ABCDEFHXYZAAABAC
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมลคะแนน
ชื่อ - สกุล (สำหรับออกเกียรติบัตร)
ตำแหน่งโรงเรียน/หน่วยงานจังหวัด
2
2/6/2020, 15:54:08mhukdham@gmail.com15 / 15นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์สพป.พิจิตร เขต 2พิจิตร
3
2/6/2020, 16:18:09koolaor@gmail.com8 / 15นายจักรกริศน์ เณรหลำครูชำนาญการพิเศษวัดปเรไรพิจิตร
4
2/6/2020, 16:19:08kruyut2005@gmail.com10 / 15นายทยุทธ์ สาลีจันทร์ผู้อำนวยการบ้านหนองไผ่ - มาบชุมแสงพิจิตร
5
2/6/2020, 16:23:02
siriwatmeeken@gmail.com
15 / 15นายศิริวัฒน์ มีเคนครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมพิษณุโลก
6
2/6/2020, 16:27:30gmmeowna@gmail.com14 / 15นางสาววนิดา คุณสินครูบุรพรัตน์วิทยาคารพิจิตร
7
2/6/2020, 16:29:41
modanoi_ja@hotmail.com
11 / 15นางสาวชลธิยา อ่อนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่อุบลราชธานี
8
2/6/2020, 16:29:52
tonraktonraksom@gmail.com
11 / 15นางขวัญเนตร ทองอำไพครูศรีประสิทธิ์วิทยาพิจิตร
9
2/6/2020, 16:30:16
pangwanida7@gmail.com
15 / 15นางสาววนิดา พันลำครู
โรงเรียนสํานักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
พิจิตร
10
2/6/2020, 16:33:00i_takki_i@hotmail.com15 / 15นางวันวิสา ศรีสวัสดิ์นักวิชาการศึกษาสพป.พิจิตร เขต 2พิจิตร
11
2/6/2020, 16:53:10
lekkadum_naja@hotmail.com
12 / 15นางสาวธนพร ใจเย็นธุรการโรงเรียนวัดต้นชุมแสงพิจิตร
12
2/6/2020, 17:05:01
somluckteacher@gmail.com
11 / 15
นางสาวสมลักษณ์ นิติสกุลชัย
ครูวัดต้นชุมแสงพิจิตร
13
2/6/2020, 17:08:46
queseraserajaiyen@gmail.com
12 / 15
นางสาวสมลักษณ์ นิติสกุลชัย
ครูวัดต้นชุมแสงพิจิตร
14
2/6/2020, 17:12:18
apsaranaejung15@gmail.com
11 / 15นางสาวอัจฉรา สัลเลขนันท์ครูโรงเรียนบ้านเนินทรายพิจิตร
15
2/6/2020, 17:19:21
krunokkanidtha@gmail.com
9 / 15นางกนิษฐา ทองขาวครูโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำพิจิตร
16
2/6/2020, 17:32:36
modanoi_ja@hotmail.com
13 / 15นางสาวชลธิยา อ่อนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่อุบลราชธานี
17
2/6/2020, 17:38:20tin_yotphet@hotmail.com13 / 15นางสาวอนัญญา ยอดเพ็ชรธุรการบำรุงราษฎร์วิทยาคมพิจิตร
18
2/6/2020, 17:47:03
kumpupong26@gmail.com
15 / 15นางสาวเสาวลักษณ์ คำภูผง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ร้อยเอ็ด
19
2/6/2020, 17:48:08tin_yotphet@hotmail.com3 / 15นางราตรี กาหวังครูชำนาญการพิเศษบำรุงราษฎร์วิทยาคมพิจิตร
20
2/6/2020, 17:54:56tin_yotphet@hotmail.com13 / 15นางราตรี กาหวังครูชำนาญการพิเศษบำรุงราษฎร์วิทยาคมพิจิตร
21
2/6/2020, 18:00:08salinploy@gmail.com15 / 15นางสาวสลิลทิพย์ สุทธิชาติครูผู้สอน
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
พิจิตร
22
2/6/2020, 18:02:05
naweewanbb@gmail.com
14 / 15นางสาวนาวีวรรณ ทัดทองครู คศ.1โรงเรียนวัดคลองคูณพิจิตร
23
2/6/2020, 18:04:16tirasa29@gmail.com14 / 15นายสนธิ ติระสาครู คศ.1โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมพิจิตร
24
2/6/2020, 18:04:40
usanee2511@hotmail.com
13 / 15นางสาวอุษณีย์ แซ่เตียครูชำนาญการชุมชนวังหลุมวิทยาตารพิจิตร
25
2/6/2020, 18:14:38
Sumalee4184@gmail.com
14 / 15นางสาวสุมาลี​ สาระครูโรงเรียนวัดคลองคูณพิจิตร
26
2/6/2020, 18:20:25b.rattana392@gmail.com12 / 15นางรัตนา บุณโยประการครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
พิจิตร
27
2/6/2020, 18:27:18krumu.76@gmail.com7 / 15นางสาวณัฐวรา จ้อยศิริครูโรงเรียนวัดเกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
28
2/6/2020, 18:48:46
cherry225511@gmail.com
11 / 15นางสาวอุษณีย์ แซ่เตียครูชำนาญการชุมชนวังหลุมวิทยาคารพิจิตร
29
2/6/2020, 18:54:20
chatnatee2504.pm@gmail.com
13 / 15
นางฉัตรนที​ ภัยภิลัย​ โอฬารพูล
ครูบ้านเนินทรายพิจิตร
30
2/6/2020, 19:19:35ngaomaya@gmail.com14 / 15นายปิยชาติ จิอู๋ครูชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
พิจิตร
31
2/6/2020, 19:30:57
nuntawadeeta@gmail.com
13 / 15นางนันทวดี ทสะสังคินทร์ครูอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"พิจิตร
32
2/6/2020, 19:47:58
poldesign2014@gmail.com
12 / 15นายอรรถพล สุรวิทย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33
2/6/2020, 19:56:20
thawalrat.i@anubanbmn.ac.th
14 / 15นางธวัลรัตน์ อินทร์แป้นครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
พิจิตร
34
2/6/2020, 19:56:48krumu.76@gmail.com11 / 15นางสาวณัฐวรา จ้อยศิริครูโรงเรียนวัดเกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
35
2/6/2020, 20:16:11krumu.76@gmail.com12 / 15นางสาวณัฐวรา จ้อยศิริครูโรงเรียนวัดเกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
36
2/6/2020, 20:33:18phunsuk27@gmail.com14 / 15นางพูนสุข วงศ์ศรีรักษาครูโรงเรียนวัดหนองกอไผ่พิจิตร
37
2/6/2020, 20:48:41
nootprawee.t@phichit2.go.th
15 / 15
นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์สพป.พิจิตร เขต 2พิจิตร
38
2/6/2020, 20:51:53
opal_superjunior@hotmail.com
14 / 15นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์พนักงานพิมพ์ดีดสพป.อุดรธานี เขต 2อุดรธานี
39
2/6/2020, 20:52:15
opal_superjunior@hotmail.com
14 / 15นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์พนักงานพิมพ์ดีดสพป.อุดรธานี เขต 2อุดรธานี
40
2/6/2020, 20:53:12
mee.muk@phetlakorn.ac.th
15 / 15นายบุญมี มุคสิงห์ครูเพชรละครวิทยาเพชรบูรณ์
41
2/6/2020, 21:04:17aliz.biz2525@gmail.com7 / 15นางสาวปริญญาพร สีบุผู้อำนวยการบ้านหนองบัวพิจิตร
42
2/6/2020, 21:09:41
khwanchira66@gmail.com
9 / 15นางสาวขวัญจิรา กลัดดิษฐครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดทับปรูพิจิตร
43
2/6/2020, 21:14:33maemee49@gmail.com14 / 15นางเกศสุดา โสละวัฒน์ครูโรงเรียนวัดวังแดงพิจิตร
44
2/6/2020, 21:24:37
khwanchira66@gmail.com
15 / 15นางสาวขวัญจิรา กลัดดิษฐครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดทับปรูพิจิตร
45
2/6/2020, 21:29:57nongnan808@gmail.com9 / 15นางสาวรัตนา เพ็ญเขตกิจพนักงานราชการโรงเรียนวัดต้นชุมแสงพิจิตร
46
2/6/2020, 21:33:32aliz.biz2525@gmail.com10 / 15นางสาวปริญญาพร สีบุผู้อำนวยการบ้านหนองบัวพิจิตร
47
2/6/2020, 21:44:11
prontipa.2523@gmail.com
8 / 15นางสมคิด บัวจันทร์ครูรร.บ้านหนองบัวพิจิตร
48
2/6/2020, 21:45:57nongnan808@gmail.com11 / 15นางสาวรัตนา เพ็ญเขตกิจพนักงานราชการโรงเรียนวัดต้นชุมแสงพิจิตร
49
2/6/2020, 22:12:21nongnan808@gmail.com13 / 15นางสาวรัตนา เพ็ญเขตกิจพนักงานราชการโรงเรียยนวัดต้นชุมแสงพิจิตร
50
2/6/2020, 22:16:08aranya1820@gmail.com13 / 15นางอรัญญา นรมัตถ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียยนวัดต้นชุมแสงพิจิตร
51
2/6/2020, 22:21:45seeppue@gmail.com13 / 15นางณฐิตา นันทะเสนครูโรงเรียนวัดต้นชุมแสงพิจิตร
52
2/6/2020, 22:24:34
srisawanteacher@gmail.com
13 / 15นางสาวศรีสวรรค์ อุ่นวันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดต้นชุมแสงพิจิตร
53
2/6/2020, 22:28:24
natnisateacher@gmail.com
13 / 15นางสาวณัฐนิสา วีรวิกรมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดต้นชุมแสงพิจิตร
54
2/6/2020, 22:31:38nongnan808@gmail.com13 / 15นางสมพร จิราภรณ์ครูเขาพนมกาวหนองนกยางพิจิตร
55
2/6/2020, 22:49:13maysookrak@gmail.com7 / 15นางสาวเมย์ สุขรักษ์ครูโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็มฯชัยนาท
56
2/6/2020, 23:42:40
suwadee2528aui@gmail.com
12 / 15นางสาวสุวดี หมายมั่นครูบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง”พิจิตร
57
2/6/2020, 23:44:48pb_2555@hotmail.com11 / 15นางวีรวรรณ หว่างแสงเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังพร้าวพิจิตร
58
3/6/2020, 4:37:59
krukwang3833@gmail.com
9 / 15นางสาวศยามล สุขแจ่มครู ค.ศ.1บ้านวังเดือนห้าชัยนาท
59
3/6/2020, 6:08:39kroofluke@na.ac.th9 / 15นายชัชวานนท์ สงครามครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เพชรบูรณ์
60
3/6/2020, 6:13:37kroofluke@na.ac.th9 / 15นายชัชวานนท์ สงครามครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เพชรบูรณ์
61
3/6/2020, 6:50:04kroofluke@na.ac.th13 / 15นายชัชวานนท์ สงครามครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เพชรบูรณ์
62
3/6/2020, 7:09:47kanninoi767@gmail.com8 / 15นางกรรณิการ์ ศรีจันดาครูบึงสามพันวิทยาคมเพชรบูรณ์
63
3/6/2020, 7:15:46kanninoi767@gmail.com10 / 15นางกรรณิการ์ ศรีจันดาครูบึงสามพันวิทยาคมเพชรบูรณ์
64
3/6/2020, 7:33:33pb_2555@hotmail.com12 / 15นางวีรวรรณ หว่างแสงเจ้าหน้าที่ธุรการบ้านวังพร้าวพิจิตร
65
3/6/2020, 7:38:50Sanyasuk71@gmail.com10 / 15นายสม รังสีครู​รร.อนุบาล​บางมูลนาก​สรรค์​นครหลวง​
66
3/6/2020, 8:38:53
issarawoot2618@gmail.com
6 / 15นางบังอร ประกอบสุขครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคำไหลมุกดาหาร
67
3/6/2020, 9:28:01sanyasuk17@gmail.com12 / 15นายแสน ยาสุขครู
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
พิจิตร
68
3/6/2020, 9:30:56kanninoi767@gmail.com12 / 15นาวกรรณิการ์ ศรีจันดาครูบึงสามพันวิทยาคมเพชรบูรณ์
69
3/6/2020, 9:37:05kanninoi767@gmail.com12 / 15นางกรรณิการ์ ศรีจันดาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมเพชรบูรณ์
70
3/6/2020, 9:41:33sanyasuk17@gmail.com12 / 15นายแสน ยาสุขครู
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
พิจิตร
71
3/6/2020, 9:59:47
somsong756@gmail.com
12 / 15นางสมทรง ยาสุขครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมพิจิตร
72
3/6/2020, 10:05:21
somsong756@gmail.com
12 / 15นางสมทรบนางสมทรง ยาสุขโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมพิจิตร
73
3/6/2020, 10:09:52choke1124@gmail.com13 / 15นายธนินท์รัฐ พงศ์ธนกิตติ์ครูชำนาญการพิเศษวัดวังหว้าพิจิตร
74
3/6/2020, 10:22:17
nantawadeeta@gmail.com
11 / 15นางนันทวดี ทสะสังคินทร์ครูอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"พิจิตร
75
3/6/2020, 10:53:56
Kawkaewsai980@hotmail.com
13 / 15
นางสาวศิริญาภรณ์ จันทร์เขียน
ครู คศ.3โรงเรียนวัดวังหว้าพิจิตร
76
3/6/2020, 12:01:48boykaben@gmail.com5 / 15
นางสาวสิริณิภาว์ ชินสิริโพธิกุล
ครูอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)พิจิตร
77
3/6/2020, 12:04:55boykaben@gmail.com6 / 15
นางสาวสิริณิภาว์ ชินสิริโพธิกุล
ครูอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)พิจิตร
78
3/6/2020, 12:22:08boykaben@gmail.com11 / 15
นางสาวสิริณิภาว์ ชินสิริโพธิกุล
ครูอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)พิจิตร
79
3/6/2020, 12:31:40boykaben@gmail.com10 / 15
นางสาวสิริณิภาว์ ชินสิริโพธิกุล
ครูอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)พิจิตร
80
3/6/2020, 12:44:48boykaben@gmail.com11 / 15
นางสาวสิริณิภาว์ ชินสิริโพธิกุล
ครูอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)พิจิตร
81
3/6/2020, 12:58:07
Chonlada5633@gamil.com
10 / 15นางสาวชลลดา อินทศรีพี่เลี้ยงเด็กพิการอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)นนทบุรี
82
3/6/2020, 13:10:27uthaiwanaja@gmail.com9 / 15นางอุทัยวรรณ อินต๊ะครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78แม่ฮ่องสอน
83
3/6/2020, 13:51:47boykaben@gmail.com13 / 15
นางสาวสิริณิภาว์ ชินสิริโพธิกุล
ครูอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)พิจิตร
84
3/6/2020, 14:29:48
napat0845412590@gmail.com
11 / 15ณภัทร หลงสมบูรณ์ธุรการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
นนทบุรี
85
3/6/2020, 14:33:33
kru.beepungwaan@gmail.com
12 / 15นางสาวกนกพร สายด้วงครชำนายการรร.ประชาอุปถัมภนนทบุรี
86
3/6/2020, 14:46:50
napat0845412590@gmail.com
12 / 15นายณภัทร หลงสมบูรณ์ธุรการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
นนทบุรี
87
3/6/2020, 15:10:43maysookrak@gmail.com10 / 15นางสาวเมย์ สุขรักษ์ครูโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็มฯชัยนาท
88
3/6/2020, 15:14:48
wandee.prangthong@gmail.com
15 / 15นายณรงค์ ขุนไชยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับปรูพิจิตร
89
3/6/2020, 15:19:29
wandee.prangthong@gmail.com
15 / 15นายณรงค์ ขุนไชยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับปรูพิจิตร
90
3/6/2020, 15:30:20
wandee.prangthong@gmail.com
15 / 15นางสาววันดี ปรางทองครูบ้านสามบึงบาตรพิจิตร
91
3/6/2020, 15:36:39
pleansiri2558@gmail.com
10 / 15นางเพลินศิริ ชอบธรรมครูวัดท้าวอู่ทองพระนครศรีอยุธยา
92
3/6/2020, 16:25:18npphueng@gmail.com11 / 15นางสุรัมภา เครือแสงครูโรงเรียนบ้านหนองแคชัยนาท
93
3/6/2020, 16:49:11
suwanna2009.pa@gmail.com
11 / 15นางสุวรรณา ไพรีธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยพิจิตร
94
3/6/2020, 16:58:17
ampampbowvy198@gmail.com
15 / 15นางสำราญ สนธิงามครูชุมชนทะนงบ้านไร่พิจิตร
95
3/6/2020, 16:58:35
ampampbowvy198@gmail.com
15 / 15นางสำราญ สนธิงามครูชุมชนทะนงบ้านไร่พิจิตร
96
3/6/2020, 17:03:42
ampampbowvy198@gmail.com
15 / 15นางบุญตา เนตรชายครูชุมชนทะนงบ้านไร่พิจิตร
97
3/6/2020, 17:05:02
ampampbowvy198@gmail.com
15 / 15นางบุญตา เนตรชายครูชุมชนทะนงบ้านไร่พิจิตร
98
3/6/2020, 17:06:25
ampampbowvy198@gmail.com
15 / 15นางสาวอรพรรณ สุขโขครูชุมชนทะนงบ้านไร่พิจิตร
99
3/6/2020, 17:06:53
ampampbowvy198@gmail.com
15 / 15นางสาวอรพรรณ สุขโขครูชุมชนทะนงบ้านไร่พิจิตร
100
3/6/2020, 17:08:23
ampampbowvy198@gmail.com
14 / 15นางสาวลำพอง พายภักดิ์ครูชุมชนทะนงบ้านไร่พิจิตร