สำเนาของ ม.5/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการเรียน
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ผู้ประเมิน 1. .นางเจียมจิตร ทาสระคู 2.นายไพโรจน์ อัครพัฒน์ 3. นางสาวชุติมา พรมรัตน์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายเกริกฤทธิ์ พรหมทา
4343434443343.58ดีมาก
8
2นายกฤษดา สายแวว4343434443343.58ดีมาก
9
3
นายธนพงค์ เหลาทอง
4343434443343.58ดีมาก
10
4
นายปรมินทร์ อุปการ
4343434443343.58ดีมาก
11
5
นายวีระพงษ์ มีทรัพย์
4343434443343.58ดีมาก
12
6
นายศุภสกุล สุดใจ
4343434443343.58ดีมาก
13
7
นายนิติพงษ์ ส่งสุข
2222222222222.00พอใช้
14
8
นายวรากร พลภักดี
4343434443343.58ดีมาก
15
9
นายศาสตราวุฒิ การินทร์
4343434443343.58ดีมาก
16
10
นายอุดม พันธุนิล
4343434443343.58ดีมาก
17
11
นายสุภวัฒน์ รูปคม
4343434443343.58ดีมาก
18
12
นางสาวพิชากานต์ ยืนยาว
4343434443343.58ดีมาก
19
13
นางสาวศศิวิมล จันทะดวง
4343434443343.58ดีมาก
20
14
นางสาวศิริกาญจน์ แพทย์เจริญ
4343434443343.58ดีมาก
21
15
นางสาวพลอยตะวัน บัญฑิตธรรม
4343434443343.58ดีมาก
22
16
นางสาวณัฐธิดา กาญจนะกูล
4343434443343.58ดีมาก
23
17
นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล
4343434443343.58ดีมาก
24
18
นางสาวธัญญลักษณ์ ทองทวิง
4343434443343.58ดีมาก
25
19
นางสาววัชราพร จารุวงศ์
4343434443343.58ดีมาก
26
20
นางสาวศรีสุดา จันทร์ทรง
4343434443343.58ดีมาก
27
21
นางสาวสุภารัตน์ ธรรมสาร
4343434443343.58ดีมาก
28
22
นางสาวสุวรรณา ชนีวงศ์
4343434443343.58ดีมาก
29
23
นางสาวกนกอร ท้าวด่อน
4343434443343.58ดีมาก
30
24
นางสาวกัญญารัตน์ เขียวสนั่น
4343434443343.58ดีมาก
31
25
นางสาวนันทรัตน์ สมพร
0.00FALSE
32
26
นางสาวชลธิชา ชินวงค์
4343434443343.58ดีมาก
33
27
นางสาวเมรินทร์ สบายใจ
4343434443343.58ดีมาก
34
28
นางสาวสุภาพร อธิลา
4343434443343.58ดีมาก
35
29
นางสาวอาทิตยา อินทร์ปาน
4343434443343.58ดีมาก
36
30
นางสาวจิราพร แก่นการ
4343434443343.58ดีมาก
37
31
นางสาวปัทถานี สุดชาติ
4343434443343.58ดีมาก
38
32
นางสาวรุ่งทิวา วงศ์แหวน
4343434443343.58ดีมาก
39
33
นางสาวกัญญารัตน์ กาลจักร์
4343434443343.58ดีมาก
40
34
นางสาวกุสุมา ไตรยวงษ์
4343434443343.58ดีมาก
41
35
นางสาวปณารี วัฒนคุ้ม
4343434443343.58ดีมาก
42
36
นางสาวปรียาภัทร ชนะวาที
2222222222222.00พอใช้
43
37
นางสาววรรณภรณ์ บัวแก้ว
4343434443343.58ดีมาก
44
38
นางสาววิภาวดี มรดก
4343434443343.58ดีมาก
45
39
นางสาวศุภกานต์ ศรีสวัสดิ์
0.00FALSE
46
40
นางสาวแจ่มจรัส ติละบาล
4343434443343.58ดีมาก
47
41
นางสาวสุวิมล ทัดศรี
4343434443343.58ดีมาก
48
42
นางสาวหนึ่งฤทัย สายสุวรรณ์
4343434443343.58ดีมาก
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu