แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
ประทับเวลาโรงเรียน....อำเภอ1. เพศ2. อายุ3. วุฒิการศึกษา4. วิชาเอก
5. ประสบการณ์ในการทำงาน
6. ตำแหน่ง7. ขนาดสถานศึกษา
8. หน่วยงานที่สังกัด
1.1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล [สภาพการปฏิบัติ]
1.1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล [ปัญหาการปฏิบัติ]
1.1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล [ความคาดหวัง]
1.2 ผู้รับผิดชอบข้อมูล [สภาพการปฏิบัติ]
1.2 ผู้รับผิดชอบข้อมูล [ปัญหาการปฏิบัติ]
1.2 ผู้รับผิดชอบข้อมูล [ความคาดหวัง]
1.3 ระบบการจัดเก็บข้อมูล [สภาพการปฏิบัติ]
1.3 ระบบการจัดเก็บข้อมูล [ปัญหาการปฏิบัติ]
1.3 ระบบการจัดเก็บข้อมูล [ความคาดหวัง]
2.1 เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการมูล [สภาพการปฏิบัติ]
2.1 เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการมูล [ปัญหาการปฏิบัติ]
2.1 เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการมูล [ความคาดหวัง]
2.2 เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ [สภาพการปฏิบัติ]
2.2 เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ [ปัญหาการปฏิบัติ]
2.2 เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ [ความคาดหวัง]
2.3 เพื่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ [สภาพการปฏิบัติ]
2.3 เพื่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ [ปัญหาการปฏิบัติ]
2.3 เพื่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ [ความคาดหวัง]
2.4 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูล [สภาพการปฏิบัติ]
2.4 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูล [ปัญหาการปฏิบัติ]
2.4 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูล [ความคาดหวัง]
3.1 ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล [สภาพการปฏิบัติ]
3.1 ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล [ปัญหาการปฏิบัติ]
3.1 ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล [ความคาดหวัง]
3.2 สรุปผล/รายงานผล/ปรับปรุง [สภาพการปฏิบัติ]
3.2 สรุปผล/รายงานผล/ปรับปรุง [ปัญหาการปฏิบัติ]
3.2 สรุปผล/รายงานผล/ปรับปรุง [ความคาดหวัง]
4. เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย [สภาพการปฏิบัติ]
4. เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย [ปัญหาการปฏิบัติ]
4. เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย [ความคาดหวัง]
5. การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย 2561 [สภาพการปฏิบัติ]
5. การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย 2561 [ปัญหาการปฏิบัติ]
5. การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย 2561 [ความคาดหวัง]
6. การวิเคราะห์หลักการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยตามตารางกิจกรรมประจำวัน [สภาพการปฏิบัติ]
6. การวิเคราะห์หลักการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยตามตารางกิจกรรมประจำวัน [ปัญหาการปฏิบัติ]
6. การวิเคราะห์หลักการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยตามตารางกิจกรรมประจำวัน [ความคาดหวัง]
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทิน ปฏิบัติงานประจำปีของการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา [สภาพการปฏิบัติ]
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทิน ปฏิบัติงานประจำปีของการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา [ปัญหาการปฏิบัติ]
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทิน ปฏิบัติงานประจำปีของการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา [ความคาดหวัง]
8. การวิเคราะห์เทคนิค หลักการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการพื้นฐานของเด็กปฐมวัย [สภาพการปฏิบัติ]
8. การวิเคราะห์เทคนิค หลักการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการพื้นฐานของเด็กปฐมวัย [ปัญหาการปฏิบัติ]
8. การวิเคราะห์เทคนิค หลักการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการพื้นฐานของเด็กปฐมวัย [ความคาดหวัง]
9. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น [สภาพการปฏิบัติ]
9. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น [ปัญหาการปฏิบัติ]
9. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น [ความคาดหวัง]
10. การจัดชั้นเรียน/วัสดุครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย [สภาพการปฏิบัติ]
10. การจัดชั้นเรียน/วัสดุครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย [ปัญหาการปฏิบัติ]
10. การจัดชั้นเรียน/วัสดุครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย [ความคาดหวัง]
11. การจัดสถานที่เล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กระดับปฐมวัย [สภาพการปฏิบัติ]
11. การจัดสถานที่เล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กระดับปฐมวัย [ปัญหาการปฏิบัติ]
11. การจัดสถานที่เล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กระดับปฐมวัย [ความคาดหวัง]
12. การจัดให้มีสถานที่เล่นในร่มสำหรับเด็กนอกห้องเรียน [สภาพการปฏิบัติ]
12. การจัดให้มีสถานที่เล่นในร่มสำหรับเด็กนอกห้องเรียน [ปัญหาการปฏิบัติ]
12. การจัดให้มีสถานที่เล่นในร่มสำหรับเด็กนอกห้องเรียน [ความคาดหวัง]
13. การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และพื้นห้องให้สามารถนั่งและนอนได้ [สภาพการปฏิบัติ]
13. การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และพื้นห้องให้สามารถนั่งและนอนได้ [ปัญหาการปฏิบัติ]
13. การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และพื้นห้องให้สามารถนั่งและนอนได้ [ความคาดหวัง]
14. การดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย [สภาพการปฏิบัติ]
14. การดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย [ปัญหาการปฏิบัติ]
14. การดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย [ความคาดหวัง]
15. การบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยกับหน่วยงาน/องค์กรอื่น [สภาพการปฏิบัติ]
15. การบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยกับหน่วยงาน/องค์กรอื่น [ปัญหาการปฏิบัติ]
15. การบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยกับหน่วยงาน/องค์กรอื่น [ความคาดหวัง]
16. การกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและพัฒนา การของเด็กปฐมวัย [สภาพการปฏิบัติ]
16. การกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและพัฒนา การของเด็กปฐมวัย [ปัญหาการปฏิบัติ]
16. การกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและพัฒนา การของเด็กปฐมวัย [ความคาดหวัง]
17. การจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กมีการแสดงออกทุกด้าน [สภาพการปฏิบัติ]
17. การจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กมีการแสดงออกทุกด้าน [ปัญหาการปฏิบัติ]
17. การจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กมีการแสดงออกทุกด้าน [ความคาดหวัง]
18. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้ครบทั้ง 6 กิจกรรม [สภาพการปฏิบัติ]
18. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้ครบทั้ง 6 กิจกรรม [ปัญหาการปฏิบัติ]
18. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้ครบทั้ง 6 กิจกรรม [ความคาดหวัง]
19. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามความสนใจของเด็ก [สภาพการปฏิบัติ]
19. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามความสนใจของเด็ก [ปัญหาการปฏิบัติ]
19. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามความสนใจของเด็ก [ความคาดหวัง]
20. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็ก กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก [สภาพการปฏิบัติ]
20. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็ก กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก [ปัญหาการปฏิบัติ]
20. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็ก กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก [ความคาดหวัง]
21. การจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยง การเรียนรู้สู่ท้องถิ่น สภาพที่แท้จริง [สภาพการปฏิบัติ]
21. การจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยง การเรียนรู้สู่ท้องถิ่น สภาพที่แท้จริง [ปัญหาการปฏิบัติ]
21. การจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยง การเรียนรู้สู่ท้องถิ่น สภาพที่แท้จริง [ความคาดหวัง]
22. การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้สอนในการจัดการเรียนรู้และแบบบูรณาการ [สภาพการปฏิบัติ]
22. การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้สอนในการจัดการเรียนรู้และแบบบูรณาการ [ปัญหาการปฏิบัติ]
22. การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้สอนในการจัดการเรียนรู้และแบบบูรณาการ [ความคาดหวัง]
23. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก [สภาพการปฏิบัติ]
23. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก [ปัญหาการปฏิบัติ]
23. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก [ความคาดหวัง]
24. การสังเกตและการจดบันทึกพฤติกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน [สภาพการปฏิบัติ]
24. การสังเกตและการจดบันทึกพฤติกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน [ปัญหาการปฏิบัติ]
2
22/6/2018, 9:05:48บ้านดงติ้วเมืองนครพนมชาย41-50 ปีปริญญาโทบริหารการศึกษามากกว่า 20 ปีผู้บริหาร
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.มากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลาง
3
22/6/2018, 9:17:18บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.ปานกลางมากมากมากมากมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากน้อยปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางน้อยมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดปานกลางน้อยปานกลางมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อย
4
22/6/2018, 9:53:06โรงเรียนบ้านโพนแพงธาตุพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อย
5
22/6/2018, 10:05:46บ้านหนองคองนาแกหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีการประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุด
6
22/6/2018, 11:21:19บ้านวังไฮหนองกุงเมืองหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีบุคลากรทางการศึกษา
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลาง
7
22/6/2018, 11:29:02อนุบาลบรรดิษฐน้อยปลาปากหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาโทบริหารการศึกษามากกว่า 20 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สช.ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
8
22/6/2018, 11:44:11บ้าบบาขามปลาปากชาย51 ปีขึ้นไปปริญญาโทการบริหารการศึกษามากกว่า 20 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดปานกลางน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยปานกลางมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากที่สุดปานกลางมาก
9
22/6/2018, 12:01:06บ้านนาราชควายน้อยเมืองชาย51 ปีขึ้นไปปริญญาโทการบริหารการศึกษามากกว่า 20 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.น้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดน้อยมากมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดมากน้อย
10
22/6/2018, 12:15:37บ้านหนองกกคูณปลาปากชาย41-50 ปีปริญญาตรีสถิติประยุกต์มากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากมากมากปานกลางปานกลางมากที่สุดมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากน้อยมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
11
22/6/2018, 12:46:37บ้านนายอน้อยเรณูนครชาย51 ปีขึ้นไปปริญญาโทไม่เกิน 10 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากน้อยน้อยปานกลางน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุด
12
22/6/2018, 13:05:01บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนมหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีการประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
13
22/6/2018, 13:11:43บ้านโพนป่าหว้านเมืองหญิง31-40 ปีปริญญาตรีการตลาดไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยมากปานกลางน้อยมากปานกลางปานกลางมากปานกลางน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางน้อยมากปานกลางปานกลางมากปานกลางน้อยมากปานกลางปานกลางมากมากน้อยมากปานกลางปานกลางมากมากน้อยมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดปานกลางน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดปานกลางน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากปานกลางปานกลางมากที่สุดมากน้อยที่สุด
14
22/6/2018, 13:11:44บ้านเนินสะอาดเมืองหญิง31-40 ปีปริญญาโทบริหารการศึกษาไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
15
22/6/2018, 13:11:48บ้านนาคำธาตุพนมหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีการประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อย
16
22/6/2018, 13:17:28สันตยานันท์เมืองหญิง31-40 ปีปริญญาตรีบริหารธุรกิจ11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สช.ปานกลางมากมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
17
22/6/2018, 13:22:50บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนมหญิง41-50 ปีปริญญาตรีค.บ. การประถมศึกษา11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อย
18
22/6/2018, 14:01:39บ้านนาทุ่งมั่งนาแกหญิง31-40 ปีปริญญาตรีปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
19
22/6/2018, 14:17:51อนุบาลประยูรศรีเมืองหญิง31-40 ปีปริญญาเอก
หลักสูตรและวิจัยการสอน
11-20 ปีผู้บริหาร
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สช.มากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุด
20
22/6/2018, 14:39:20อนุบาลเรณูนครเรณูนครหญิง51 ปีขึ้นไป ปวชบัญชีมากกว่า 20 ปีผู้บริหาร
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สช.มากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อย
21
22/6/2018, 14:53:55อนุบาลจุฬาวดีเรณูนครหญิง31-40 ปีปริญญาโทการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สช.ปานกลางมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมาก
22
22/6/2018, 14:59:03
บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
นาแกหญิง31-40 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุด
23
22/6/2018, 15:26:06ดอนเหลืองทองวิทยวนาแกหญิง41-50 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากน้อยมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากน้อยน้อยมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากน้อยมาก
24
22/6/2018, 15:29:28บ้านนาทรายเมืองนครพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
25
22/6/2018, 15:30:29อนุบาลปัณฑิตาเรณูนครหญิง41-50 ปีปริญญาโทการบริหารการศึกษามากกว่า 20 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สช.มากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลาง
26
22/6/2018, 15:49:43โพนทองวิทยาคารเรณูนครหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีอนุบาลมากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุด
27
22/6/2018, 15:50:10
ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
ธาตุพนมหญิง41-50 ปีปริญญาโทการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อย
28
22/6/2018, 15:50:51อนุบาลนิลวรรณเมืองชาย31-40 ปีปริญญาโทบริหารการศึกษา11-20 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สช.น้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยมากน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยมากน้อยน้อยมากน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดน้อยน้อยมากน้อยน้อยมากปานกลางปานกลางมากน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อย
29
22/6/2018, 16:01:44อนุบาลอัญชลีเมืองหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สช.มากปานกลางมากมากมากมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางน้อยมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลาง
30
22/6/2018, 16:02:20
อนุบาลแสงอรุณนาหว้า
นาหว้าหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาโทการบริหารการศึกษา11-20 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สช.มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
31
22/6/2018, 16:05:33บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองหญิง41-50 ปีปริญญาตรี
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.ปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
32
22/6/2018, 16:10:14เซนต์ยอแซฟนาแกนาแกหญิง41-50 ปีปริญญาตรีการประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สช.มากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลาง
33
22/6/2018, 16:28:49
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
ศรีสงครามหญิง31-40 ปีปริญญาโทบริหารการศึกษา11-20 ปี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สช.มากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลาง
34
22/6/2018, 16:32:21บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อย
35
22/6/2018, 16:46:34บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาโทปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.มากที่สุดปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยปานกลางมากน้อยมากมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อย
36
22/6/2018, 17:00:56อนุบาลวรรณรัตน์บ้านแพงหญิง31-40 ปีปริญญาตรี
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สช.มากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลาง
37
22/6/2018, 17:08:31อนุบาลจุฬาวดีเรณูนครหญิง31-40 ปีปริญญาโทการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สช.ปานกลางมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมาก
38
22/6/2018, 17:12:56
โรงเรียนตงเจี่ยนครพนม
เมืองนครพนมหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาโทบริหารการศึกษามากกว่า 20 ปีผู้บริหาร
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สช.มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
39
22/6/2018, 22:32:12อนุบาลโสธิญาโพนสวรรค์หญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีคณิตศาสตร์ไม่เกิน 10 ปีผู้บริหาร
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สช.น้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
40
22/6/2018, 22:35:26
อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก
นาแกหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาโท11-20 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สช.น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
41
23/6/2018, 7:17:24บ้านวังตามัวเมืองนครพนมชาย51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีบริหารการศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากมากที่สุดน้อยมากมากน้อย
42
23/6/2018, 9:55:16อนุบาลธาตุพนมธาตุพนมหญิง31-40 ปีปริญญาตรีไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สช.มากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากมากน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมาก
43
23/6/2018, 10:05:21ธาตุพนมดรุณพัฒน์ธาตุพนมหญิง31-40 ปีปริญญาตรี11-20 ปีผู้บริหาร
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สช.มากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมาก
44
23/6/2018, 12:27:57อนุบาลเชษฐานงนุชธาตุพนมหญิง31-40 ปีปริญญาโท
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
11-20 ปีบุคลากรทางการศึกษา
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อย
45
24/6/2018, 15:44:03บ้านโคกหินแฮ่เรณูนครหญิง41-50 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยมากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.มากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลาง
46
25/6/2018, 9:26:42บ้านพิมาน่านาแกชาย41-50 ปีปริญญาโทการบริหารการศึกษามากกว่า 20 ปีผู้บริหาร
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมาก
47
25/6/2018, 9:46:45บ้านดอนยานางเมืองนครพนมหญิง31-40 ปีปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ปีพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
48
25/6/2018, 10:02:30บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนมหญิง31-40 ปีปริญญาตรี
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.มากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดน้อยปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดน้อยปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อย
49
25/6/2018, 10:17:04บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนมหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อย
50
25/6/2018, 10:31:33บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูอัตราจ้าง
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลาง
51
25/6/2018, 10:42:55บ้านโพนสวางหนองแหนวังยางหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีการประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุด
52
25/6/2018, 11:14:23
วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
ธาตุพนมหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาโทคม.การบิหารการศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยที่สุด
53
25/6/2018, 12:23:35
โรงเรียนบ้านดงดู่งาม
นาแกหญิง31-40 ปีอนุปริญาคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ปีครูอัตราจ้าง
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.น้อยปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากปานกลางปานกลางปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากปานกลางปานกลางมากน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยมากปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมาก
54
25/6/2018, 13:19:09
บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
ธาตุพนมหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลาง
55
25/6/2018, 13:25:32
บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
เมืองหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีเกษตรศาสตร์มากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากที่สุดมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลาง
56
25/6/2018, 13:27:45บ้านนาดอกไม้ปลาปากหญิง31-40 ปีปริญญาโทการศึกษาปฐมวัย11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากมากมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลาง
57
25/6/2018, 13:45:17บ้านนากุงยางคำนาแกหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากน้อยมากปานกลางปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากปานกลางน้อยปานกลางมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากน้อยปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากน้อยมากปานกลางปานกลาง
58
25/6/2018, 13:49:54
ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
นาแกหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
59
25/6/2018, 13:57:20บ้านดินดำหมากเฟิองนาแกหญิง41-50 ปีปริญญาตรีภาษาไทย11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางมากปานกลางมากมากที่สุดมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลาง
60
25/6/2018, 14:08:00
บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
เมืองหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีเกษตรศาสตร์มากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลาง
61
25/6/2018, 14:12:47
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าาม้า
ธาตุพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูอัตราจ้าง
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุด
62
25/6/2018, 14:51:44บ้านโคกก่องเมืองชาย41-50 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากน้อยที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลาง
63
25/6/2018, 15:26:37
ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
เรณูนครหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีสังคมศึกษาไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมาก
64
25/6/2018, 15:44:48
บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
ธาตุพนมหญิง31-40 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
65
25/6/2018, 16:29:26บ้านโคกกลางปลาปากหญิง31-40 ปีปริญญาโทการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากมากน้อยมากน้อยปานกลางมากปานกลางปานกลางมากน้อยน้อยมากมากน้อยมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากน้อยปานกลางมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดน้อยปานกลางมากมากน้อยมากน้อยน้อยมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยน้อยปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากน้อยปานกลางมากมากปานกลาง
66
25/6/2018, 22:42:05โรงเรียนนาราชควายเมืองนครพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีคณิตศาสตร์ไม่เกิน 10 ปีครูอัตตราจ้าง
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
67
26/6/2018, 9:39:37บ้านโคกก่องเมืองหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลาง
68
26/6/2018, 9:46:07
รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
เมืองนครพนมหญิง31-40 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางน้อยมากปานกลางมากมากที่สุดมากปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดน้อยปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมาก
69
26/6/2018, 10:07:58บ้านนามูลอิ้นเมืองหญิง31-40 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.มากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากมากมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดน้อยมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อย
70
26/6/2018, 11:01:44บ้านนาป่งเมืองนครพนมหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรี11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยมากมากที่สุดน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุด
71
26/6/2018, 11:13:21
บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์๓"
ธาตุพนมหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยมากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.ปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดมากมากมากน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุด
72
26/6/2018, 11:31:33
บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
เรณูนครหญิง41-50 ปีปริญญาตรีภาษาไทยมากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
73
26/6/2018, 11:36:00บ้านสร้างเม็กเรณูนครหญิง31-40 ปีปริญญาตรีปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีบุคลากรทางการศึกษา
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
74
26/6/2018, 13:26:02
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
นาแกหญิง41-50 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
75
26/6/2018, 13:45:28
บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
เมืองหญิง41-50 ปีปริญญาโทหลักสูตรและการสอนมากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
76
26/6/2018, 13:57:47บ้านหนองหญ้าไซเมืองหญิง31-40 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากน้อยน้อยมากปานกลางปานกลางมากน้อยปานกลางมากปานกลางปานกลางมากน้อยน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อย
77
26/6/2018, 14:07:46
ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล
โพนสวรรค์หญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีสังคมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
ตชด.มากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลาง
78
26/6/2018, 14:17:31
โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
เมืองนครพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.มากมากมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลาง
79
26/6/2018, 14:32:46
นาผือบอนราษฎร์นุกูล
นาแกหญิง41-50 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากปานกลางน้อยมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุด
80
26/6/2018, 14:50:27
บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์๓"
ธาตุพนมหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยมากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุด
81
26/6/2018, 14:57:40
บ้านตับเต่าโนนจันทร์
นาแกหญิง41-50 ปีปริญญาโท
สาขาหลักสูตรและการสอน
ไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางน้อยมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางน้อยมากปานกลางน้อยมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อย
82
26/6/2018, 15:07:28บ้านวังยางวังยางหญิง31-40 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
83
26/6/2018, 15:07:58บ้านหนองสะโนธาตุพนมหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีการประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุด
84
26/6/2018, 15:15:09
บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
ธาตุพนมหญิง31-40 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้ดูแลเด็ก
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุด
85
26/6/2018, 15:41:20
บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
ธาตุพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้ดูแลเด็ก
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุด
86
26/6/2018, 16:51:41บ้านดินดำหมากเฟืองนาแกหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีการประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลาง
87
26/6/2018, 21:21:15
บ้านแสนพันหมันหย่อน
ธาตุพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.มากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากปานกลางมากมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากมากน้อยมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากน้อยมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อย
88
27/6/2018, 10:11:47บ้านคำพอกเมืองหญิง41-50 ปีปริญญาตรีภาษาไทยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากน้อยปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากน้อยปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลาง
89
27/6/2018, 10:16:37บ้านขว้างคลีชูชาติโพนสวรรค์หญิง31-40 ปีปริญญาโทการบริหารการศึกษาไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากที่สุดมากปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางมากมากน้อยปานกลางมากมากน้อยมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางปานกลางมากมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางปานกลาง
90
27/6/2018, 10:24:37บ้านค้อโพนสวรรค์หญิง41-50 ปีปริญญาตรีปฐมวัยมากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
91
27/6/2018, 10:26:58บ้านนาสีนวลปลาปากหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีเกษตรศาสตร์มากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุด
92
27/6/2018, 10:55:49บ้านวังกะเบาปลาปากหญิง31-40 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางมากมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากปานกลาง
93
27/6/2018, 11:07:53บ้านแขนนางนาแกหญิง41-50 ปีปริญญาตรีการประถมศึกษาไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยมากมากน้อยมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลาง
94
27/6/2018, 11:12:14บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแกหญิง41-50 ปีปริญญาโทบริหารการศึกษา11-20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากมากที่สุดน้อยปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางน้อยมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลาง
95
27/6/2018, 11:49:26
บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
ธาตุพนมหญิงไม่เกิน 30 ปีปริญญาตรี
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไม่เกิน 10 ปีบุคลากรทางการศึกษา
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางปานกลางมากมากน้อยมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากปานกลางน้อยปานกลางมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยปานกลางมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางน้อยที่สุด
96
27/6/2018, 12:21:26บ้านโสกแมวธาตุพนมหญิง41-50 ปีปริญญาตรีการปฐมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 120-300 คน
สพฐ.ปานกลางน้อยปานกลางมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากมากมากมากน้อยมากมากน้อยปานกลางมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากปานกลางน้อยมากปานกลางน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยที่สุด
97
27/6/2018, 13:03:47
ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
นาแกหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาโท
หลักสูตรและนวัตกรรม
มากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คน
สพฐ.มากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากน้อยมากปานกลางน้อยมากมากปานกลางมากมากน้อยที่สุดมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากน้อยมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากที่สุดปานกลางน้อยมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดมากน้อยมากที่สุดมากน้อยที่สุดมากที่สุดปานกลางน้อยปานกลางมากปานกลางมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลาง
98
27/6/2018, 13:11:38บ้านจำปานาแกหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีการอนุบาลศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากปานกลางมากมากมากที่สุดน้อยมากที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากมากมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลาง
99
27/6/2018, 13:32:58บ้านเหล่าสำราญเรณูนครหญิง41-50 ปีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยไม่เกิน 10 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.ปานกลางน้อยปานกลางมากน้อยมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางมากปานกลางมากน้อยน้อยน้อยมากปานกลางมากปานกลางน้อยปานกลางมากปานกลางมากปานกลางน้อยปานกลางมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางมากปานกลาง
100
27/6/2018, 14:08:05บ้านโคกสว่างปลาปากหญิง51 ปีขึ้นไปปริญญาตรีการประถมศึกษามากกว่า 20 ปีครูผู้สอน
ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
สพฐ.มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากมากปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
Loading...