แบบสำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ ปี 2557 แยกตามประเภทความพิการ และเพศ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCD
1
ข้อมูลคนพิการภาพรวมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557
แยกตามประเภทความพิการ และเพศ
2
ประเภทความพิการเพศรวม(คน)
3
ชายหญิง
4
1. ทางการเห็น275303578
5
2. ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย267296563
6
3. ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย7056231,328
7
4. ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม179146325
8
5. ทางสติปัญญา137137274
9
6. ทางการเรียนรู้342761
10
7. ทางออทิสติก11213
11
8. พิการมากกว่า 1 ประเภท362157
12
9. ไม่ระบุความพิการ251439
13
รวม1,6691,5693,238
14
15
ที่มา : ฐานข้อมูล JHCIS รพ.สต. เดือนสิงหาคม 2557
16
17
ผู้รายงาน..นายสุเพียร คำวงศ์.......................
18
ตำแหน่ง...หน.งานดูแลผู้พิการ สสอ.ขุขันธ์.........................
19
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน...14 สิงหาคม 2557..........................
20
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้...081-0751512..................
21
อีเมล์ประสานข้อมูล...itkhukhan@gmail.com....................
22
Loading...
 
 
 
ภาพรวม อ.ขุขันธ์
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74