ABCDEFGHIJ
1
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था सभासद वाढ व व्यवसाय वाढ 2021--22 साठी KRA ( माहे ऑगस्ट , 2021 अखेर)
2
अ.क्र.जिल्हाराज्यातील पात्र शेतकरी खातेदार यांना नविन सभासद करुन घेणेअर्थक्षम नसलेल्या विकास संस्थांचे विलीनीकरण करणे/नोंदणी रद्य करणे
3
सन 2017-18,2018-19, 2019-20 व 2020-21 मधील साध्य केलेले नवीन सभासदजिल्हयातील शिल्लक पात्र खातेदार (31.03.2021 अखेर) (लक्षांक)सन 2021-22 मधील साध्य करावयाचे लक्षांक (25% प्रमाणे )सन 2021-22 मधील साध्यसन 2021-22 मधील साध्य करावयास लक्षांक 25% प्रमाणे अनिष्ट तफावत असलेल्या संस्था संख्यासन 2021-22 मधील साध्य
4
विलीनीकरण केलेल्या संस्थानोंदणी रद्य संस्थाएकूण
5
12345678910
6
1ठाणे4805129532410286000
7
2पालघर58166260156510570000
8
3रायगड67398128203218770000
9
4रत्नागिरी405716454112242000
10
5सिंधुदूर्ग33530003000
11
विसनि कोकण24770173284332418611000
12
6नासिक49399627961569912788600
13
7धुळे46487665619164022000
14
8नंदुरबार668407310183420000
15
9जळगांव5648966753166887121103000
16
10अहमदनगर1263036762916907258985
17
विसनि नाशिक2375072779076947611330296000
18
11
पुणे ग्रामीण
673345779014448460844000
19
12सोलापुर111180397549939507111000
20
विसनि पुणे17851497544243879679154000
21
13कोल्हापुर503781643284108229327000
22
14सांगली3648323328583234510000
23
16सातारा454658002020005107192000
24
विसनि कोल्हापुर13232626767666919171029000
25
16औरंगाबाद955584428911072376122000
26
17जालना944337332933382476000
27
18परभणी189064998812497235087000
28
19हिंगोली15688541711354347277000
29
विसनि औरंगाबाद139595185780464454022362000
30
20लातुर2747538980974583828000
31
21उस्मानाबाद30401278966974155499000
32
22बीड306677155417889812179000
33
23नांदेड395374271410679230160000
34
विसनि लातुर1280801811444528710978446000
35
24अमरावती143221304832621938150000
36
25अकोला118025275131939140000
37
26वाशिम83567403185127810000
38
27यवतमाळ4222164034101165106000
39
28बुलढाणा6292302447561088191938
40
विसनि अमरावती4499472373180948798344191938
41
29नागपुर12440000000
42
30वर्धा000083000
43
31चंद्रपुर2717299112478238677000
44
32भंडारा112645981505340000
45
33गडचिरोली62091166729172006000
46
34गोंदीया161655213130318370000
47
विसनि नागपुर620542738968484957166000
48
महाराष्ट्र9478401127141281788710521788191938