สำเนาของ ม.2/9
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 1. นายสุนทร พุฒศรี 2. นางจิราภรณ์ พสุนนท์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายสิงหา คำวงค์ษา
4334334444343.58ดีมาก
8
2
เด็กชายกณวรรธน์ บุญจอม
4444444433443.83ดีมาก
9
3
เด็กชายกันต์ธีภพ บุสุวะ
4444444433443.83ดีมาก
10
4
เด็กชายธนกฤต สายงาม
4444444444433.92ดีมาก
11
5
เด็กชายปฏิพล ผาสิน
4444444444333.83ดีมาก
12
6
เด็กชายภูวนนท์ ชาเสน
4444444444333.83ดีมาก
13
7
เด็กชายรัฐศาสตร์ สมสนุก
4444444444333.83ดีมาก
14
8
เด็กชายวิษณุ วงศ์สวัสดิ์
4444444444333.83ดีมาก
15
9
เด็กชายศักรินทร์ พินิจ
4444444444433.92ดีมาก
16
10
เด็กชายอธิป สินทองน้อย
4444444444333.83ดีมาก
17
11
เด็กชายอัฑฒนันท์ แก้วอิ่มดวง
4444444444333.83ดีมาก
18
12
เด็กชายถิรวัฒน์ ทวีสุข
4444434444433.83ดีมาก
19
13
เด็กชายนิธิศ ศรีประโชติ
4444444443333.75ดีมาก
20
14
เด็กชายปรัชญากรณ์ ชื่นอุระ
4444444434333.75ดีมาก
21
15
เด็กชายศาตนันทน์ โพธิ
4333444444443.75ดีมาก
22
16
เด็กชายศุภณัฐ ปัญญาเฉียบ
4444444444444.00ดีมาก
23
17
เด็กชายสุวินัย ศรีเมือง
4444444343443.83ดีมาก
24
18
เด็กชายวาสุกรี สุขสวาท
4444444434343.83ดีมาก
25
19
เด็กชายพุฒิธร สนองวงค์
4444444443433.83ดีมาก
26
20
เด็กหญิงกัลยา เสือทอง
4444444334443.83ดีมาก
27
21
เด็กหญิงจณิสตา จีนวงศ์
4444444443343.83ดีมาก
28
22
เด็กหญิงจิราพร แก้วมาลา
4444444443343.83ดีมาก
29
23
เด็กหญิงฉัตรนภา แจ่มกระจ่าง
4444444433443.83ดีมาก
30
24
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ถานา
4444444444444.00ดีมาก
31
25
เด็กหญิงปพัทชรา ชูวงค์
4444444444433.92ดีมาก
32
26
เด็กหญิงปานหทัย วงศ์เสนา
4444444444444.00ดีมาก
33
27
เด็กหญิงพิชชาพร เบ้าทอง
4444444444433.92ดีมาก
34
28
เด็กหญิงพิชญานิน เจริญวัย
4444444444433.92ดีมาก
35
29
เด็กหญิงวรรวิภา พรมทา
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงศิรประภา การกล้า
4444444444333.83ดีมาก
37
31
เด็กหญิงสุดที่รัก บุญเฉลิม
4444444444333.83ดีมาก
38
32
เด็กหญิงอภิชญา พรมจำปา
4444444444444.00ดีมาก
39
33
เด็กหญิงจีรนันท์ สามารถ
4444444444433.92ดีมาก
40
34
เด็กหญิงณัฐรดา จินตะเวช
4444444443343.83ดีมาก
41
35
เด็กหญิงณัฐสุณี หวานอารมณ์
4444444444333.83ดีมาก
42
36
เด็กหญิงดลพร อมแก้ว
4444444444333.83ดีมาก
43
37
เด็กหญิงปารณีย์ โรจนศักดิ์โสธร
4444444444333.83ดีมาก
44
38
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สีทอง
4444444444444.00ดีมาก
45
39
เด็กหญิงพิชญธิดา ศรียันต์
4444444444333.83ดีมาก
46
40
เด็กหญิงวราภรณ์ มุสิกวัน
4444444443333.75ดีมาก
47
41
นางสาวสุริวิภา แสงจันทร์
4444444444333.83ดีมาก
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu