แบบประเมินทัศนศึกษาม.3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Timestamp1. ผู้ตอบแบบสอบถาม2. เพศ3. การทัศนศึกษาในครั้งนี้ทำให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้ในระดับใด5. นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม6. นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข7. นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ8. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นในการร่วมกิจกรรมต่างๆ9. นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ และช่วยเหลือผู้อื่น10. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ11. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม12. โดยภาพรวมนักเรียนพึงพอใจกับการมาทัศนศึกษาครั้งนี้13. ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งต่อไป
2
11/07/2013 14:48:58นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ชายดีดีมากดีดีดีมากดีพอใช้ดีมากดีพอใช้
3
11/07/2013 14:55:18นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ชายดีดีมากดีดีดีมากดีพอใช้ดีมากดีพอใช้
4
14/07/2013 21:49:52นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีดีดีดีดีดีมากดีดีดีปรับปรุง
5
14/07/2013 21:51:12นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีดีดีดีมากพอใช้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมปรับปรุง
6
14/07/2013 21:51:50นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีดีดีดีดีดีดีดีดีปรับปรุง
7
14/07/2013 21:52:32นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงพอใช้พอใช้ดีพอใช้พอใช้ดีพอใช้พอใช้ดีปรับปรุง
8
14/07/2013 21:53:14นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีมากดีมากดีมากพอใช้ดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีมากปรับปรุง
9
14/07/2013 21:53:57นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายดีพอใช้พอใช้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมปรับปรุงปรับปรุงพอใช้ดีเยี่ยมดีมาก
10
14/07/2013 21:54:35นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายพอใช้ดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมาก
11
14/07/2013 21:55:13นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีพอใช้ดีดีมากดีดีเยี่ยมดีมากดีดีปรับปรุง
12
14/07/2013 21:55:40นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
13
14/07/2013 21:56:24นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงพอใช้พอใช้พอใช้ดีพอใช้พอใช้ดีดีดีดี
14
14/07/2013 21:56:57นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีพอใช้ดีมากดีดีดีดีพอใช้ดีพอใช้
15
14/07/2013 21:57:32นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายดีมากดีดีดีมากดีดีมากดีมากดีดีมากดี
16
14/07/2013 21:58:16นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีดีเยี่ยม
17
14/07/2013 21:58:45นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
18
14/07/2013 21:59:27นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายดีดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีปรับปรุง
19
14/07/2013 22:00:03นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีดีดีดีพอใช้ดีดีดีพอใช้พอใช้
20
14/07/2013 22:00:54นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายพอใช้ดีดีดีเยี่ยมดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีปรับปรุง
21
14/07/2013 22:01:22นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายดีดีดีดีดีดีดีดีดีปรับปรุง
22
14/07/2013 22:01:52นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงพอใช้ดีดีพอใช้พอใช้ดีดีดีมากดีปรับปรุง
23
14/07/2013 22:02:30นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีพอใช้ดีมากดีดีดีดีพอใช้ดีพอใช้
24
14/07/2013 22:03:17นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายดีดีพอใช้ดีปรับปรุงดีมากดีดีดีดี
25
14/07/2013 22:04:16นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายดีพอใช้พอใช้ดีมากปรับปรุงดีดีพอใช้พอใช้พอใช้
26
14/07/2013 22:04:41นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายดีดีดีดีดีดีดีดีดีปรับปรุง
27
14/07/2013 22:05:09นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
28
14/07/2013 22:05:38นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายดีดีดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดี
29
14/07/2013 22:06:06นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีดีดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
30
14/07/2013 22:06:37นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ดีดีดีดีปรับปรุง
31
14/07/2013 22:07:07นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีดีดีมากดีมากดีดีมากดีดีมากดีมากพอใช้
32
14/07/2013 22:07:36นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ชายดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
33
14/07/2013 22:08:05นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4หญิงดีดีดีดีพอใช้ดีดีดีดีดี
34
14/07/2013 22:08:52นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชายพอใช้ดีดีดีดีดีดีดีดีพอใช้
35
14/07/2013 22:09:25นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีดีดีดีมากพอใช้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีพอใช้
36
14/07/2013 22:10:10นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีดีดีดีดีดีดีดีดีพอใช้
37
14/07/2013 22:10:49นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงพอใช้ดีพอใช้ปรับปรุงปรับปรุงพอใช้ปรับปรุง
38
14/07/2013 22:11:23นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชายดีมากดีดีดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมาก
39
14/07/2013 22:11:58นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชายดีมากพอใช้ดีเยี่ยมดีดีดีมากพอใช้ดีเยี่ยมดีมากพอใช้
40
14/07/2013 22:12:30นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีดีดีดีดีดีดีเยี่ยมดีดีดี
41
14/07/2013 22:13:09นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีดีพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้
42
14/07/2013 22:13:39นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมพอใช้
43
14/07/2013 22:14:08นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากปรับปรุง
44
14/07/2013 22:14:38นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชายดีพอใช้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยม
45
14/07/2013 22:15:04นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
46
14/07/2013 22:15:48นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชายดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดี
47
14/07/2013 22:16:18นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชายดีมากดีดีดีดีดีดีดีดีดี
48
14/07/2013 22:16:46นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชายพอใช้พอใช้ดีดีมากดีดีมากดีมากดีดีดี
49
14/07/2013 22:17:17นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีมากดีดีมากดีดีดีดีดีดีพอใช้
50
14/07/2013 22:17:48นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชายดีดีดีดีมากดีมากดีดีดีดีดี
51
14/07/2013 22:18:21นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชายดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยม
52
14/07/2013 22:18:48นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
53
14/07/2013 22:19:34นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีมากดีดีมากดีมากดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดี
54
14/07/2013 22:20:01นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีมากดีมากดีมากดีดีดีดีมากดีมากดีดี
55
14/07/2013 22:20:58นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีดีมากดีมากดี
56
14/07/2013 22:21:28นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีมากดีมากดีดีดีมากดีมากดีมากดีดีมากดีมาก
57
14/07/2013 22:21:59นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชายดีดีดีมากดีเยี่ยมดีมากดีดีพอใช้พอใช้ดีมาก
58
14/07/2013 22:22:26นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีดีดีดีมากดีมากดีดีมากดีดีมากดี
59
14/07/2013 22:22:58นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5หญิงดีเยี่ยมดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีดีดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยม
60
14/07/2013 22:24:09นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีมากดีเยี่ยมดีดีดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดี
61
14/07/2013 22:24:41นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีมากดีดีมากดีดีดีมากดีดีดีดีมาก
62
14/07/2013 22:25:09นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีดีดีดีดีดีดีดีดีพอใช้
63
14/07/2013 22:25:41นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีดีพอใช้พอใช้ดีดีพอใช้พอใช้พอใช้ปรับปรุง
64
14/07/2013 22:26:23นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีดีมากปรับปรุงดีเยี่ยมปรับปรุงพอใช้ดีมากดีเยี่ยมปรับปรุงปรับปรุง
65
14/07/2013 22:26:57นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีพอใช้ดีปรับปรุงพอใช้ดีดีมากดีดีปรับปรุง
66
14/07/2013 22:27:29นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดี
67
14/07/2013 22:28:02นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงดีมากดีมากดีเยี่ยมดีดีดีมากดีดีดีมากดี
68
14/07/2013 22:28:33นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีดีดีดีมากดีเยี่ยมดีมาก
69
14/07/2013 22:29:00นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยม
70
14/07/2013 22:29:34นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีดีมากพอใช้ดีดีมากดีพอใช้ดีดีมากดีเยี่ยม
71
14/07/2013 22:30:07นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีเยี่ยมดีมากดีมากดีดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยม
72
14/07/2013 22:30:42นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงดีดีดีดีมากดีดีมากดีดีมากดีดี
73
14/07/2013 22:31:17นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีดีดีมากปรับปรุงดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมพอใช้ดีดีมาก
74
14/07/2013 22:31:59นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงพอใช้ดีพอใช้ปรับปรุงดีพอใช้พอใช้พอใช้ดีปรับปรุง
75
14/07/2013 22:32:41นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงดีดีปรับปรุงดีพอใช้ดีเยี่ยมดีดีดีปรับปรุง
76
14/07/2013 22:33:16นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงพอใช้พอใช้พอใช้ดีพอใช้ดีดีพอใช้พอใช้พอใช้
77
14/07/2013 22:33:46นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงพอใช้ดีดีดีพอใช้ดีดีดีมากดีมากดีมาก
78
14/07/2013 22:34:18นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีดีมากพอใช้พอใช้ดีดีพอใช้ดีปรับปรุงปรับปรุง
79
14/07/2013 22:34:48นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายพอใช้ดีดีพอใช้ปรับปรุงดีเยี่ยมดีดีปรับปรุงปรับปรุง
80
14/07/2013 22:35:15นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีดีดีมากดีดีดีดีดีดีพอใช้
81
14/07/2013 22:35:46นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยม
82
14/07/2013 22:36:16นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงดีมากดีดีเยี่ยมพอใช้พอใช้ดีเยี่ยมดีมากดีดีเยี่ยมดีมาก
83
14/07/2013 22:36:46นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีดีมากพอใช้ปรับปรุง
84
14/07/2013 22:37:17นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงพอใช้พอใช้ดีพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ปรับปรุง
85
14/07/2013 22:37:50นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีมากดีดีมากดีเยี่ยมดีดีมากดีเยี่ยมดีมากดีดี
86
14/07/2013 22:38:17นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงดีดีดีมากดีดีดีดีดีดีดี
87
14/07/2013 22:38:44นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมาก
88
14/07/2013 22:39:13นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6หญิงดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดี
89
14/07/2013 22:39:42นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีดีดีมากดีดีดีดีดีดีดี
90
14/07/2013 22:40:15นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีมากดีมากดีมากดีดีดีมากดีมากดีมากดีมากดี
91
14/07/2013 22:40:44นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีมากดีมากดีดีพอใช้ดีดีพอใช้ดีพอใช้
92
14/07/2013 22:41:12นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายปรับปรุงพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้
93
14/07/2013 22:41:46นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ดีดีดีดีพอใช้ปรับปรุง
94
14/07/2013 22:42:16นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ชายดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยม
95
15/07/2013 19:16:51นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3หญิงดีดีดีดีมากดีดีมากดีมากดีดีพอใช้
96
24/07/2013 20:32:38นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ชายดีดีมากดีดีดีมากดีพอใช้ดีมากดีพอใช้
97
24/07/2013 20:33:43นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1หญิงปรับปรุงพอใช้พอใช้ดีดีดีดีดีดีเยี่ยมพอใช้
98
24/07/2013 20:34:50นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1หญิงพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ปรับปรุงดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดี
99
24/07/2013 20:35:41นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1หญิงดีพอใช้ดีดีมากดีดีดีดีดีดี
100
25/07/2013 08:45:50นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ชายดีดีมากดีดีดีดีมากดีดีดีดีมาก
Loading...
 
 
 
Form Responses