Multilingual Animal Sounds
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BeeSongbirdCatHenRoosterChickCowCrowDogDonkeyDoveDuckElephantFrogGoatGooseHorseLionMouseOwlPigSheepSnakeTurkeyWolf
2
Afrikaanstjiep-tjiepmiaaukoekelekoepiep-piepmoe-moekra-krawoefhie-hôkwak-kwakkwaak-kwaakmê-mêpiep-piephoe-hoeoink-oinkbe-e be-e
3
Albanianbzzzciu ciu crrmjaugut gut gutkikirikikuciu ciumukrrau krrauham ham; hum humi-a-i-agu gu guumak makkuakme-e me-ega ga gahi hi hiarrqip qiphu huhunk hunkkrrull krrullaouuu
4
Arabiczzzutwu twuumiaaawbak bakbvagiirhow howhehaacouak couak
5
Arabic (Algerian)bezzzztwit twitmiaoutwit twitmooooooohaw hawhiihancouak couakgar garmaa maabaa baa
6
Arabic (Moroccan)maaaazz
7
Arabic (Tunisian)hab hab hab
8
Basquetxio txiokurrin kurrin
9
Bengalibhonbhoncooho'koohoomeu-meuhambacaa-kaagheu gheu; ghaue ghauechuuchuugack-gackgangor-gangorchoo-hu-hugorgonchuu-chuufoshe
10
Bulgarianbrum brummyau, murrrrko-ko-ko, kut-ku-dyakkukurigupi pimoograhbau baui-ahgu-gukva kva, pa-pakwak kwakgruh-gruhmeeeesssssauuuuuuuuuu
11
Cantonesemiaohēng
12
Catalanzzzpiu piumeu meukikkirikípiu piumuuuui-haatuut tuutcuac cuaccruá-cruábéeuu-uuonk onkbeeee
13
Croatianzzzzzzmijauku-ki-ru-kupiiiiiimuuuukra-kravau-vaui-ja, i-jaguu-guukva kvameee-heeega-gaciiihuuuurok-rokbee-heesssauuuuuuu
14
Czechbzzzzpíp pípmňauko ko ko dák kykyrykýpíp píp bů (boo)krá krá haf hafí á í á vrků (vrkoo)kvák kvák kvák kvák; kuňk kuňk mee ga ga í ha haapísk huuu chro chro beesssshudry hudry auuuuuuu
15
Danishbzzz; summ summpip-pipmiav; pierrgok gok; klukkykylikypip-pipmuhkra-kravov-vov; knur; grrria-iakurre-kurrerap-raptrutkvæk-kvækmæhgæk-gækprrr; pruhpivuh-uuhhvin; øf-øfmæh-mæhsssoou
16
Dutchbzzttjiep; twiet twietmiauw; prrrtok tokkukelekupiep piepmoe; boe; snurk (bull)kra kra; ka kawaf waf; woef woef; grri-aroekoekwak kwakkwak kwakmeh meh; mèh mèhgak gakhi higrrrr; grauuwpiep piepoe hoeknor knorbeh beh; bèh bèhsssahoo; mhoeea
17
Englishbuzz; bzzztweet; chirp; squawkmeow; purrcluck cluckcock-a-doodle-doocheep; peepmoo; booh (ox)kaak; cawyap yap; arf arf; woof woof; ruff ruff; bow wow; grrrhee haw; eeyorecooquack quackbaraagcroaknaahonkbrrr; neighraa; grreektwit twoo; whoo whoo; whit woo; terwit terwoowee wee; oinkbaasssgobble gobbleowooooo
18
English (American)buzz; bzzztweet; chirp; squawkmeow; purrcluck cluckcock-a-doodle-doocheep; peepmoo; booh (ox)kaak; cawyap yap; arf arf; woof woof; ruff ruff; bow wow; grrrhee haw; eeyorecooquack quackcroak; ribbitnaa; baa; maahonkbrrr; neigh; whinnyraa; grr; rawreek; squeakwhoo whoo; hootwee wee; oinkbaasss; hissgobble gobbleowooooo; ahwooo
19
Esperantozummiawkokerikopepmuugrakbojiagik-gakhenrorhu! hu!gruntmeksssglu-glu-glu
20
Estoniansumm-summvi-diit; tsiu-tsiunäukikerikiitpiip-piipmuukraaksauhkulu-kuluprääks prääkskrooks-krooksihahaapiiksu-huurui ruimää mää
21
Finnishbzz; surrpiip; tsirk; kvak; titityy titityymiau; hrr; kurnaukot-kotkukko kiekuupiipammuu; möö (calf); pärsk (bull)kraa; vaakhau hau; vuff; rouf; mrr; lääh-lääh; ui-uikurrkvak; kvaaktööt; tröötkvaakmäätöötiha-haapiip piiphuhuunöff; röh röhmää; bäässsuhuu; uuoouu
22
Frenchbzzzcui cuimiaou; ronroncotcotcodetcocoricopiou pioumeuhcroâ croâouah ouah; grrr; wouf woufhihanrou roucoin coincroa croabêêhiiiiiraohhou hougroin groinbêêêglou glouooouh
23
French (Canadian)jappe jappe
24
Germansumm summpiep piep; tschiwitt, schirp, twietmiau; srrpock pock; tock tock, gock, bog , bog bog bog booogkikerikipiep piepmuhkräh kräh; krah krahwau wau; wuff wuff; waff waff grrr; juhhh; cha-cha; chrongiaah iaahguru guru; gurr gurrquack quacktöröhquaak quaak, quuarkmähh mähh, bäh bäh.gak gak; quäk quäkbrrr; wihiie; hü-ü-ü, hühühühüügrr roar.piep piepuhu; huuh huuhquiek; grunz, oink, oinkbaehh baehh, määähsss, zzzzschhuh aaa-uuuuuu
25
German (Swiss)zzzzbibip bibipmoo
26
Greekzoum zoumtsiou tsiou; kra kramiaou, niaouko ko ko; ka ka kakikiriku; kikirikiko ko komookra-kragav gaviaa iaagru uupa-pa-paquak-quakmaehehebhhhah ah; gra gramae-eesssglou glou
27
Greek (Ancient)brekekekex koax koax
28
Hebrewbzzz; zum zumtziff-tziff; tzvitz tzvitzmiyauchuck-chuckcoo-koo-ri-koomookrak-krak; krrr krrrhow-how; woof-woofyi-ahwoo-woo; gru-gruquak-quak; ga gakwa kwameh mehga ga gameeee meeeepsssoou
29
Hindimyaaunkukru:ku:baan; mo-mokaw-kawbow wow; bho: bho:sipo-sipoguturgu-guturgubaak-baak-baakme:ko:me:k-me:ko:me:k me:-me:hin-hin-hinchu:-chu:bhe:-bhe:pho:-pho:
30
Hungarianbzzzcsip-csiripmiau; dorombkot kotkukurikucsip-csipmu; búkár-kárvau vau; grrriá-iáburukkháp-hápbre-ke-ke; kuty kuruttymek-mekgá-gányihahacin-cinhu-hú-huui-uii; röf-röfbeeesz-sz
31
Icelandicmjámö; muvoffbra brakvakhohome
32
Indonesiankicaungeongkikerikucip cipgagakgonggongkurmbekcit-cit-citngoik ngoik
33
Irishamh amh
34
Italianbzzzzchip chip; hihihimiao; purrcoccodéchicchirichípio piomuu; pfff (bull)cra craarf arf; bau bau; gnam; grr; yu-yu-yuuu; huuuioh iohuuuqua quabaaacra crabeequa quahiiigrrsquithu huoinkbeeeessshuu
35
Japaneseboon boonpee pee; pii pii; chun chun; piyo piyonyan nyan; nyaa nyaa; goro goroku-ku-ku-ku; ko-ko-ko-koko-ke-kok-ko-o; kokekokkopiyo piyomau mau; mou mou; moo mookaa kaakyan kyan; wan wan; uuuuu; hah hah; paku paku; gari gari--poppo poppo; kukku kukkugaa gaapaoh-paohkero kero; gero gerome-e me-ega-a ga-ahi-hiingaooooochu-chuhoh hohbu-hii bu-hii; boo boo; buu buumeh meh; mee meeshuu shuu
36
Khmerhowgarpook
37
Koreanbooommm; boong-boong; wing-wingjick jick; ji-ji-bae-baeyaow; (n)ya-ongkko-kki-yoppi-yak-ppi-yakmmmoh; um-muuukka-ak-kka-ak mung mung; wang wanggoo-gookkoyk-kkoykgae-goolum-meeeee hee-hingccik-ccikbuung buungkouro kouro kuh; kkoolmeeeee
38
Macedoniankukuriku
39
Malaymenggonggong
40
Mandarinmiaoo o o; gou goumou; mu muwang wanggua guazi zihu-lu hu-lumieh mieh
41
Mongolianumboomaiii maiiieeyaamaiii maiii
42
Norwegiansum-sumkvirrevitt; pip-pipmjaukykkilykykra-kravoff; vov-vovkvakk-kvakkkvekk-kvekkpiipuhunøf nøf
43
Persiankukukuuvogh vogh
44
Polishbzzzzzćwir-ćwirmiauko-ko-kokukurykupi pi pi pimuuuuukra krahau hauiha ihagruhu gruhukwa kwakum kummeee meeege gei-hahahapi pi pihu huchrum chrum, łik łik, kwik kwik, iiiiiiimeeeeee; be bessssgul gulauuuuuu
45
Portugesezzzzzz; bzzzzzzzpio; piu piumiaucucurucu; cocoro cocopiu piumuuuuau au au; ão ão ãoqua qua quaro ro ro (inhaling/snoring)meee meeessssgluglugluglugluauuuuuu
46
Portuguese (Brazilian)bzzzzpiu-piumiaucucurucumuuuuau auquá quácroinh croinhauuuuuu
47
Romanianham ham
48
Russianzh-zh-zhfiyt-fiyt; ouh-ouh; chik-chirikmiyau; mrrrko-ko-kokukarekupi-pi-pimu-u-ukar-karhav-hav; gav-gav; chua-chua; grrrrr; he-he-he; o-u-u-u-hia-iagrl-grl; guli-gulikrya-kryau-u-ukva-kvame-e-ega-ga-gai-go-gor-r-r-rpi-pi-piuh! uh! uh!hrgu-hrgu; khryu khryubeessssuuu
49
Slovenemijauciv-civmuu-muuhov-hovga-gaihaha-ihahabee-beeauuu-auuu
50
Spanishbzzzpío píomiao; rrrcaca-racá; cocorocóquiquiriquí; kikirikipi-pimuuu; meee; buff (bull)ah ah; cruaaacguau; guav; guf guf; grrr; eh eh eh; auu; chaciha iha; ji-jogu gu; cucurrucu; ruú-ruúcua cuabiaaahcroac croac; cruá cruábeeeihiiigrriiikuhh uhh; wuwoowoiiih; uiii; cuiii; oinkbeee beeesssclou clouauuuh
51
Spanish (Argentinean)pi pimiaumuuuguau guaucuac cuacberpmeeee
52
Spanish (Chilean)prraaahhh
53
Spanish (Colombian)quiquiriquígua guaiiiouoinc oinc
54
Spanish (Mexican)goro-goro-goro
55
Spanish (Paraguayan)ioohoho
56
Spanish (Peruvian)iiiiii
57
Swedishbuzz buzz; surr surrpip-pip; kvitt kvittmjan mjan; mjau mjauock-ock; kakakakuckelikupip-pipmu mu; muukra kra; krax kraxvov-vov; voff; grr; bjäbb-bjäbbiii-ooo iii-ooo,oo ho oo hokvack-kvackkvaaa-ack; koack; ko ack ack ackmää määiihahahapip-pipho-honöff-nöffbäässsaoooooo
58
Syrianzzzzmtsu stttssmeowcooooo coooawwwwuw wuwaaoabrrbr brrbrchu chuu
59
Tagalogngiyawputak putakkokorokok; tik-tilaokaw awkokak kokak
60
Taiwanesebzzzeeju jumiouko ko koimoouwun wunmo huiku ku
61
Thaijip jipmeowekki ekki ek; ake-e-ake-akejiap jiapmaw mawgaa gaahoang hoanggaab gaabpran pranob obbae baehee heeeed eedhook hookood ood
62
Turkishvizzzjiyk jiyk; juyk juyk; cik cikmiyavgut gut gdakkuk-kurri-kuuu; oo-oore-oojiyk jiyk; cik cikmeuhgaak gaakhev hev; hauv hauv; hov; hirrrr; heh heh heh; haart haarta-iiii a-iiiigu gu gu guukvak vakvrak vrakme-e-e me-e-egak gake-he-he-heuaghviyk viykuuu uuumaeh maehsssglu gluooo
63
Ukrainiandzzzmyaukukurikumuuukar-karhaf-hafii-aa ii-aakrya-kyakwa-kwame-meii-ha-hapi-pi-piu-huhrju-hrjube-be
64
Urdubzzztsvirin'-tsvirin'meowkuklookutsik-tsikbaehbow bowquak quakmehhoo hoo
65
Vietnamesemeowau wauquak quakchit-chitut-itbe-hehehe
66
Welshsoch soch
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sounds
Sources
 
 
Main menu