตำแหน่ง ผอ.เขต เป็น ผู้แทน (รอง ผอ.สพม.29)
26
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายชนาธิป สำเริงนายมั่นคง ศรแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายสุเทพ ปาลสาร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นางสุภาวดี ทองสีนาค (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
894188050
*เพิ่มเติม* 4.นายพีระ พรหมกัลป์ (ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีฯ) โทร. 086-8591016 5.นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล (ศึกษานิเทศก์) โทร. 087-2204449 6.นายบุญถิ่น วรารัศมี (ศึกษานิเทศก์) โทร. 081-5452434 7.นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง (ศึกษานิเทศก์) โทร. 094-2869079 8.นายชวลิต จิตชื่น (ศึกษานิเทศก์)
27
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์นายประมวล โหระสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายวีระศักดิ์ บุญญะรัง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28
กลุ่ม สพปอุบลราชธานี เขต 5นายถาวร คูณิรัตน์นายดุสิต สมศรีรอง ผอ. สพป.อบ.5
นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์
รองผอ.สพป.อบ.5นายประวิทย์ จิตเสนาะผอ.กลุ่มนิเทศฯ
29
กลุ่ม สพมสพม.เขต 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์นายปริญญา จุฑาสงฆ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 24
นายสุจินต์ วิชัยวงค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 24
นายรชต ภูพานเพชร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 24
30
กลุ่ม สพม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์นางณัฐพร นะราณรัมย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายไพศาล จันทร์แสงสว่างพนักงานขับรถ--
และศึกษานิเทศก์ สพม.32 จำนวน 6 ท่าน
31
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดร.บวร เทศารินทร์น.ส.ประภาพรรณ จันโอทานนักวิชาการศึกษา นายมีชัย พลภูงาศึกษานิเทศก์
นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี
นักวิชาการศึกษา
32
กลุ่ม สพปสพป.ศีสะเกษ เขต 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวีนายธีรวัฒน์ คำศรีรอง ผอ.ศรีสะเกษ เขต 4นายสุวิชา วิชาชัยรอง ผอ.ศรีสะเกษ เขต 4นายพลกฤต บุตรอุดมนักประชาสัมพันธ์
33
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ดร.รอง ปัญสังกานายสายรุ่ง ปลั่งกลางรอง ผอ.สพป.ลย.1นายวิรัตน์ พุทธทองศรีรอง ผอ.สพป.ลย.1นายมงคล คณะศิริวงค์08-4793-9477
34
กลุ่ม สพปบุรีรัมย์ เขต 2นางภานิชา อินทร์ช้างนายสมศักดิ์ สุขสำโรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นางวี่แวว พรประสพ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษา
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา
35
กลุ่ม สพปศรีสะเกษ เขต 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรมนายพิจิตร ทานะรอง ผอ. สพป.ศก. 3นายพุทธ มงคลศึกษานิเทศก์นายสมควร โมทะจิตร816605558
เข้าร่วมพิธิเปิด ปิด จำนวน 4 ท่าน ทำอย่างไรจะได้เสื้อ 4 ชุด เสื้อยืดกับเสื้อแจคเก็ต
36
กลุ่ม สพปศรีสะเกษ เขต3ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรมนายพุทธ มงคลศึกษานิเทศก์
นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ
ศึกษานิเทศก์นายธนกฤต เดชนาเกร็ด080-7307420
37
กลุ่ม สพปสพป.ชัยภูมิ เขต 2นายมนัส เจียมภูเขียวนายปิยะวุฒิ ดวงภมรรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2นางวิไลวรรณ คุ้มบัวรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2นายจำเริญ ขึ้นทันตา
ผอ.รร.บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
38
กลุ่ม สพปนครพนม เขต 2นายประสงค์ สุภานายอรรถกานต์ อรุณไพรรอง ผอ..สพป.นครพนม เขต 2นางวิไลวรรณ สิทธิผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางแพรวพรรณ อรุณไพรผอ.กลุ่มการศึกษาเอกชนฯ
39
กลุ่ม สพปสพป.หนองคาย เขต ๒นายภัญญู. ภูริศรีนายอำนวย. ทิพย์กำจรรอง.ผอ.เขต นางกนกรัตน์. บุญผ่องศรี
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นส.ฉวี. ราชุรีผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้ติดตามอาจเปลี่ยนแปลงได้
40
กลุ่ม สพปนครพนมเขต 2นายประสงค์ สุภา รองอรรถกานต์ อรุณไพรรอง ผอ.สพป.นางวิไลวรรณ สิทธิ ผอ.กลุ่มนิเทศฯนางแพรวพรรณ อรุณไพร ผอ.กลุ่มไอซีที
41
กลุ่ม สพปเลย เขต2นายพลชัย ชุมปัญญานายมหิทธา พรหมลิศึกษานิเทศก์นายกานนท์ แสนเภารองผอ.เขตนายอนุพงษ์ ปริบาลรองผอเขต
42
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณรักษ์ พลตื้อนายสุปัน สุรันนา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายสุเมธ ปาละวงษ์นักประชาสัมพันธ์นางสุภาพร กุไรรัตน์พนักงานธุรการ
43
กลุ่ม สพมสพม.27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์นายบัณฑิต ศรีม่วงรอง ผอ.สพม.27นายสุรชาติ ลาภอาษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายอธิศ ไชยคิรินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
และเจ้าหน้าที่ท่านอื่นอีกประมาณ 9 คน
44
กลุ่ม สพมสพม.33นายสำเริง บุญโตนายกฤษ ละมูลมอญรอง ผอ.สพม.33นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษานางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์นักประชาสัมพันธ์
45
กลุ่ม สพปอุบลราชธานี เขต 1นายโกวิท เพลินจิตต์นายเข็มพรชัย ทองน้อยรอง ผอ.สพป.อบ.1นายพิจิตร ทาทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางจินตนา ดอกพุฒศึกษานิเทศก์
46
กลุ่ม สพปกาฬสินธุ์ เขต 1นายยงยุทธ พรหมแก้วนายผดุงศักดิ์ แสงสว่างรอง ผอ.สพป.กส.1นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสารรอง ผอ.สพป.กส.1
ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์
รอง ผอ.สพป.กส.1
47
กลุ่ม สพปสพป.นครราชสีมา เขต 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมายนายธนู ฤทธิกูลผอ.กลุ่มนิเทศ ฯนางพิสมัย คำสาริรักษ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการัดการศึกษา
นางพัชรารณ์ พินิจพงศ์ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
48
กลุ่ม สพม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัคนายสวาท ฦาชารอง ผอ.สพม.30ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
49
กลุ่ม สพปสพป.เลย เขต 3นายพิสุทธิ์ แสนเมืองนางเพชรี ชัยมูลศึกษานิเทศก์
นายนันทวัฒน์. อภิสิทธิ์ยศกุล
ศึกษานิเทศก์นางลดาภรณ์ แสนเมืองครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
50
กลุ่ม สพปนครราชสีมา เขต 2นายสง่า จันทร์วิเศษนายวัชระ. ขันธสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิติธร ทองภูบาล
รองผุ้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษา
นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
51
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุดนายจรณเดช บุปผาชาติรอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญนางนิภาพร ไพรสณฑ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางธนพร วรวงศ์087-8199373
52
กลุ่ม สพปสพป.มหาสารคาม เขต 2นายบวร เทศารินทร์น.ส.ประภาพรรณ จันโอทาน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายมีชัย พลภูงา
ผอ.กลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา
นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
53
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายสนอง สุดสะอาดนายสมเกียรติ กระเดา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวประทุมวัน ดอมไธสงศึกษษนิเทศก์นายสังคม พระไตรยะนักประชาสัมพันธ์ -
54
กลุ่ม สพปหนองบัวลำภูนายเกิดมี สอนเมืองนายจำนงค์ ป้องพรมมารอง ผอ.สพป.นายวรรณชัย บุสนามรอง ผอ.สพป.นายอุทัย เมืองคุณผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
55
กลุ่ม สพปสพป.หนองบัวลำภู เขต1นายเกิดมี สอนเมืองนายจำนงค์ ป้องพรมมารอง ผอ.สพป.นายวรรณชัย บุสนามรอง ผอ.สพป.นายอุทัย เมืองคุณผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ส่งใหม่ค่ะ ก่อนหน้านี้ลืมใส่เขตพื้นที่ เขต1
56
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์นายปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นางสุขุมมาลย์ โอดะ
เลขานุการ ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 1
นางสาวสุภาพ ศิริบุญญพัชนี
986789735
57
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
นายสุชิต ชมภูวงศ์นายปัญญา หาแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต3
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต3
58
กลุ่ม สพปสุรินทร์เขต1นายคำปุ่น บุญเชิญนายสุทัศน์ เดชมารอง ผอ สพป สุรินทร์1นายกีรติ แสงตะวันรอง ผอ สพป สุรินทร์ 1นายชูชัย ประดับสุข
ผอ กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ
คณะศึกษานิเทศ เพิ่ม 8 คน
59
กลุ่ม สพปร้อยเอ็ด เขต 3นายสุภาพ วงษามาตย์นางบพิศ วงษามาตย์ครู รร.เมืองอาจสามารถนายประดู่ นามเหลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายอำนวย เลื่่อมใส
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
60
อื่นๆ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์
นายศุภสาส์น รัชโพธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นายกันตธี เนื่องศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
---
61
อื่นๆ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์
นายศุภสาส์น รัชโพธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นายกันตธี เนื่องศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นายรัฐกร ลงคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
-
62
กลุ่ม สพป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายปริวัฎฎ์ พุกพูน (รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2) แทน
นายนรงค์ เห็นหลอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิมงคล
นายทรงศักดิ์ อุปรีย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางรัตติยา พร้อมสิ้นครูชำนาญการพิเศษ
63
กลุ่ม สพปหนองบัวลำภู เขต 2ดร.เจริญ ราชโสภานายพิทักษ์ รันรัติยา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอดิศร โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์นายเจียมพล บุญประคมศึกษานิเทศก์
64
กลุ่ม สพปขอนแก่น เขต 3นายศุภสิน ภูศรีโสมนายธนกฤต ศิริภิรมย์รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3นายไพโรจน์ อักษรเสือรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3นายนิยม โพธิ์งาม043-415104
65
กลุ่ม สพปสพป.มหาสารคาม เขต 3นายชัยณรงค์ แสนคำนายปัญญา สาระกุมารรอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3นายสง่า โทผาวงษ์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.มหาสารคาม เขต 3
นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ868537925
66
กลุ่ม สพปยโสธร เขต 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะนายอติศักดิ์ ไนยะกูลรอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2นายคชาภัฎ จูมผารอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2นายทวี แพงศรีกข.8163 ยโสธร
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100