ม.4/1
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายปุณณสิน จำปาหอม
2111111111111.08
ควรปรับปรุง
8
2
นายธนเดช ป้องญาติ
2122222222221.92พอใช้
9
3
นายปฏิภาณ ศิลาวัฒน์
2111111111111.08
ควรปรับปรุง
10
4
นายสรวิชญ์ เลิศสถากิจ
2122222222221.92พอใช้
11
5นายปฏิภาณ คำควร2122222222221.92พอใช้
12
6
นายนลธวัช สิตะวัน
2121111122221.50
ควรปรับปรุง
13
7
นายรัชชานนท์ ประสมทอง
2122222222221.92พอใช้
14
8
นายวีระยุทธ์ แสวงวงศ์
2122222222221.92พอใช้
15
9
นายศิลสุณทร กำหอม
2122222222221.92พอใช้
16
10
นายประมุข คามวัลย์
2122222222221.92พอใช้
17
11
นางสาวฐิติมา ทองมี
2111111111111.08
ควรปรับปรุง
18
12
นางสาวณัฐริกา แก่นจันทร์
2111111111111.08
ควรปรับปรุง
19
13
นางสาวณัฐริกา บุตรรัตน์
2122222222221.92พอใช้
20
14
นางสาวนริศรา มูลมี
2122222222221.92พอใช้
21
15
นางสาวสุธิดา วงษ์สุนทร
2122222222221.92พอใช้
22
16
นางสาววราพร กุลแก้ว
2122222222221.92พอใช้
23
17
นางสาวรศิศ์ฌล สายสุทัศน์
2122222222221.92พอใช้
24
18
นางสาวพชรบงกช สุคนธจร
2111111222221.50
ควรปรับปรุง
25
19
นางสาวรัตนติยา กุลแก้ว
2122222222221.92พอใช้
26
20
นางสาวศิรินภา ถนอมบุญ
2122222222221.92พอใช้
27
21
นางสาวชนิกานต์ แสงสิงแก้ว
2122222222221.92พอใช้
28
22
นางสาววัลลภา สุขกาย
2122222222221.92พอใช้
29
23
นางสาวสุวภัทร ส่งเสริม
2122222222221.92พอใช้
30
24
นางสาวปิยธิดา ศรีทอง
2122222222221.92พอใช้
31
25
นางสาวพิชชานิยา รอบรู้
2111221111221.42
ควรปรับปรุง
32
26
นางสาวเดือนฉาย เรืองโสม
2121111111111.17
ควรปรับปรุง
33
27
นางสาวกนกวรรณ ประสมจัน
2122111111121.33
ควรปรับปรุง
34
28
นางสาวกุลจิรา แพงจักร
2111111111111.08
ควรปรับปรุง
35
29
นางสาวทิพย์สุดา สระแก้ว
2122222222221.92พอใช้
36
30
นางสาวนงคราญ บุญเติม
2122222222221.92พอใช้
37
31
นางสาวนริสรา พลการ
2122222222221.92พอใช้
38
32
นางสาวบุษยมาส สายแวว
2122222222221.92พอใช้
39
33
นางสาวประภาศิริ สายแวว
2121111111111.17
ควรปรับปรุง
40
34
นางสาวรมย์ธีรา ธรรมสัตย์
2122222222221.92พอใช้
41
35
นางสาววรดา สิทธิหงษ์
2122211112221.58พอใช้
42
36
นางสาววิจิตรา สาคร
2122222222221.92พอใช้
43
37
นางสาวศิวนาถ ลักขณัติ
2111111111221.25
ควรปรับปรุง
44
38
นางสาวสุภาวดี ลาภลึก
2122222222221.92พอใช้
45
39
นางสาวอริสรา รุ่งเรือง
2122222222221.92พอใช้
46
40
นางสาวภาพิมล โกพลรัตน์
2122222222221.92พอใช้
47
4168.081.702
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1