ABCDEFGH
1
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
2
9:00-10:00Karo MohimaKaro MohimaKaroMohimaKaro Mohima
3
10:00-11:00KaroKaroKaroMohimaKaro Mohima
4
11:00-12:00KaroKaroMohimaKaro Mohima
5
12:00-13:00Karo MohimaMohimaMohimaKaro Mohima
6
13:00-14:00Karo MohimaKaroMohimaKaro Mohima
7
14:00-15:00Karo MohimaKaroMohimaKaro MohimaKaro Mohima
8
15:00-16:00KaroKaroMohimaKaro MohimaKaro Mohima
9
16:00-17:00Karo MohimaKaro MohimaMohimaKaro MohimaKaro Mohima
10
17:00-18:00Karo MohimaKaro MohimaMohimaKaro MohimaKaro Mohima
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20