ม.4/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ผู้ประเมิน 1. นายพงศ์ชัย  เสนาวัฒน์ 2. นายรังสรรค์ เวชพันธ์
4
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายทิวัตถ์ ทองวิสูง
4343343333433.33ดี
8
2
นายปรัตถกร ศรีเมือง
4343343333433.50ดี
9
3
นายปวเรศ บุราไกร
4344343433443.58ดีมาก
10
4นายกฤษณ บำรุงผล4343343433443.50ดี
11
5
นายสิทธิพงศ์ รุนกระโทก
4343343333433.33ดี
12
6
นายเอกสิทธิ์ พานชัยพิบูล
4343343333433.33ดี
13
7
นายอาทิตย์ กองทอง
4343343333433.33ดี
14
8นายพีรพล ปานโทน4343343333433.33ดี
15
9
นายจิรวัฒน์ พุ่มแก้ว
4343343333433.33ดี
16
10
นายชินกฤต สวัสดิ์พันธ์
4343343333433.33ดี
17
11
นายธีรพัฒน์ พิมพ์เทศ
4141111111111.50
ควรปรับปรุง
18
12
นายภาณุพงศ์ ถิ่นขาม
4141111111111.50
ควรปรับปรุง
19
13นายรัตนพล สุขโท4343343333433.33ดี
20
14
นายศตวรรษ สารสมัคร
4343343333433.33ดี
21
15
นายอรรถชัย ทวีศรี
4344343333433.42ดี
22
16
นางสาวกรรณิการ์ บุปผาวัลย์
4344343433443.58ดีมาก
23
17
นางสาวรุจิรัตน์ ศักดิ์เสริมสุข
4344343433443.58ดีมาก
24
18
นางสาวสุจิตราภรณ์ ศิริบูรณ์
4344343433443.58ดีมาก
25
19
นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม
4344343433443.58ดีมาก
26
20
นางสาวอารี อินทร์เชื้อ
4344343433443.58ดีมาก
27
21
นางสาวพิมพ์นภา วันหลัง
4344343433443.58ดีมาก
28
22
นางสาวหนึ่งฤทัย นุ่มทองคำ
4343343333433.33ดี
29
23
นางสาวจิรัชย์ติญา รุ่งเรือง
4343343333433.33ดี
30
24
นางสาววราพร ฟักเทศ
4344343433443.58ดีมาก
31
25
นางสาวประภาศิริ กุลบุตร
4344343433443.58ดีมาก
32
26
นางสาวกรรณิกา ทวีกุล
4344343433443.58ดีมาก
33
27
นางสาวนฤมล ใจจริง
4344343433443.58ดีมาก
34
28
นางสาวธมลวรรณ หมื่นทุม
4344343433443.58ดีมาก
35
29
นางสาวกรวรรณ ทางทอง
4344343433443.58ดีมาก
36
30
นางสาวขวัญจิรา ยืนยิ่ง
4344343433443.58ดีมาก
37
31
นางสาวจุฑามาศ สายแวว
4344343333443.50ดี
38
32
นางสาวดวงฤทัย ฝางคำ
4343343333433.33ดี
39
33
นางสาวธนพร เพิ่มเติมสิน
4344343433443.58ดีมาก
40
34
นางสาวธนภรณ์ มีทรัพย์
4344343433443.58ดีมาก
41
35
นางสาวธัญญชนา ธานี
4344343433443.58ดีมาก
42
36
นางสาวนันทกาญจน์ ทาตระกูล
4344343433443.58ดีมาก
43
37
นางสาวประภัสสร ชาภูธร
4344343333433.42ดี
44
38
นางสาวปิยะมาศ เกษมสุข
4344343433433.50ดี
45
39
นางสาวพัชราภรณ์ ปัทมะ
4344343433433.50ดี
46
40
นางสาวรัชนี มานุช
4344343433443.58ดีมาก
47
41
นางสาวศศิธร นารินทร์
4344343433443.58ดีมาก
48
42
นางสาวสุรีย์นิภา จารุโกน
4344343433443.58ดีมาก
49
43
นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรเดชะ
4344343433443.58ดีมาก
50
44146.173.399224806
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1