ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
หมายเหตุ :
แจ้งปัญหาการใช้งาน โดยบันทึกข้อมูลในแถบพื้นที่สีเหลือง เท่านั้น
6
7
สรุปรายละเอียดการแก้ไขปัญหาโปรแกรม BMS-HOSxP XE
8
หน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยหน่วยงาย : BMS
9
ลำดับหน่วยงาน / แผนก
ผู้แจ้งปัญหา
วันที่แจ้งปัญหา ปัญหาการใช้งาน / รายละเอียดงานวิธีการแก้ไขปัญหา / รายละเอียดการดำเนินงานวันที่ดำเนินการประเภทปัญหาสถานะ
ผู้ดำเนินการ
10
1IT-BMSคุณกัลยา22 เมย.2563ปัญหาเรื่องการพิมพ์ใบเสร็จชำระเงินผู้ป่วยใน ข้อนี้ทางทีม IT แก้ไขแล้วปรับคำสั่ง code ในแบบฟอร์ม22 เมย.2563แบบฟอร์มดำเนินการแล้วคุณนิก
11
2ปัญหาเรื่องนำไฟล์ส่งออกเข้าโปรแกรม E-Claim 2008 ไม่ได้ แนะนำวิธีการโดยจะต้องมีการ Update โปรแกรมและฐานข้อมูลโปรแกรม E-Claim 2008 จึงได้แนะนำวิธีการ Downlode โปรแกรมและฐานข้อมูล โดยแนะนำให้ดูหัวข้อของโปรแกรม E-Claim จะมีบอกรายละเอียด
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
22 เมย.2563การส่งออกดำเนินการแล้วคุณสันติ
12
3ปัญหา ส่งออกข้อมูลแฟ้ม Chronicfu ของ43 แฟ้ม มีการบันทึกในโปรแกรมว่าคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา แต่ถูกส่งออกเป็น ไม่ได้คัดกรอง จากการตรวจสอบ พบว่าใน คนไข้รายนี้ มีการมารับบริการ ครั้ง 2 ใน 1 วัน มีความเป็นไปที่ว่า เจ้าหน้าที่จะบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกลงใน Visit ที่ไม่ได้
มา follow up ทำให้ตอนส่งออกระบบเลยแปรผลข้อมูล Visit ที่มา follow up ว่าไม่ได้คัดกรอง
ปัญหาข้อนี้เลยแนะนำให้ลบข้อมูลคัดกรองที่มีการบันทึกในวันนั้นออกไปก่อน จากนั้น ให้เลือกบันทึกคัดกรองใส่ visit ที่มา follow up
23 เมย. 2563การส่งออกดำเนินการแล้วคุณสันติ
13
4ICTระพีเพชร24 กพ. 2564ต้องการนำเข้าประวัติการรักษาพยาบาล (ระบบ scan เอกสาร) โดย load from file เป็นไฟล์ .pdf ได้ (ปัจจุบันโปรแกรมกำหนดเฉพาะไฟล์ .jpeg เท่านั้น)
14
5กิจกรรมบำบัดภูตะวัน25 กพ. 2564การบันทึกการประเมินความสามารถการดูแลตนเองด้านกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วย IPD เมื่อได้ทำการประเมินและบันทึกแล้ว กรณีที่ผู้ป่วยถูกจำหน่ายและนัดมาติดตามผลเป็น OPD case จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลการประเมินดังกล่าวได้อย่างไร
15
6ICTสิทธิพร25 กพ. 2564เข้า Patient EMR แล้ว Error : Could not convert variant of type (Null) into type (Double)
16
7ICTสิิทธิพร25 กพ. 2564เข้า Patient EMR แล้วไม่แสดงประวัติการรักษา ตัวอย่าง HN : 0028591 , 0157257 , 0052041
17
8OPDสุภัสรา25 กพ. 2564รายชื่อผู้ป่วยที่รอคิวตรวจ/ซักประวัติแล้วไม่หายไปจากหน้าจอผู้ป่วยที่รอคิวตรวจ
18
9OPDสุภัสรา25 กพ. 2564ผู้ป่วยนัดแผนกกระดูกและข้อมายื่นบัตรที่ตู้จับบัตรคิว(ตู้ keyos)รายชื่อของผู้ป่วยไม่มาขึ้นที่ผู้ป่วยรอคิวตรวจหน้าโต๊ะซักประวัติ
19
10ENTนพ.ณัฐพล25 กพ. 2564การเข้าดูข้อมูลสแกนชาร์ตผู้ป่วยใน หลายขั้นตอนมาก
20
11ICTสุทธิวุฒิ2 มีค. 2564ict002 ทดสอบการบันทึก
21
12เภสัชกรรมพุทธิวัฒน์25 ก.พ.2564ระบบการล็อกแพ้ยา บางครั้งพบว่าระบบจะล็อกการแพ้ยาAntibioticทั้งกลุ่ม แต่ที่จริงตอนเลือกกลุ่มที่แพ้ก็ระบุเฉพาะยาAntibioticบางตัวแล้วนะครับ ฝากช่วยดูระบบให้หน่อยนะครับ
22
13รหัส obw008 ไม่สามารถ keyเข้า 43 แฟ้ม บัญชี6 ได้
23
14เภสัชกรรมพันธวงษ์1 มี.ค.2564ระบบ Drug Interaction ห้องยาขึ้นในคนที่ไม่ได้มีคนใช่ยาตัวที่เกิด Drug Interaction
24
15Stroke unitอภันตรี 1 มี.ค.2564ใน Report center No.258 module stroke unit ,Report name ตัวชี้วัดStroke (THIP) ขาดข้อมูลจำนวนวันนอน(LOS) ระบบไม่ประมวลผลให้
25
16Stroke unitอภันตรี 1 มี.ค.2564ใน Report center No.500 module อายุรกรรมชาย ,Report name รายงานผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-699) โรคหลักเกิดโรคแทรกสำหรับ Service Plan ขาดข้อมูลจำนวนวันนอน (LOS) ระบบไม่ประมวลผลให้
26
17เภสัชกรรมพันธวงษ์1 มี.ค.2564การตัดยอด Stock สินค้า เมื่อได้รับสินค้ามาแล้วตัดยอดเมื่อเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง ยอดไม่ตรงกับที่ตัดไว้
27
18เภสัชกรรมกัมพล2 มี.ค.2564- ในรายงานมูลค่าราคาทุน ATB OPD และ IPD_ict001 และรายงาน DUE ยา Vanco, Meropenem (Discharge แล้ว) ไม่สามารถ export ข้อมูลมาในรูปแบบไฟล์ excel ที่สมบูรณ์ได้
28
19เภสัชกรรมกัณฑิมา3 มี.ค.2564ไม่สามารถปิดรหัสยาได้ ทั้งๆที่ไม่มีคงเหลือในหน่วยเบิกแล้ว
29
20เภสัชกรรมกัณฑิมา3 มี.ค.2564ตั้งค่า min-max ของรายการยาไว้ แต่โปรแกรมไม่จำข้อมูลที่ตั้งค่า
30
21เภสัชกรรม3 มี.ค.2564รายงาน เรียกเก็บ UC ในจังหวัดตามจริงไม่เกิน 700 บาทขอปรับตารางช่อง ICD 10ให้แคบลงค่ะเนื่องจากยอดรวมกับยอดเรียกเก็บแคบและขอตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งออกจากรายงานด้วยค่ะ
31
22เภสัชกรรม3 มี.ค.2564พบว่าหน่วยงาน เภสัช(ยานอก) ต้องเพิ่มรายการวัสดุให้ทุกครั้งที่มีการเพิ่มรายการวัสดุใหม่ จึงจะสามารถตัดจ่ายได้
32
23เภสัชกรรม3 มี.ค.2564รายงานรายเดือนที่จัดซื้อ มีประเภทวัสดุให้เลือกไม่ครบทุกประเภท
33
24เภสัชกรรม3 มี.ค.2564การส่งออกกรมบัญชีกลางด้วยโปรแกรม สกส. ติดโครงสร้างรหัส 36 และยังพบว่า รายที่ส่งออกติด C กลับมาหมวด 1-2 เรื่องราคาค่าห้อง และอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์บางชนิดใช้ได้เฉพาะบางโรค เช่นรหัส อุปกรณ์ 5601 ใช้ได้กับบางวินิจฉัยและการทำหัถการ ซึ่งราคาอยู่ที่ 11,000 บาท พร้อมทั้ง รหัสหัถการ 3002 ซึ่งถ้ามีส่วนเกิน นอกเหนือจากราคากลางกำหนด 200 บาท จะติด C กลับมาทันที เช่น มีส่วนเกิน รหัส 3002 ราคา 80 บาท จะติด C
34
25เภสัชกรรม3 มี.ค.2564ปัญหาใบสรุปค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับกับในระบบ ซึ่งเมื่อได้ปิดยอดลูกหนี้แล้ว ค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับใบสรุป (ปัญหานี้พบความผิดพลาดที่ไม่ตรง ประมาณ 100 ละ 70)
35
26เภสัชกรรม3 มี.ค.2564ปัญหาใบสรุปค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับกับในระบบ ซึ่งเมื่อได้ปิดยอดลูกหนี้แล้ว ค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับใบสรุป (ปัญหานี้พบความผิดพลาดที่ไม่ตรง ประมาณ 100 ละ 70)
36
27เภสัชกรรม3 มี.ค.2564เอกสารที่สแกน เปิดดูยาก หาไม่เจอ
37
28เภสัชกรรม3 มี.ค.2564กรณี set ผ่าตัดในใบนัด พบปัญหา คือ ถ้าช่วงวันเวลาที่เราจะ set ผ่าตัด มีการนัดล่วงหน้าหลายเคสแล้ว เราจะลงเวลา set ลำบากมาก เพราะเคสที่ลงไว้ก่อนจะบังช่องช่วงเวลาที่เราจะ set ใหม่ ทำให้ใช้เวลาในการ set ผ่าตัดนานมากค่ะ
38
29เภสัชกรรม3 มี.ค.2564- ส่งข้อมูลรายงานไม่ครบ ทำให้ข้อมูลที่รายงานในระบบHDC ไม่ตรงจริง
39
30เภสัชกรรม3 มี.ค.2564งานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care) ไม่มีตัวเลือกในการส่งตรวจจากตู่ Kiosk จึงอยากให้เพิ่มช่องทางในการส่งตรวจที่ตู้Kiosk
40
31เภสัชกรรม3 มี.ค.2564การบัันทึกผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมจากการเปิด VN และบันทึกผลใน Special PP แต่ไม่มีผลงานขึ้นในระบบ HDC
41
32เภสัชกรรม3 มี.ค.2564ข้อมูลที่อยู่ของผู้ป่วยในหน้างานของห้องบัตรไม่ตรงกับข้อมูลในบัญชี 1 โดยเมื่อเปลี่ยนข้อมูลType Area และ ที่อยู่จากหน้างานห้องบัตรและมาตรวจสอบกับบัญชี1ใน PCU พบว่า Type Are ถูกเปลี่ยนตามหน้างานห้องบัตรแต่ที่อยู่ไม่เปลี่ยนยังคงเป็นที่อยู่เก่าส่งผลให้ผลการดำเนินงานไม่ตรงกับความเป็นจริง
42
33เภสัชกรรม3 มี.ค.2564บันทึกการคัดกรอง เช่น พัฒนาการ ผ่านระบบบัญชี 1 แล้วไม่มีผลการบันทึกทำให้ต้องบันทึกผลผ่านบัญชี 4 จึงอยากให้มีการปรับปรุงระบบให้สามารถบันทึกผลได้ในทุกบัญชีที่มีเมนูการบันทึกผลต่าง ๆ ในแต่ละบัญชี
43
34เภสัชกรรม3 มี.ค.2564บััญชี 7 เลขที่หมู่ผิดไม่ตรงกับการเรียงหมู่ในบัญชีอื่น ๆ
44
35เภสัชกรรม3 มี.ค.2564ในบัญชี 1 เมื่อดึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโดยเลือกในช่วงอายุ พบว่าอายุที่แสดงผลไม่ตรงกับอายุปัจจุบัน
45
36เภสัชกรรม3 มี.ค.2564รายงานสรุปตรวจสุขภาพประจำปี ตอนที่1 เรียกข้อมูลreport ออกมาเป็น Excel แล้วข้อมูลไม่ตรงช่องตามหัวข้อ ข้อมูลขยับเลื่อนไปหมด
46
37เภสัชกรรม3 มี.ค.2564การเปิดโปรแกรมผู้ป่วยแต่ละรายใช้การประมวลผลในการเปิดทำการตรวจนาน ทำให้การคีผู้ป่วยแต่ละรายใช้เวลานานมาก
47
38เภสัชกรรม3 มี.ค.2564การเปิิดVN.ผู้ป่วยที่ทำการนัดหมาย วันถัดมาและห้องบัตรเป็นผู้เปิดสิทธิให้ในรพ. สิทธิการรักษาบางวันได้ทำการนัดหมายแต่ไม่มีรายชื่อขึ้นในฐานข้อมูลของห้องบัตร ทำให้ต้องทำงานล่าช้า
48
39เภสัชกรรม3 มี.ค.2564ระบบทะเบียน checkup เวลาสั่งแลปเพิ่มข้อมูลผลแลปไม่เข้าระบบทะเบียน checkup เวลาสรุปผลตรวจทำให้ต้องเปิดอีกหน้า Nurse เพื่อดูผลแลป
49
40เภสัชกรรม3 มี.ค.2564รายงานสรุปตรวจสุขภาพประจำปี ตอนที่2 ที่แปลผลตรวจสุขภาพ การแปลผลerror บางครั้งขึ้นผลerror และ เรียกข้อมูลreport ออกมาเป็น Excel แล้วข้อมูลไม่ตรงช่องตามหัวข้อ ข้อมูลขยับเลื่อนไปหมด
50
41ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.25641. ยอดคงคลังที่เป็นยาเบิกงานผลิต เห็นยอดคงคลังไม่ครบทุกlot มีแต่lot หมดอายุก่อน แสดงเท่านั้น ทำให้ไม่รู้ยอดคงคลังทั้งหมด
51
42ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.25642.ยาครีมมี 2 หน่วย คือกรัมและกระปุก แต่เวลาคีย์เบิกมองเห็นแต่หน่วยกรัม
52
43ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.25643. รายงานยาที่ไม่ตัด stock (real time)รายงานที่ออกมาไม่แยกห้อง ทำให้ไม่ทราบว่ารายการยาที่ไม่ได้ตัดมาจากห้องไหน จึงไม่สามารถนำมาหักลบยอดคลังได้
53
44ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.25644. ใบเบิกยาจากคลัง พบที่พิมพ์ออกมาในใบเบิก ไม่มีระบุหน่วยชัดเจน เช่น เบิกพารา หน่วย กระปุก แต่ไม่ระบุว่ากี่เม็ด จึงทำให้ตรวจสอบใบเบิกยาก
54
45ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.25645. รายการยาที่เบิกจากงานผลิต มองไม่เห็นรายการเบิก ได้แก่ ขวด240 ml (3500120) 60 ml (3500100) 30 ml(3500090) urea 5% (2100080) urea กระปุก (4501010)
55
46ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.25646. รหัสยา linezolid มองไม่เห็นชื่อตอนคีย์ พบว่ารหัสบางคนมองเห็น ที่มองไม่เห็นชื่อยานี้มี วัชรินทร์ +นพ. ธงชัย
56
47ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.25647. หน่วยที่แสดงใบเบิกไม่เหมาะสม เช่น DTP หน่วยคงเหลือ vial แต่ยอดเบิกหน่วย dose ไม่ทราบว่าหน่วย vial มีกี่dose
57
48ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.25648.เภสัชกรบางท่านไม่สามารถอนุมัติใบเบิกได้ ในหน้าต่างระบบห้องจ่ายยานอก ที่เคยแจ้งงว่าให้เปิดสิทธิ์กับเภสัชกรทุกคน
58
49ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.25649.ชื่อยาบนฉลากยาไม่สื่อสารชัดเจนต่างกันทำให้จัดยาผิด ได้แก่ enaema 100 ml -20 ml,lasix 20inj.-250 inj. กับ lasix tab.
59
50ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.2564ASA 81-ASA300 mg, clonazepam -clozapine
60
51ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.256410.การแก้วิธีใช้ยากมาก ต้องลบแล้วคีย์ใหม่
61
52ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.256411. การทำ popnote เข้าถึงยาก ต้องไปที่หน้ารับใบสั่งยาคีย์ยาเท่านั้น ทั้งที่เวลาทำงานเภสัชกรจะอยู่หน้าmodeจ่ายยา
62
53ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.256412. การทำ doctor note ต้องทำที่หน้าคีย์ใบสั่งยาเท่านั้น ซึ่งยากแก่เภสัชกร ที่ปกติอยู่ทำงานที่modeหน้าจ่ายยา จึงทำnote ยาก
63
54ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.256413.ระบบการบันทึกจ่ายยาคนไข้ใน IPD list ต้องการดูทวนซ้ำชื่อคนไข้ที่เรียกอยู่ กำลังจะกดบันทึก แต่ไม่มีชื่อคนไข้แสดงที่หน้าจอนั้นทำให้ไม่ทราบว่าชื่อคนไข้อะไรที่โชว์บนหน้าจอปัจจุบัน
64
55ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.256414. เกิด debug บ่อย เวลา F9 บันทึกจ่ายยา
65
56ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.256415. เครื่องเรียกคิว เริ่มพบเสียงเรียกเบอร์ออกมาผิดปกติ เสียงรัว/ยืดหน่วง
66
57ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.256416. ระบบคิว ถ้าเป็นใบสั่งยาที่มีแต่วัสดุ ไม่มียา กระดาษคิวไม่ออก**
67
58ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.256417.หน้าต่างการใช้งานจ่ายยาและหน้าต่างcheck ยาดูประวัติ เกี่ยวกับผู้ป่วยได้ยาก เช่นการดู BP BW ต้องเปิดmode EMR แทนทำให้ช้า
68
ห้องยานอกวัชรินทร์4 มี.ค.256418.รายงานการเรียกยอดการทำงานคีย์ใบสั่งยาของห้องยานอก รายงานไม่สามารถเรียกได้
69
ห้องยานอกวัชรินทร์5 มี.ค.256419. ช่วงเวลา 11.30 ของทุกวัน ระบบ hosxp จะปิดออกอัตโนมัติ เอง ต้องเข้าใหม่ตลอดทำให้เสียเวลาเนื่องจากเป็นช่วงกำลังจ่ายยาคนไข้เยอะ
70
ห้องยานอกวัชรินทร์5 มี.ค.256420. ระบบการเบิกจ่ายของจากหน่วยอื่นขอเบิกมา ทางห้องยาต้องการแก้ไขจำนวนที่จ่าย ไม่สามารถจ่ายได้ครบจากยอดที่ขอเบิกมา แต่ไม่มียอดขอให้ใส่จ่ายได้หรือแก้ มีแต่ทำระบบจ่ายเลยโอนของตามที่ระบุมา
71
ห้องยานอกวัชรินทร์5 มี.ค.256421. ระบบ realtime พบว่ามีปัญหาในยาที่ยืมมาจากคลัง กำลังรอรับ ยังไม่มีโอนของมาให้ ทำให้ตัดยอดไม่ได้ และเมื่อโอนของมาภายหลังทำให้ยอดมาคงเพิ่มในคลัง แต่ทางหน่วยไม่สามารถทราบได้ว่าจ่ายใครไปเท่ารัยแล้ว เนื่องจากในคนไข้มีทั้งค้างจ่ายและจ่ายเต็มแต่ตัดไม่ได้รอยอดโอน
72
ห้องยานอกวัชรินทร์5 มี.ค.256422.ใบนำทาง ไม่มีส่วนกระดาษที่ว่างสำหรับเขียนสื่อสารข้อมูล ทั้งจากแพทย์ที่มีการเขียนเพิ่มเติม หรือเภสัชกรที่ต้องเขียนปรึกษาแพทย์ หรือการลงซักประวัติแพ้ยา
73
ห้องยานอกวัชรินทร์5 มี.ค.256423. อยากให้เพิ่ม doctor note ออกใน RTF ตอนดู หรือ print
74
ห้องยานอกวัชรินทร์5 มี.ค.256424. การบันทึกหน้าจ่ายยา ไม่มี pop เตือนว่ามีค่ายาที่ต้องชำระเงิน ทำให้หลุดได้ ในผู้ป่วยฟรีที่มียาบางรายการที่ต้องชำเงิน ใน VN เดียวกัน และตอนบันทึก F 9 หน้าสุดท้ายไม่มีมูลค่ายากี่บาทแสดง
75
ห้องยานอกวััชรินทร์5มีค256425.ใบสั่งยาที่ไม่มียาโดนส่งมาจากห้องตรวจ ให้คนไข้มาที่ห้องจ่ายยาทำให้เสียเวลา
76
ห้องยานอกวัชริินทร์5มีค256426.ค่าบริการ 30 บาท บัตรทอง เครื่องหมายสัญลักษณ์ กุญแจ สีเดียวกัน ทำให้ตรวจสอบยากว่าชำระเงินหรือยัง มีความต่างแค่ ปิดล๊อก กับไม่ปิดล๊อก ทำให้มองหายาก
77
ห้องยานอกวัชรินทร์์5มีค256427.ใบนำทางที่ห้องยายิง scan เบอร์คิวจะออกมาด้วยในคนไข้ที่มีรายการยาแต่จำนวนเป็น 0 เป็นใบนำทางที่คนไข้นำมาจากห้องตรวจ ทำให้เสียคิว
78
ห้องยานอกวัชรินทร์5มีค256428. วันที่ในใบนัด PCECเข็มที่ 3 day 30 อยากแก้ไขให้ตรงวันเดียวกับเข็มที่ 2 ยาdt. vaccine (day 30)
79
ห้องยานอกวัชรินทร์5มีค256429.การเรียกดูยาที่ค้างจ่าย ไม่สามารถ ดึงข้อมูลออกมาทำ exel ได้ จึงไม่สามารถประมวลผลยาค้างได้
80
ห้องยานอกวัชรินทร์5มีค256430. ยาที่แสดงในระบบhosxp ไม่เรียงจัดกลุ่มยาเดียวกันให้เรียงลำดับต่อกัน ทำให้ตรวจสอบยากว่าใช้แผนการรักษาอะไร เช่น ยาความดัน มี 4 รายการ แต่มียาไขมัน แทรกระหว่างยาความดัน ทำให้ สับสนการเห็นภาพรวมยาแต่ละกลุ่ม.
81
59เภสัชกรรมสุภาวดี5 มี.ค.25641.การลงบันทึกข้อมูลผู้จัดยา ใช้เวลานานเนื่องจากต้องค้นชื่อ นามสกุล ผู้ที่จัดยา ต้องการให้สามารถลงข้อมูลด้วยรหัสตัวเลขแทนชื่อ
82
60เภสััชกรรมสุภาวดี5 มี.ค.25642.การสร้างสูตรยาใน template ไม่มีให้เลือกว่าเป็น order for continue หรือ order for oneday เมื่อ add chart นำสูตรมาใช้ ทำให้เสียเวลาในการเลือกประเภทตามคำสั่งใช้ยา พบปัญหาเกิดความผิดพลาดในวันถัดไปถ้าเลือกไว้ผิด และล่าช้าในการปฏิบัติงาน ซึ่ง version 3 สามารถระบุสถานะเป็น order for continue หรือ order for oneday ได้
3.พบปัญหา รายการยา paracetamol 500 mg เวลาที่คีย์ข้อมูลหน้า med profile จะติด pattern Rx เวลา add chart รายการยา paracetamol จะไม่แสดงขึ้นมา ต้องเสียเวลาไปเรียกรายการยานี้แล้วเข้าไปแก้ไขเอา pattern Rx ออก
4.ไม่สามารถระบุวันที่ต้องการให้แสดงข้อมูลยา กรณีที่มีคำสั่งใช้ยา warfarin ตั้งแต่ 2 วิธิใช้
5.การคีย์วิธีใช้ warfarin มีความยุ่งยาก
6.รายการยาที่มีการคีย์เข้าไปใน med profile หน่วยงานอื่นสามารถไปแก้ไขข้อมูลได้
7.การยกเลิกรายการยาเมื่อมีการคีย์ข้อมูลผิดพลาด ต้องยกเลิกทีละรายการ ซึ่งบางครั้ง ใน ใบสั่งยามีการยกเลิกหลายรายการมากๆ ต้องการปุ่มที่ให้ยกเลิกรายการทั้งใบ
8.เวลา add chart รายการยา เมื่อมีการ add chart ไปแล้ว ในวันเดียวกัน ต้องการให้รายการยาดังกล่าวขึ้น จำนวน เท่ากับ 0 เหมือน version 3 แต่ HOSxP XE จำนวนยาขึ้นมาทั้งหมด ทำให้มีโอกาสจ่ายยาซ้ำซ้อนไปให้ผู้ป่วย การแก้ไขข้อมูลยุ่งยาก เพิ่มการเก็บยาคืน
9.การแสดงสถานะ ในหน้า med profile ไม่แสดงสถานะหอผู้ป่วย
10.รายงานยามูลนิธิ2 ไม่มีแยกตามสิทธิ์ผู้ป่วย
11.แบบฟอร์มใบแจ้งยากลับบ้านผู้ป่วย พบว่า วิธีใช้ยาขึ้นมาซ้ำบรรทัดกัน
12.แบบฟอร์มEMR002 ประวัติการได้รับยาจากรพ.ของผู้ป่วย วิธีใช้ยาขึ้นมาแบยาวๆทำให้ข้อความไม่ครบ อยากให้ดึงเป็น code ย่อเหมือนกับใบสั่งยา หรือ MAR
13.แบบฟอร์มEMR003 ใบส่งต่อข้อมูลการใช้ยา (refer) รายการยาต้องขึ้นเฉพาะที่เป็น order continue ที่ยังใช้อยู่เท่านั้น แต่ปรากฏขึ้นมาทั้งหมดทั้ง order for oneday และรายการยาที่หยุดใช้
14.ใบ MAR ต้องการให้ขึ้นสถานะเหมือนใบสั่งยา เช่น ใบสั่งยา สถานะ admit ใบ MAR ก็ขึ้นสถานะ admit เป็นต้น ขณะนี้ใบMAR ยังไม่ขึ้นสถานะ
15.รายการRDU ผลลัพธ์ของค่าที่คำนวณในแต่ละรายการไม่ถูกต้อง เช่นรายงานร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและได้รับยาต้านฮีสตามีนชนิด non-sedating คนไข้ได้รับยา A=15, คนไข้ทั้งหมด B=46 เกณฑ์เป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 = (A*B)*100=33.33 แต่ใช้เครื่องคิดเลขคำนวณได้=32.61
16.รายงานการใช้ยา antibiotic 13 วัน ไม่สามารถดึงข้อมูลได้
17.Drug interaction มีขึ้นคู่ยาที่คนไข้ไม่ได้ใช้กันหลายคน

83
61เวชกรรมสังคมพรสุดา5 มีนาคม 2564ผูู้้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบยาโดยเปิด VN ผ่านตู้ Kiosk สามารถเชื่อมกับการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ในแฟ้ม Chronic FU ได้หรือไม่
84
62เภสัชกรรมภญ.จตุพร5 มีนาคม 2564สูตรรายงาน RDU ในบางตัวชี้วัด สูตรคำนวณไม่ถูกต้องในหน้าจอ แต่พอพิมพ์รายงานออกมา แล้วถูกต้อง ตัวเลขคนละตัวกับที่แสดงหน้าจอ เช่นตัวชี้วัดผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาต้านฮีสตามีน ตัวชี้วัดผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับinhaled corticostearoid และตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสด
85
63เภสัชกรรมภญ.จตุพร5 มีนาคม 2564รายงานต่างๆ น่าจะ export เป็น excel file ได้เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
86
64เภสัชกรรมภญ.จตุพร5 มีนาคม 2564รายงานRDU ในตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอด ให้ดึงข้อมูลโรคICD10 O800 จากแฟ้ม Diag_IPd และเป็น Pdx เท่านั้นแต่รายงานที่ดึงมาในปัจจุบันของBMS เหมือนดึงO800 มาจากทุกDiag type รบกวนทบทวนสูตรการเรียกรายงานใหม่
87
65opdสุุภัสรา5 มีนาคม 2564เพิ่ม film Hand lateral ให้ด้วยค่ะ
88
66Stroke unitอภันตรี 5 มี.ค.64Data Center;module Stroke unit No.264,267,268,269 ข้อมูลที่รายงานน้อยกว่าจำนวนผู้ป่วยจริงประมาณ 20% (4เดือนปี64)
89
67เภสัชกรรมมนรดา5 มี.ค.64ปัญหาที่พบจากการใช้ HosxP-INV
90
68เภสัชกรรมมนรดา5 มี.ค.641. รายการรับของเข้าคลัง (ในหน้าจอรับของเข้าคลัง) ถ้าใบสั่งซื้อไหนยังไม่ได้ þ รับของเข้าคลัง ไม่ควร print ออกมาในใบนำส่งได้
91
69เภสัชกรรมมนรดา5 มี.ค.642. เวลาหน่วย key เบิกของที่คลังไม่มี ไม่สามารถเลือก package ได้ ควรจะให้หน่วยสามารถเลือก package ที่มีได้ เพราะว่าถ้าเลือกเป็นเฉพาะหน่วยย่อยแล้ว
92
702.1 ไม่สามารถกลับมาตัดเป็น package ใหญ่ได้
93
712.2 ต้องแตกเป็นหน่วยย่อยเพื่อจ่ายให้แก่หน่วยเบิก ปัญหาที่ตามมาคือ รายงานการรับไม่ตรงกับที่ส่งบัญชี
94
72เภสัชกรรมมนรดา5 มี.ค.643. รายงานการจ่าย สามารถแยกได้หรือจ่ายแบบไหน เช่น จ่ายให้หน่วยเบิก จ่ายยาหมดอายุ จ่ายยาคืน รพ.อื่น
95
73เภสัชกรรมมนรดา5 มี.ค.644. รายงานเลขที่ 40 ควรมีมูลค่าเท่ากับเลขที่ 50
96
74เภสัชกรรมมนรดา5 มี.ค.645. ในรายงานเลขที่ 40 เมื่อมีการแตกหน่วยแล้ว มันไม่รวมมูลค่าหน่วยที่แตกด้วย
97
75อายุรกรรมหญิงจุฑารัตน์ 5 มี.ค 64การนัดหมายจำหน่าย แก้ไข ชื่อพยาบาลผู้นัดไม่ได้ เสียเวลาต้องเข้าlogin
98
76อายุรกรรมหญิงจุฑารัตน์ 5 มี.ค 64คิดค่าบริการ UC 30บาท บางกรณีแสดงอัตโนมัติ แต่บางครั้งไม่มีการคิดที่ต้องจ่าย 30 บาท
99
77อายุรกรรมหญิงจุฑารัตน์ 5 มี.ค 64กรณีผู้ป่วย Refer รักษาต่อ หากลงข้อมูลแล้ว ไม่สามารถแก้ไข หรือ ออกเลข referใหม่ได้
100
78อายุรกรรมหญิงสุรีรัตน์ 5 มีค 64Data Center;module Sepsis No. 532 ข้อมูลที่รายงาน คลาดเคลื่อน ไม่ตรงจริง กับผู้เก็บข้อมูล ประมาณ 20% (4เดือนปี64)