ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ลำดับ
ปีงบประมาณ
ผู้รับทุนวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนหมายเหตุ
2
12557
นายนิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย
การพัฒนาวิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษในสภาพถังปลูกในดินที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่ำของจังหวัดสุรินทร์
วช.
3
22558
นายนิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย
เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบประณีตเพื่อการบริโภคในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วช.
4
32559
นางสาววิชชุดา ยินดี
ผลการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ(กลูต้าไธโอน)ในน้ำยาเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อแบบเหลวและอัตราการผสมติดของพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พื้นเมืองไทย
วช.
5
42559
นางสุนิสา เยาวสกุลมาศ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเขตชายแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
วช.
6
52559
นางณัฏฐวรรณ สมนึก
การพัฒนารูปแบบการใหเอาหารโคเนื้ออย่างยั่งยืนโดยการให้อาหารผสมครบส่วนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดสุรินทร์
วช.
7
62560
นางณัฏฐวรรณ สมนึก
แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่ชนเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสุรินทร์
วช.
8
72560
นายชัยนะรินทร์ ทับมะเริง
การศึกษาระบบการผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อการค้าตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์วช.
9
82561
นายต่อตระกูล เหมียดนอก
กองทุนรอบที่ 1
10
92561
นางสาวกฤตกนก พาบุ
กองทุนรอบที่ 1
11
102561
นายวรพรภัฏ ปัดภัย
กองทุนรอบที่ 2
12
112561
นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทา
กองทุนรอบที่ 2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu