รายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
วส.1
2
รายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560
3
สถานีอนามัย PCU ห้วยเหนือ ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4
ลำดับชื่อวัด/สำนักสงฆ์หมู่ที่ตำบลจำนวนพระภิกษุ/จำนวนสามเณรจำนวนแม่ชีได้รับการตรวจคิดเป็นผ่านเกณฑ์
วัดส่งเสริมสุขภาพ
ไม่ผ่านเกณฑ์แนวทางแก้ไข / พัฒนา
5
(รูป)(รูป)(รูป)สุขภาพ
(รูป)
ร้อยละดีเด่นพื้นฐาน(ระบุเลขข้อ)
6
1 วัดกลางอัมมารินทราวาส6 ห้วยเหนือ2222100.001
7
2 วัดเขียน4ห้วยเหนือ1111100.001
8
3วัดบ้านบก13ห้วยเหนือ1717100.001
9
4วัดไทย1ห้วยเหนือ99100.001
10
5วัดบ้านชำแระ10ห้วยเหนือ1111100.001
11
6วัดบ้านสะอาง12ห้วยเหนือ77100.001
12
7วัดเจ๊ก7ห้วยเหนือ1010100.001
13
80.00
14
90.00
15
รวม78787100.0007
16
หมายเหตุ
17
1วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น หมายถึง วัดที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 5 องค์ประกอบ จำนวน 50 ข้อ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมอนามัย
18
2วัดส่งเสริมสุขภาพพื้นฐาน หมายถึง วัดที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน วัดส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน จำนวน 19 ข้อ และได้รับใบประกาศรับรองจากศูนย์อนามัยและกรมอนามัย
19
3ร้อยละ 50 ของจำนวนพระภิกษุ / สามเณร / แม่ชี ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ( ชั่งน้ำหนัก /วัดความดันโลหิต /วัดรอบเอว /ให้คำแนะนำ / จ่ายยาในรายที่มีอาการเจ็บป่วย / ส่งต่อ )
20
21
ลงชื่อสมจันทร์ บัวเขียวผู้รายงาน
22
(นางสมจันทร์ บัวเขียว)
23
ตำแหน่งหน.CMUห้วยเหนือ
24
วันเดือนปีที่รายงาน20/2/2560
25
Loading...
 
 
 
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
70
66
67
68
69
71
72
73
74
วส.21-ภาพรวมขุขันธ์
วส.22-ภาพรวมขุขันธ์
 
 
Main menu