ABCDEFACAD
1
ลำดับที่เลขที่เกียรติบัตร
ชื่อ - สกุล(กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ)
ที่ทำงานปัจจุบัน(โรงเรียน)
อำเภอจังหวัด
2
123926นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาบ้านหมี่ลพบุรี
3
223927นางสาวปรีดาภรณ์ สมดอกนิคมสร้างตนเองปราสาท 2กาบเชิงสุรินทร์
4
323928นางณัฐรดา กิ่งชุ่มโรงเรียนสวัสดิ์บวรหาดใหญ่สงขลา
5
423929นางสาวประภา เผือดเชาว์ไว
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
6
523930นายประสงค์ สุขแจ่มโรงเรียนวัดชมนิมิตรพระประแดงสมุทรปราการ
7
623931นางเสาวลักษณ์ สร้อยสนเทศ
โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3)
เมืองสุรินทร์สุรินทร์
8
723932นางสาวกัลย์สุดา เสนาปรุโรงเรียนบ้านตะคร้อปราสาทสุรินทร์
9
823933นางสาววารีรัตน์ โพธิ์เงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
ศีขรภูมิสุรินทร์
10
923934นางสาวอรทัย วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังสะพุงเลย
11
1023935นางวราภรณ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านดู่รัตนบุรีสุรินทร์
12
1123936นางสาวอัญชิษฐา จุดาบุตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโนน
ศรีณรงค์สุรินทร์
13
1223937นางสาววรวรรณ สำราญใจ
โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
สังขะสุรินทร์
14
1323938นางสาวกาญจนา ศรีเมืองมารีพิทักษ์นางรองบุรีรัมย์
15
1423939
นางสาวภัทรานิษฐ์ เมธาชุมพลพัฒน์
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
ศรีราชาชลบุรี
16
1523940นางสายสมร เค้ามูลโรงเรียนวัดมงคลเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
17
1623941นางบุษบรรณ แก้วขาววัดเขาป้าเจ้ควนขนุนพัทลุง
18
1723942วันเพ็ญ ขจัดโรคาโรงเรียนบ้านโคกสูงกระสังบุรีรัมย์
19
1823943
นางสาวดวงสมร เดชดำรงรักษ์
โรงเรียนประชาสามัคคีกาบเชิงสุรินทร์
20
1923944นางณัฐธยาน์ โพธากาญโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกนาบอนนครศรีธรรมราช
21
2023945นางสาวชรินรัตน์ ต้นเพ็ชรโรงเรียนแม่มอกวิทยาเถินลำปาง
22
2123946
Piyapornsonsri@gmail.com
โรงเรียนบ้านสกลกาบเชิงสุรินทร์
23
2223947นางนวลใย วิเชฎฐพงษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดูนเลา - ไทรทอง
ศรีธาตุอุดรธานี
24
2323948นางสาวภาวนียา อิ๋วสกุลโรงเรียนบ้านปากถักกะปงพังงา
25
2423949นางสาวหทัยชนก วงษ์นิ่ม
โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา
เมืองนครสวรรค์
26
2523950นางเยาวลักษณ์ เค้าแคนโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมเมืองกาฬสินธุ์
27
2623951นางสาววารุณี สังเวียนวงษ์บ้านห้วยใต้ลับแลอุตรดิตถ์
28
2723952นางสาวยุวรินทร์ สีดาเลิศอนุบาลกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์
29
2823953นางนิต​ยา​ วิทย​ผดุง​โรงเรียน​บ้าน​เนิน​นิมิต​รัตภูมิ​สงขลา
30
2923954นางสุรีย์พร มันทากาศโรงเรียนวัดประสาทพรหมบุรีสิงห์บุรี
31
3023955นางรัตนาภรณ์ สดภิบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมคลองหลวงปทุมธานี
32
3123956นางสาวนิรัชฌา แสงกล้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่กาบเชิงสุรินทร์
33
3223957นางสาวผกามาศ โต๊ะสำรับ
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
สังขะสุรินทร์
34
3323958นางสาวปนัดดา มากดีโรงเรียนบ้านนาจานนาเยียอุบลราชธานี
35
3423959นายวีรชา ระยาย้อย
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
จอมพระสุรินทร์
36
3523960นางสาวรูวัยดา เลาะสาแตโรงเรียนบ้านวังหินบันนังสตายะลา
37
3623961นางสาวสมหญิง ซ้อนใจโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือกบ้านไร่อุทัยธานี
38
3723962นางสาวพัชราภรณ์ สองประสมโรงเรียนบ้านมอเกอพบพระตาก
39
3823963นายวิทวัส อาภรณ์-ห้วยยอดตรัง
40
3923964
นางสาวนวลลาวัลย์ ต๊ะลิสังวาลย?
โรงเรียนบ้านห้วยบงลี้ลำพูน
41
4023965นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
บุณฑริกอุบลราชธานี
42
4123966นางสุจิตรา พาอาจโรงเรียนบ้านหนองแสงเดชอุดมอุบลราชธานี
43
4223967นายชาตรี​ กิจมงคลโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์เมืองจันทบุรี
44
4323968นางจุฑามาศ หวังสวาสดิ์โรงเรียนวัดคลองแหหาดใหญ่สงขลา
45
4423969นางสาวจุรีรัตน์ เกิดดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้างนครไทยพิษณุโลก
46
4523970นางสาวนิภาพร กีลี
สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ธาตุทอง
วัฒนากรุงเทพมหานคร
47
4623971นางสาวยุพาภรณ์ รอดภัยโรงเรียนบ้านในกริมหลังสวนชุมพร
48
4723972นางสาวกชมล ประจักษ์มณี
โรงเรียนเทศบาล ๖(อนุบาลในฝัน)
หาดใหญ่สงขลา
49
4823973นางพิมพ์ขวัญ งามศิริบ้านบักดอกปราสาทสุรินทร์
50
4923974นางสาวศศิธร สุขแจ่มโรงเรียนบ้านเขาสักชนแดนเพชรบูรณ์
51
5023975นางสาวกรกันยา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เชียงของเชียงราย
52
5123976นางสาวปราณี หาญประโคนโรงเรียนบ้านสะเดาบัวเชดสุรินทร์
53
5223977นางสาวจีรวรรณ อยู่ทองวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)เมืองราชบุรีปทุมธานี
54
5323978นางสาวกัลย์ธีรา จัตุลี้
โรงเรียนท้ายพิิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
พระพุทธบาทสระบุรี
55
5423979นางอาภรณ์ ศิริคณินทร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
คลองสามวากรุงเทพฯ
56
5523980นายสราวุฒิ แก้วจรัญโรงเรียนบ้านก็วลปราสาทสุรินทร์
57
5623981นางสาวนรีรัตน์ โยทา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ
พานเชียงราย
58
5723982นางสาวดารารัศมี จงหาญบ้านณรงค์ศรีณรงค์สุรินทร์
59
5823983นางนิยดา แสนวงค์คำโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองปางศิลาทองกำแพงเพชร
60
5923984นางสาววนิชา สมประสงค์โรงเรียนศรีบางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา
61
6023985
นางสาว จุฑาลักษณ์ สิงห์สุดี
โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
โพนสวรรค์นครพนม
62
6123986นางนัยนา อนงค์ชัยโรงเรียนบ้านตาพรามสังขะสุรินทร์
63
6223987นางสนธยา ธิมาลัย
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สารภีเชียงใหม่
64
6323988นางสาวภคมน สุขทิพย์โรงเรียนบ้านปากพรุหัวไทรนครศรีธรรมราช
65
6423989
wannipha1199@gmail.com
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไอที เฉลิมพระเกียรติ อบต.บ้านหว้า
เมืองขอนแก่น
66
6523990นางสาวธิดารัตน์ เสวตวงศ์โรงเรียนบ้านย่านซื่อเมืองประจวบคีรีขันธ์
67
6623991
นางสาวจันทร์จิรา ชอบกตัญญู
โรงเรียนวัดคุณารามเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
68
6723992นายธีรศักดิ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านทำนบปราสาทสุรินทร์
69
6823993นายวิษณุ ศักดาเดชเรืองศรี..จันทบุรี​
70
6923994กมลชนก โกเมฆ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
เมืองราชบุรี
71
7023995นางสาวเปมิกา จันทราโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนปากน้ำแหลมสิงห์จันทบุรี
72
7123996นางสาวประภา เผือดเชาว์ไว
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
73
7223997นางสาวสุดารัตน์ นาคสังข์ราชประชานุเคราะห์ ๓ทุ่งตะโกชุมพร
74
7323998นางสาวธิติยา คุณแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
75
7423999นางสาวขนิษฐา อ้วนใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวเขาค้อเพชรบูรณ์
76
7524000นางอภิญญา​ หมู่เกรียงศพด.อบต.ทุ่งฮั้ววังเหนือลำปาง
77
7624001นางสาริกา ขุลีทรัพย์
โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
เมืองขอนแก่น
78
7724002นางสาวฤตยาพร บุญยะรัตน์บ้านศรีสุขสีชมพูขอนแก่น
79
7824003นางสาววัลยา อินทองมากโรงเรียนวัดปากปรนหาดสำราญตรัง
80
7924004นางสาวสุภา สุขเสริมโรงเรียนบ้านซับคะนิงโนนดินแดงบุรีรัมย์
81
8024005นางนุชรี จันทรเกษมโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮดอนมดแดงอุบลราชธานี
82
8124006นางสุจิตรา ปักการะนาโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์พนมดงรักสุรินทร์
83
8224007นางสาวอนงค์ลักษณ์ สู่สุขโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นบ้านม่วงสกลนคร
84
8324008นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทสุรินทร์
85
8424009นางสาวธมณพรหม หงษ์ทองโรงเรียนบ้านย่านตาขาวย่านตาขาวตรัง
86
8524010นางสาวณัฐฐินันท์ ช่างปั้น-นางรองบุรีรัมย์
87
8624011นางสาวกัญญาณัฐ ชนะภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระเทือง
เนินสง่าชัยภูมิ
88
8724012วีณา ใจมั่นโรงเรียนบ้านอาจญารัตนบุรีสุรินทร์
89
8824013นางสาวกรรณาภรณ์ ทางดี
บ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง)
เฉลิมพระเกียรติสระบุรี
90
8924014นางสาวทิพรัตน์ นาคขุนทด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระเทือง
เนินสง่าชัยภูมิ
91
9024015นางยุวดี นนท์ธีระสุนทรโรงเรียนบ้านบัวเชดบัวเชดสุรินทร์
92
9124016นางวิไล ควรอาจโรงเรียนบ้านก็วลปราสาทสุรินทร์
93
9224017นางสาวยุพาวรรณ วิสาละโรงเรียนบ้านร่าปูเกาะลันตากระบี่
94
9324018นางสาวรชตกร ทิมจีนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงสุโขทัย
95
9424019นางสาวกชมน กาญจนะแก้ว
โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
ทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
96
9524020นางสาวสุพิชฌา สิทธิหาโรงเรียนบ้านทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร
97
9624021นางสาวภัสสร คำทูนโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงเชียงดาวเชียงใหม่
98
9724022นางสาววรรณพร อ่อนสลุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ชัยบาดาลลพบุรี
99
9824023นางวลัยลักษณ์ พวงคำโรงเรียนเมืองสุรินทร์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
100
9924024
นางสาวรัชนีวรรณ แก้วเอียด
โรงเรียนวัดรัตนวรารามบางแก้วพัทลุง