ผลงานตีพิมพ์และการนำเสนอผลงาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559
2
3
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
ชื่อที่ประชุมวิชาการที่ไปนำเสนอผลงาน
ช่วงเวลาที่จัดงานวันที่ไปนำเสนองานที่ประชุมระดับชื่อผลงานที่นำเสนอชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ตีพิมพ์ระดับปีที่ฉบับที่ช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
4
ชาตินานาชาติภาษาไทยภาษาอังกฤษชาตินานาชาติภาษาไทยภาษาอังกฤษ
5
TCI กลุ่ม 2TCI กลุ่ม 1
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu