ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
לוח מבחנים שכבה י' תשפ"ג
2
3
תאריךיוםכלליי'1י'2י'3י'4י'5י'6
4
קב' אקב' בקב' אקב' ב
134
08/01/2023אבגרות בתנך
135
09/01/2023במתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה
136
10/01/2023גהיסטוריההיסטוריה
137
11/01/2023דאנגלית
138
12/01/2023המדעי המחשב / פסיכולוגיה / מערכות מידעתנ"ךספרות
139
13/01/2023ומתמטיקהמתמטיקה
140
14/01/2023ש
141
15/01/2023אהיסטוריהתנ"ךלשוןמתמטיקהלשון
142
16/01/2023במתמטיקהלשוןלשון
143
17/01/2023גהיסטוריה
144
18/01/2023דביולוגיה / כימיה / פיזיקהספרות
145
19/01/2023האנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתתנ"ך
146
20/01/2023ואזרחות
147
21/01/2023ש
148
22/01/2023אתנ"ךמדעים
149
23/01/2023במתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמחשבת ישראלמחשבת ישראלאנגלית
150
24/01/2023גתנ"ךספרות
151
25/01/2023דאזרחותאזרחות
152
26/01/2023הקדם עתידים חשיפה לתעשייהמתמטיקהלשון
153
27/01/2023ואזרחותלשון
154
28/01/2023ש
155
29/01/2023ארובוטיקהרובוטיקהרובוטיקהתנ"ךתנ"ך
156
30/01/2023במבחן בתאטרוןמבחן בתאטרוןאנגלית
157
31/01/2023גספרותספרותהיסטוריההיסטוריההיסטוריה
158
01/02/2023דאנגלית
159
02/02/2023המדעי המחשב / מערכות מידע / פסיכולוגיה
160
03/02/2023ומתמטיקהמתמטיקה
161
04/02/2023ש
162
05/02/2023אאנגליתאנגליתאנגליתלשוןאנגליתאנגליתמתמטיקההיסטוריה
163
06/02/2023בספרותספרות
164
07/02/2023גסיור אקדמיהמתמטיקה
165
08/02/2023דביולוגיה / כימיה /פיזיקה
166
09/02/2023הלשוןספרות
167
10/02/2023ולשוןאזרחות
168
11/02/2023ש
169
12/02/2023אתנ"ךהיסטוריה
170
13/02/2023במבחן בתאטרוןמבחן בתאטרוןלשוןלשוןאנגליתאנגלית
171
14/02/2023גהיסטוריה
172
15/02/2023ד
173
16/02/2023התנ"ךתנ"ך
174
17/02/2023והיסטוריהאזרחותלשון
175
18/02/2023ש
176
19/02/2023ארובוטיקהרובוטיקהרובוטיקהמדעים
177
20/02/2023במבחן בספרותמבחן בספרותלשון
178
21/02/2023גספרותספרות
179
22/02/2023דאזרחותאזרחותספרות
180
23/02/2023המדעי המחשב / פסיכולוגיה / מערכות מידעלשוןתנ"ך
181
24/02/2023ו
182
25/02/2023ש
183
26/02/2023אהיסטוריה
184
27/02/2023במתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהלשוןלשון
185
28/02/2023גהיסטוריההיסטוריההיסטוריהמתמטיקה
186
01/03/2023דסוף רבעוןביולוגיה / פיזיקה / כימיה
187
02/03/2023ה
188
03/03/2023ו
189
04/03/2023ש
190
05/03/2023א
191
06/03/2023בפורים
192
07/03/2023ג
193
08/03/2023ד
194
09/03/2023ה
195
10/03/2023ו
196
11/03/2023ש
197
12/03/2023א
198
13/03/2023ב
199
14/03/2023ג
200
15/03/2023ד
201
16/03/2023ה
202
17/03/2023ו
203
18/03/2023ש
204
19/03/2023א
205
20/03/2023ב
206
21/03/2023ג
207
22/03/2023ד
208
23/03/2023ה
209
24/03/2023ו
210
25/03/2023ש
211
26/03/2023א
212
27/03/2023ב
213
28/03/2023גפסח
214
29/03/2023ד
215
30/03/2023ה
216
31/03/2023ו
217
01/04/2023ש
218
02/04/2023א
219
03/04/2023ב
220
04/04/2023ג
221
05/04/2023ד
222
06/04/2023ה
223
07/04/2023ו
224
08/04/2023ש
225
09/04/2023א
226
10/04/2023ב
227
11/04/2023ג
228
12/04/2023ד
229
13/04/2023ה