ม.2_5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางวิภาวดี วงศ์เมืองจันทร์
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายพัชรพล ผลพันธ์
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
9
2
เด็กชายกษิดิ์เดช อร่ามศรี
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
10
3
เด็กชายกิตติพัทธ์ จูประจน
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
11
4
เด็กชายจิรายุ พันธราช
ม.2/5
3333333333333.00ดี
12
5
เด็กชายณธพล พูลผล
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
13
6
เด็กชายณัฐกิตติ วันดี
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
14
7
เด็กชายณัฐพล การกล้า
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
15
8
เด็กชายณัฐวัฒน์ นพราช
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
16
9
เด็กชายณัฐวัฒน์ ตรีว่าอุดม
ม.2/5
3333333333333.00ดี
17
10
เด็กชายธีรภัทร สัตย์ธรรม
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
18
11
เด็กชายธีรเมธ หมุนแพง
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
19
12
เด็กชายนวพงษ์ ธรรมสัตย์
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
20
13
เด็กชายนันทวัฒน์ มณีขาว
ม.2/5
3333333333333.00ดี
21
14
เด็กชายบันลือศักดิ์ เอี่ยมสุข
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
22
15
นายยศพันธ์ วรรณประภา
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
23
16
เด็กชายวิทวัส เตชะนันท์
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
24
17
เด็กชายวิศวะ กุลเกษ
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
25
18
เด็กชายวิศวะ หงษ์ลอย
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
26
19
เด็กชายเศรษฐา สว่างแสง
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
27
20
เด็กชายอิทธิพล แสนทวีสุข
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
28
21
เด็กชายอธิรัช พุฒอุดม
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
29
22
เด็กชายอัมรินทร์ จำปาหอม
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
30
23
เด็กหญิงพิชญ์นาถ รุ่งเรือง
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
31
24
เด็กหญิงกนกพร บุญชู
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
32
25
เด็กหญิงกุลธิดา ฉิมพลี
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
33
26
เด็กหญิงกุลธิดา พุกนา
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
34
27
เด็กหญิงณัฎฐนิชา บุญสุภา
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
35
28
เด็กหญิงธัมรตี ทับโคตร
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
36
29
เด็กหญิงบุษกร ใจบุญมา
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
37
30
เด็กหญิงปริยากร กองสุข
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
38
31
เด็กหญิงปวีณา ชนะสิงห์
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
39
32
เด็กหญิงพรทิพย์ บัวขาว
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
40
33
เด็กหญิงวรรธนพร มิ่งขวัญ
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
41
34
เด็กหญิงวศินีวรรณ อรอินทร์
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
42
35
เด็กหญิงวิชชุดา แสงชมพู
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
43
36
เด็กหญิงอาภัสรี นิสาภัย
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
44
37
เด็กหญิงพิมพิศา สำราญวงค์
ม.2/5
4444444444444.00ดีมาก
45
380.67FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu