ม.1/7
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ผู้ประเมิน 1. นายสุวิทย์ บุ้งทอง 2. นางชลิดา เด่นนารีบุตร 3. นางสาวอรนิชา ดาผา
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกมลภพ คาดหมาย
4444444344443.92ดีมาก
8
2
เด็กชายกิตตินันท์ สุขหลัา
4444444344433.83ดีมาก
9
3
เด็กชายจักราวุธ ฉิมยาม
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
10
4
เด็กชายจิรพัฒน์ แสงทอง
4443444344443.83ดีมาก
11
5
เด็กชายจิรวัฒน์ บังศรี
3331333133332.67ดี
12
6
เด็กชายณฐรัตน์ วามะสิงห์
4443444344443.83ดีมาก
13
7
เด็กชายณัฐพล จันทราช
4442444344443.75ดีมาก
14
8
เด็กชายทวีชัย วงษาหล้า
4443444344443.83ดีมาก
15
9
เด็กชายธนสาร พันธ์น้อย
4444444344443.92ดีมาก
16
10
เด็กชายนรรัตน์ โคตรบุตดี
3331333133332.67ดี
17
11
เด็กชายพงศธร ธานี
4443444344443.83ดีมาก
18
12
เด็กชายพลพล ดวงแก้ว
4443444344443.83ดีมาก
19
13
เด็กชายพันกร เงินจันทร์
4443444344443.83ดีมาก
20
14
เด็กชายพีรวิชญ์ พันธ์ทอง
4442444344443.75ดีมาก
21
15
เด็กชายภานุพงศ์ ดำน้อย
4442444244443.67ดีมาก
22
16
เด็กชายภาสกร สายเบาะ
3431333133332.75ดี
23
17
เด็กชายวรรธนัย ศรีกันยา
4431333133332.83ดี
24
18
เด็กชายวุฒิพงศ์ สายแวว
4432444244443.58ดีมาก
25
19
เด็กชายสรินธร ตั๊งถาวรการ
4443444344443.83ดีมาก
26
20
เด็กหญิงกฤตติญา แก้วรักษา
4444444344443.92ดีมาก
27
21
เด็กหญิงกฤติมา คำดี
4433344344443.67ดีมาก
28
22
เด็กหญิงเขมิกา ยืนยิ่ง
4443444444443.92ดีมาก
29
23
เด็กหญิงจิราวรรณ เถิงลาชิน
4443444344443.83ดีมาก
30
24
เด็กหญิงชฎาภร ลิพันธ์
3442344244443.50ดี
31
25
เด็กหญิงชมพูนุช ป้อมศร
3331333133332.67ดี
32
26
เด็กหญิงณัฐวรรณ มนัส
4444444344443.92ดีมาก
33
27
เด็กหญิงพรนภา ไชยมาตย์
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
34
28
เด็กหญิงพิมลพรรณ จันทรมณี
4443444344443.83ดีมาก
35
29
เด็กหญิงมรุดี หอมทรัพย์
4433334344443.58ดีมาก
36
30
เด็กหญิงวรินดา ด้ามพรม
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
37
31
เด็กหญิงวริศรา สานพิเสน
4443444344443.83ดีมาก
38
32
เด็กหญิงวาทินี สุนาคราช
3442444344443.67ดีมาก
39
33
เด็กหญิงวิชุดา ตรีรักษา
3331333133332.67ดี
40
34
เด็กหญิงศิริญญา บูระพันธ์
4443444444443.92ดีมาก
41
35
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี
3444444344443.83ดีมาก
42
36
เด็กหญิงพิตตินันท์ วิทยาศิลป์
4444444434433.83ดีมาก
43
37
เด็กหญิงชลิดา พินิจกุลณสร
4444444344443.92ดีมาก
44
38125.673.396396396
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1