รายชื่อนักเรียนที่ร่วมทดสอบความรู้ โครงการเรียนดี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
3
รายชื่อนักเรียนที่ร่วมทดสอบความรู้ โครงการเรียนดี วันที่ 14 มกราคม 2562
4
จำนวน 217 คน ณ.ห้องประชุม คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ อาคาร 1 ชั้น 1
5
และห้องประชุม ผอ.ณรงค์ ตามรักษา อาคาร 2 ชั้น 7 เวลา 08.00น. - 12.00น.
6
ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลประเภทห้องเรียนหมายเหตุ
7
MEPสสวท.ทั่วไป
8
100001เด็กชายปฏิวัติธุวธาดา
9
200002
เด็กชายอัมรินทร์
อำขำ
10
300003เด็กชายธีรพลลีลา
11
400004เด็กชายพีรวิชญ์เพ็ชรพัฒนพงศ์
12
500005
เด็กหญิงวรารัตน์
ปินตามูล
13
600006
เด็กหญิงศิริโสภา
เล็กอ่อน
14
700007เด็กชายวรรัสโขนงน้อย
15
800008เด็กหญิงลภัสรดาไวกุลเพ็ชร
16
900009
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์
สิทธิโยธิน
17
1000010
เด็กหญิงศรีประภา
สุทธิสาย
18
1100011
เด็กหญิงจันทรัสม์
จันบาง
19
1200012เด็กชายอเล็กซ์ชัว
20
1300013
เด็กหญิงวชิรฌาณยา
จิระสุวรรณภักดี
21
1400014เด็กชายณัฐวุฒิอภัยนอก
22
1500015
เด็กชายกิติกานต์
เรืองโชติ
23
1600016เด็กหญิงณีรนุชสมมาก
24
1700017
เด็กชายชัยอานันท์
มงคลปรีชาพร
25
1800018เด็กชายวีรภัทรขีดศรีทอง
26
1900019
เด็กหญิงพิชญ์ชาพัฒน์
เปรมสุวรรณ
27
2000020
เด็กหญิงอชิรญาณ์
เกิดแก้ว
28
2100021เด็กชายภัทรดนัยนุชสา
29
2200022เด็กชายธีรพัฒน์ภัคศิวัฒน์กุล
30
2300023เด็กชายพิเชษฐผลสอาด
31
2400024
เด็กหญิงพลอยชมพู
ลี้อิศรามาศ
32
2500025เด็กหญิงวันใสสิทธิประเสริฐ
33
2600026
เด็กหญิงสุวรรณภา
ทับทิมทอง
34
2700027เด็กหญิงณัฐณิชาคำสิน
35
2800028
เด็กหญิงกัญญารัตน์
แตงชุ่ม
36
2900029เด็กหญิงภัคจิราสีหา
37
3000030เด็กชายศุภโชครวดเร็ว
38
3100031เด็กชายธนภัทรแสงโชติ
39
3200032
เด็กชายศุกลวัฒน์
ทองขาว
40
3300033
เด็กหญิงอสมาภรณ์
พรามไธสง
41
3400034เด็กชายอมรมิตรอนุเวช
42
3500035เด็กหญิงณัฐชยาทับโนนทอง
43
3600036เด็กหญิงณวดาพันธ์เขียว
44
3700037เด็กหญิงธนภรณ์หมุดธรรม
45
3800038เด็กหญิงอชิรญาสุดนุ่ม
46
3900039เด็กหญิงอริสราอุ่นมุกดา
47
4000040เด็กหญิงพัชรีศรีภักดี
48
4100041
เด็กหญิงพัชรวริญ
จิระเรืองนนท์
49
4200042
เด็กชายศุภภอัสม์
นิลขำ
50
4300043
เด็กหญิงชัญญานุช
เมืองศรี
51
4400044
เด็กชายกิตติภูมิ
สุดเฉลียว
52
4500045เด็กชายชยนบุญเต็ม
53
4600046เด็กชายเหมภาสจันทร์สว่าง
54
4700047
เด็กหญิงปิยรัตน์
โนมะวงศ์
55
4800048เด็กชายพีรภัทรทัพบุรี
56
4900049เด็กชายธนาธิปเพิ่มสมบัติ
57
5000050
เด็กหญิงศศิพิมพ์
หมอกพรม
58
5100051เด็กชายพิชญุตย์พลอยมณี
59
5200052เด็กหญิงเมธิราไตรยสุทธิ์
60
5300053เด็กชายสุรเชษฐ์เมืองสุข
61
5400054เด็กหญิงกัญญณัชเพ็งนุ่ม
62
5500055
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ดิษฐ์บ้านไร่
63
5600056
เด็กหญิงโชติชนิต
โมราราย
64
5700057เด็กชายศิวนาถอุทัยอาจ
65
5800058เด็กชายกฤษติธรจิตธร
66
5900059เด็กหญิงธรธรสุวัตถิกุล
67
6000060
เด็กชายโชติชญาน์
พลศักดิ์
68
6100061
เด็กชายเฟื่องวิชญ์
ชูภิรมย์
69
6200062เด็กชายอภิวิชญ์ภูพวก
70
6300063เด็กหญิงปัณณิกาเอี่ยมละออ
71
6400064เด็กชายสรวิชญ์เปรมชาติ
72
6500065
เด็กชายปุณฑกานต์
จันทร์โคตร
73
6600066เด็กหญิงธนกรณ์สุขอำไพจิตร
74
6700067เด็กหญิงเพียงพอพิศอ่อน
75
6800068เด็กหญิงพอเพียงพิศอ่อน
76
6900069
เด็กชายคัพพศิลป์
ศรีโฮมจันทร์
77
7000070เด็กหญิงชนิศาเห็นบุรุษ
78
7100071เด็กหญิงกุลธิชาจงดี
79
7200072เด็กชายณัฐพงศ์แก้วดวงดี
80
7300073เด็กหญิงปริชาติดวงดารา
81
7400074เด็กหญิงยศวดีชีกล่ำ
82
7500075เด็กชายเตวิชคล้อยจันทึก
83
7600076เด็กชายชนาธิปชนามุยา
84
7700077
เด็กชายสิทธินนท์
เชิดชู
85
7800078
เด็กหญิงณัฏฐ์ธกฤตา
ธะนะวัฑวงศ์
86
7900079เด็กชายธีริทธิ์วังวรรณรัตน์
87
8000080เด็กชายกรภัทรพึ่งโพธิ์ทอง
88
8100081เด็กหญิงพิชญาวิบูลย์ศรี
89
8200082เด็กหญิงชญานิศคำสงค์
90
8300083เด็กหญิงลภมาดาสายแสง
91
8400084เด็กหญิงนฤพัชรบุญวานิชย์
92
8500085เด็กชายภูตะวันวรรณเพ็ชร์
93
8600086เด็กชายธีระเดชนามโยธา
94
8700087
เด็กชายเอกรินทร์
วรนิลชัยวงศ์
95
8800088เด็กหญิงศรัญญาจันทร์ธเนตร
96
8900089เด็กหญิงหยกบุญริมสนอง
97
9000090เด็กชายชนกันต์พรมดี
98
9100091เด็กชายวรัญญูวงษ์จีน
99
9200092เด็กชายพีระพงษ์เปลี่ยนบางช้าง
100
9300093เด็กชายภัทรพงศ์พันธ์วงศ์
Loading...
Main menu