รายชื่อผู้ประสานงาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้ประสานงาน
2
ที่
สพป.
ชื่อผู้ประสานงาน
ตำแหน่งโทรe-mail address
3
1
สพป.กาญจนบุรีเขต1
นางสาวจินตนา ศรีธินันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
089-9385476
gogojung05@gmail.com
4
นางประทุมวัน มณีสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
087-6837861
boontakan1@gmail.com
5
นางสุธินันท์ พูลสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
063-1915414
siriwan_2516@hotmail.com
6
นางสุนันทา ชมพู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
092-2509108
noo_03052508@hotmail.com
7
2
สพป.กาญจนบุรีเขต2
นางสาวเบ็ญจา กากะนิก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
081-2917763
B_kakanig2514@hotmail.com
8
นายเจษฎา ตันธนะ
086-6635056
9
3
สพป.กาญจนบุรีเขต 3
นางสาวนงนุช ดวงพรกชกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
083-2647574
nongnuch9536@gmail.com
10
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
093-3216522
pokka2528@gmail.com
11
นายภูวิช ฉ่ำวาที
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
087-3700577
puwit.gm@gmail.com
12
4
สพป.กาญจนบุรีเขต4
นายอาทิตย์ เงินมาก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
081-4485850
max_kan4@hotmail.com
13
นาย จักรกฤษ อำพันทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
084-6448301
k_krit_dd@hotmail.com
14
5
สพป.จันทบุรีเขต1
นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร
รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
080-5999640
PPRMTG@gmail.com
15
นางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
089-4039221
realboon@chan1.go.th
16
6
สพป.จันทบุรีเขต2
นางกันญา ลือพงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-0495775
yakusa2517@yahoo.co.th
17
นายสุทิน สุทธิเชษฐ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081 9828114
sutin89@yahoo.co.th
18
นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต
นักวิชการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
082-3644648
jsasinimit@yahoo.com
19
7
สพป.เชียงรายเขต1
นายสมจิต สมอผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
091-0719615
jitcred@gmail.com
criobec@gmail.com
20
นาง เสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
081-1114080
cheerful_plus@hotmail.com
21
นาง อรุณี อินต๊ะขัติย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ081-9610543
arunee_j53@hotmail.com
22
นาง สุนีย์ จุมปา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน098-5656165thetoycr@gmail.com
23
นางมาลิณี ดิสกุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
088-2240147
Win_lar@live.com
24
8
สพป.เชียงรายเขต2
นายฉลอง อ่อนนวน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
081-287-1806
chalong@cri2.go.th
25
นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-5685890
cookiee05@hotmail.com
26
9
สพป.เชียงรายเขต3
นางสุดาพร ศรีจันต๊ะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
081-8825434
sudapon2511@hotmail.com
พี่ วรกานต์ จะโทรแจ้ง รร. พรุ่งนี้ 22 มี .ค. 60
27
นาย วรกานต์ ฟูแสง
อัตราจ้าง081-1699099w.foosang@gmail.com
28
นาย ทศพล ธรรมปัญญา
อัตราจ้าง084-1716332
29
10
สพป.เชียงรายเขต4
นางพระจิตต์ พลนรัตน์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
098-2858795
prajitpol@hotmail.cpm
30
นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธิ
ผอ.กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา
084-6672314
rungru@hotmail.com
31
นางพิไลวรรณ์ หารกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
089-8505455
plan.cri4@gmail.com
32
นางสาวสุภาวดี ตันใจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
085-0318092
st.yaimai@gmail.com
33
นายสุชน วงศ์สว่าง
อัตราจ้าง
061-9950549
suchon89@gmail.com
34
11
สพป.ตรังเขต1
นางสาววาสนา เจริญภักดิ์
นักวิชาการศึกษา
084-0614929
Waspupuja929@hotmail.com ,
was_pupuja929@hotmail.com
35
นาง จุฑารัตน์ เล็กมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
083-5233131
LakmakChutharat@gmail.com
36
นางสาว ศิริวรรณ ยิวสิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ086-4167412siriwan.trg@gmail.com
37
12
สพป.ตรังเขต2
นายอดิศร แก้วเซ่ง
ผอ.นโยบายและแผน
081-5381166
adisorn_k1213@hotmail.com
38
น.ส. กชกร เถรว่อง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์091-3109979kotchakorn@trang2.go.th
39
น.ส. เบญจมาศ เอียดใหญ่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์082-2856681waki_0549@hotmail.com
40
13
สพป.นครพนมเขต1
ประภาพร เจริญทัศน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-9755186
pj25162@hotmail.com
41
คุณ ณรัช ไชยสุระ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์084-4789767
42
14
สพป.นครพนมเขต2
นางศันสนีย์ ชูแหวน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
097-1393382
sansaneechu55@gmail.com
43
นางชลันธร ภูมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
081-7683018
chalantornphumee@gmail.com
44
นายชัยมงคล อุปวงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
086-3331585
tume_oshi1@hotmail.com
45
15
สพป.นครราชสีมาเขต1
น.ส. ดาวัลย์ ชาญสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
086-2648238
dawanchan@hotmail.com
46
นาง สุคนธร หวังกลุ่มกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
044-220976
kobnaruk1714@gmail.com
47
16
สพป.นครราชสีมาเขต2
นางคุณาลักษณ สกุลวรรณ์บวร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
082-1506440
nang_koona@hotmail.co.th
48
นาย สรายุทธ กล้าไพรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
091-8355543s.klapairee@gmail.com
49
17
สพป.นครราชสีมาเขต3
นางวิริยา สกุลทองดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
086-2514558
wriyaa_ma@windowlive.com
50
นางธิดารัตน์ ชุมพล
พนักงานราชการ
081-0009533
poopu116@gmail.com
51
18
สพป.นครราชสีมาเขต4
นางภัชรี เพชรไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
080-732-6135
ree09052511@gmail.com
52
19
สพป.นครราชสีมาเขต5
นางกฤษณา เทนโสภา
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
085-2038547
poom_stang@hotmail.com
53
นาง ปราณีต ศรีสำโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน087-6908838puk_korat5@hotmail.com
54
น.ส. สุปราณี บุญรอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน081-3894434sboonrod@hotmail.com
55
20
สพป.นครราชสีมาเขต6
นายอัถธิพงษ์ หนากลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
089-5798074
auttipong@nma6.go.th
56
นาง เพ็ญนภา ทองอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
089-2856993yammypoo@hotmail.com
57
21
สพป.นครราชสีมาเขต7
นางชินตา วนิชชานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
088-3413935
shinta@korat7.go.th
58
22
สพป.น่าน เขต 1
นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
089-8515157
bus3006@gmail.com
59
นางจีราพร ปิยศทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
091-8527645
jeraporn2558@gmail.com
60
23
สพป.น่าน เขต 2
นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติหน้าที่
ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
087-1879928
admin@nan2.go.th
61
น.ส. ชัชชฏวัลล์ ลือยส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน088-3824289Chatchadawan@nan2.go.th
62
24สพป.ภูเก็ต
นายกิตติ รัตนพันธุ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
094-5984162
kitrat0508@gmail.com
63
นาง ระเบียบ พรหมทอง
089-4697923
096-6346988
plan_phuket@hotmail.com
64
25
สพป.แม่ฮ่องสอนเขต1
นางกลีบจันทร์ เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-9501082
keebjan@gmail.com
65
นางปาณิสรา ทิมินกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
090-2691463
pookytiminkul2517@gmail.com
66
26
สพป.แม่ฮ่องสอนเขต2
นางสาวสาธิตา บรรจง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
098-7462225
sathitamhs2@gmail.com
67
นางอานงค์ ปินตา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
097-9186988
pintanong@gmail.com
68
นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
094-7370377
Rattana.k@mhs2.go.th
69
นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
097-9465855
autchara_ket@hotmail.com
70
27
สพป.อุดรธานีเขต1
นางอุบล คลังเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
086-4562545
tu-data_k@hotmail.com
71
28
สพป.อุดรธานีเขต2
นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์
นักวิชาการศึกษา
094-2582709
kaipo050@gmail.com
72
ลูกจ้างชั่วคราว
086-4597067
groupedu.ud2@gmail.com
73
นายปราโมทย์ พละจิต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
083-0147952
moetpe2514@gmail.com
74
นายณฐกร ท่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
095-964-4590
natakorn1955@gmail.com
75
29
สพป.อุดรธานีเขต3
นางคำผิว ศรีโรจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
085-0006018
kamsri25000@gmail.com
76
นาย อภิชาติ จันทรเสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
088-5733997
c_aphy@hotmail.com
77
30
สพป.อุดรธานีเขต4
นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
088-3198142
nutcha779@gmail.com
78
น.ส. รัตติกาล อินทรศิลา
พนักงานราชการ083-3327441rattikan_108@hotmail.com
79
31สพม.เขต8
นายชาคริต ราชนิธยากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
089-1597252
CHAKHRIT.RA@gmail.com
80
น.ส. พัชรี มั่นการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ086-8862362mmtt1723@hotmail.com
81
นาย ไพรัช สถานรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน082-2958900pairach.nay@gmail.com
82
32สพม.เขต13
นายศังกร รักชูชื่น
ผอ.สพม. เขต 13
097-3469419
rucmu@hotmail.com
83
นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
082-7938890rucmu@hotmail.com
84
33สพม.เขต14
นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
097-2809413teela_con@hotmail.com
85
34สพม.เขต17
นางประไพวรรณ ประสิทธิผล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
089-8330926
Tui_spm17@hotmail.com
Tui_m1933@msn.com
86
นาง สิริกา ทิพย์จันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน088-5220945sa9257@hotmail.com
87
นาย อธิพันธุ์ เตชานันท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ087-1102237aof_koon@hotmail
88
น.ส. เพ็ญนภา พรประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ095-9516967Nited.neung@gmail
89
35สพม.เขต20
นางพรพิมล ชินภักดี (พี่น้อย )
ผอ.กลุ่มนโยบยและแผน
081-5452312
ppm3199@gmail.com
90
น.ส. เจษฎาภรณ์ ภักดีดร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ083-3553068hrm_2551@hotmail.com
91
นาย นพดล แก้ววิเศษ
ครู082-7371554nop@nonghanwit.ac.th
92
นายสมพงษ์ คนขยัน
ครู080-3104343
sompongkonkayan2515@gmail.com
93
36สพม.เขต22นาง สุรภี พรหมดีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
089-6178488
surapee.1289@gmail.com
94
นางสาว สุภัคศร รินทสมบัตินักวิชาการศึกษาปฎิบิติการ085-4525709rintasombat@gmail.com
95
นาย ชัยกัมพล มโนชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ085-7668366manopom@gmail.com
96
นาย ชัยชาญ อ่อนคำผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา083-3405533cct2558@gmail.com
97
นาง จีระนันท์ เมืองจันทร์นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษ081-8732217jeenkiku@gmail.com
98
37สพม.เขต31
นางอนงค์ พิชญ์ศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-7259171
phitsiri6773@gmail.com
99
นาง จรีรัตน์ สุขวัฒนกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน081-7251045dum2505@gmail.com
100
นางสาว ฐิตารีย์ สุวรรณศรีเจ้าหน้าที่ธุรการ094-4419644zai24.pj@gmail.com
Loading...
 
 
 
Sheet1
แผ่น1