ยางหลวงพิทยาคม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA นักเรียนชั้น ม.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียน................................................. ศูนย์เครือข่าย............................... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 23คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ0คนนักเรียนทั้งหมดรวม23คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
1
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
เด็กชายวิมุทร์ มังครัตน์
/
8
2
เด็กชายสุวรรณ สาระบุญ
/
9
3
เด็กชายณัฐพล คำศรี
/
10
4
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีจันทร์หอม
/
11
5
เด็กชายธีรวิชนิน สุชยาวิเศษ
/
12
6
เด็กชายจักรี วังแพน
/
13
7
เด็กชายภูมิภัทร ศรีเฉลียว
/
14
8
เด็กชายนิรุช ทิมินกุล
/
15
9
เด็กหญิงพัชรินทร์ ลีจอนฮุง
/
16
10
เด็กหญิงจีรนันท์ เผ่าศรี
/
17
11
เด็กหญิงกวินทรา ชัยรักษ์
/
18
12
เด็กหญิงลักษิกา ดอนเปตรง
/
19
13
เด็กหญิงกุลธิดา บุพิ
/
20
14
เด็กหญิงชลิษา ภูวิโคตร
/
21
15
เด็กหญิงสุภาลัย ราชเจริญ
/
22
16
เด็กหญิงชลธิชา ทาระชัย
/
23
17
เด็กหญิงปาระวี แสนโบราณ
/
24
18
เด็กหญิงวริศรา ชื่นบาน
/
25
19
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ไกรษรศรี
/
26
20
เด็กหญิงณัฐธิดา หนูจอ
/
27
21
เด็กหญิงสุพรรษา จันปัญญา
/
28
22
เด็กชายวีราภัทร กองคำ
/
29
23
เด็กหญิงพนิดา ปุนหาวงศ์
/
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
77
84
78
85
79
86
80
87
81
88
82
89
83
90
84
91
85
92
86
93
87
94
88
95
89
96
90
97
91
98
92
99
93
100
94
Loading...