เลขที่เกียรติบัตร_ศรีเมืองฯ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีเลขที่เกียรติบัตร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
2
ปี พ.ศ. 2562
3
เลขที่รายการวัน/เดือน/ปีผู้ดำเนินการหมายเหตุ
4
0001-0175ค่ายดาราศาสตร์
6 มกราคม 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5
0176-1458
การทดสอบวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
20 มกราคม 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6
1459-2762
การทดสอบวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์​
1 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​
7
2763-2902กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์​
5 กุมภาพันธ์​2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​
8
2903-2955
ค่่ายภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนพิเศษ MEP
7 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9
2956-3142
ค่ายบูรณาการ Gifted สัมพันธ์
ุ6 มีนาคม 2562
งานห้องเรียนพิเศษ Gifted
10
๓๑๔๓-๓๑๕๙
เกียรติบัตรแสดงนิทรรศการเปิดรั้ววิชาการโรงเรียน
๕มีนาคม ๒๕๖๒ฝ่ายวิชาการ
11
๓๑๖๐-๕๑๖๐
นักเรียนร่วมนิทรรศการเปิดรั้ววิชาการโรงเรียน
๕มีนาคม ๒๕๖๒ฝ่ายวิชาการ
12
๕๑๖๑-๕๒๙๑อบรมแผนปฏิบัติการ
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
งานแผนงานฯ
13
5292-5311
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
1 มีนาคม 2562ฝ่ายวิชาการ
14
5312-5320
นักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2561
1 มีนาคม 2562ฝ่ายวิชาการ
15
5321-5353
นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
1 เมษายน 2562
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
16
5354 - 5355
นักเรียนยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561
1 เมษายน 2561
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
17
5356-5595
ค่ายเตรียมความพร้อม ห้องเรียน Gifted
1 พฤษภาคม 2562
งาน Gifted
18
5596-5650
ค่ายเตรีียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
2 พฤษภาคม 2562
งานห้้องเรียนพิเศษ MEP
19
5651-5752อบรม Active Learning
3 พฤษภาคม 2562
ฝ่่ายวิชาการ
20
5753-5788
การประกวดพานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
13 พฤษภาคม 2562
บริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน
21
5789-5842
การแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก
26 มิถุนายน 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...