1.ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเมือง ปี 2560 ระบบจะบันทึกอัตโนมัติ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBW
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)การประเมินจาก สมศ. (ถ้ายังไม่ประเมิน กรอก ยังไม่ประเมิน)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ภาคเรียนที่2/2560 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ที่นำไปเรียนรวมตามเเผนข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ขนาดเล็กได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
ผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4อ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์โทรสารชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตรพ.ศ.
ผลการประเมิน
พ.ศ.
ผลการประเมิน
พ.ศ.
ผลการประเมิน
พ.ศ.
ผลการประเมิน
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760044103976004439010002กุดจิกเมืองบ้านโนนอุดม10050000.501
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายนิคม โพธิบายปกติบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู52548ดี2552ดี2557ดี817111591071100088801990909ไม่มี
นางสมพรทวี ลักษณะจันทร์
5
2760048103976004839010005กุดจิกเมืองบ้านโนนสว่าง0011010000โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา1.52123131200015312
6
3760049103976004939010006กุดจิกเมืองบ้านกุดจิก10040000.2510
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิตปกติยางหลวงพิทยาคมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู22547
ปรับปรุง
2553ดี2557ดี39108476653872145799ไม่มี
7
4760066103976006639010008นาคำไฮเมืองบ้านหนองกุง10040010.2510
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียนและเงินบริจาค
2นายธรรมรัตน์ วงศ์ศรีรักษาปกติิบ้านห้้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมือง22547พอใช้2553
ปรับปรุง
2557ดีี741310101014100007800000000649363559ไม่่มี
นายธรรมรัตน์ วงศ์ศรีรักษา
8
5760071103976007139010010นาคำไฮเมืองบ้านกุดฉิม10160010.501นายนิวัฒน์ เสนาปกติบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมือง61812791214132200010700000000818737337ไม่มี
นายนิวัฒน์ เสนา
9
6760024103976002439010012นามะเฟืองเมืองบ้านทรายงาม1003000110
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายนิทัศน์ พลสนองปกติบ้านข่าดอนเข็มหัวนาเมืองหนองบัวลำภู3.22545ดี2549ดี2554ดี811109788130007400000000801952023
นายนิทัศน์ พลสนอง
10
7760025103676002539010013นามะเฟืองเมืองบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา10040001010นายฉลาด นามเคนปกติบ้้านนามะเฟืองนามะเฟืืองเมือง3.52547ดี2550ดี2555ดี6217671012960008400000000087-8525083ไม่มี
นายเรืองชัย ชุมพล
11
8760027103976002739010015นามะเฟืองเมืองบ้านกุดเต่า1004110010
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายนพดล เหล่าโพธิ์ปกติบ้านหนองศาลาโนนสว่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู32546ดี2549ดีมาก2554ดี51015615117690008400000000080-5664553ไม่มี
นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม
12
9760028103976002839010016นามะเฟืองเมืองบ้านนาอ่าง1003000๐.๕10นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์ปกติบ้านนามะเฟืองนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู1.92548ดี2550ดี2555ดี4531082390004400008230093-3426459
นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์
13
10760057103976005739010017โนนขมิ้นเมืองบ้านโนนขมิ้น10040010.25108นายโชคชัย ขันบุตรศรีปกติิบ้านโนนคูณโนนขมิ้นเมืืองหนองบัวลำภู32548
ปรับปรุง
2550ดี2555ดี1368657610600067096-6702056ไม่มี
นายโชคชัย ขันบุตรศรี
14
11760062103976006239010019โนนขมิ้นเมืองบ้านโนนคูณ1010100.2501
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายณรงศักดิ์ หลวงพลปกติบ้้านโนนขมิ้นโนนขมิ้ิ้นเมืองหนองบัวลำภู32553ดี2557ดีมาก7609406600040093-4366354
นายณรงค์ศักดิ์ หลวงพล
15
12760064103976006439010021โนนขมิ้นเมืองบ้านห้วยไร่10021000.2501นายธงชัย แสวงกำไรปกติบ้านห้วยโจดโนนขมิ้นเมือง4.42547พอใช้2550ดี2555ดี1211882671000064819757593
นายธงชัย แสวงกำไร
16
13760074103976007439010023โนนทันเมืองบ้านโนนทัน1007010101นายประนอม พลกลางปกติร่มเกล้าโนนทัันเมือง32546พอใช้2549พอใช้2554
ไม่ผ่าน
612616121611171600011200000000089-9423568
นายประนอม พลกลาง
17
14760077103976007739010024โนนทันเมืองบ้านอ่างบูรพา1003000101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
2นายไพฑูลย์ สุปัญญาปกติบ้านภูพานคำโนนทันเมือง52548
ต้องปรับปรุง
2553ดี2558
ไม่ผ่าน
58843107700052500000000081-8713918-
นายไพฑูลย์ สุปัญญา
18
15760078103976007839010025โนนทันเมืองบ้านภูพานคำ1005000101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายวีระพันธ์ สาฆะปกติบ้านอ่างบูรพาโนนทันเมือง52546พอใช้2549ดีมาก2554พอใช้161191015121670009600000000081-8724729ไม่่มี
นายวีระพันธ์ สาฆะ
19
16760020103976002039010026บ้านขามเมืองบ้านหินคูณ1002010100นายธีระ เหล่าอรรคะปกติบ้านดอนนาดีบ้านขามเมือง32550ดี2555ดี012203750002001321375984135292ไม่มี
นายนพดล ทองตระกูล
20
17760022103976002239010027บ้านขามเมืองบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ00020000000นายเฉลิมชาติ ชละธารปกติิบ้้านข้องโป้บ้านขามเมือง42546ดี2549ดี2554
ดีเยี่ี่ยม
2054424100022บ้านข้องโป้400000241810599959ไม่มี
นายเฉลิมชาติ ชละธาร
21
18760017103976001739010029บ้านขามเมืองบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย120000003นายเฉลิมชาติ ชละธารปกติบ้านข้องโป้บ้้านขามเมืือง12546ดีี2549ดี2554
ดีเยี่ยม
3212012400015บ้านข้องโป้232120124810599959ไม่มีี
นายเฉลิมชาติ ชละธาร
22
19760018103976001839010030บ้านขามเมืองบ้านดอนนาดี1004000001
ครูผู้ทรงคุณค่า
1นายประคอง หวันเสนาปกติบ้านหินคูณบ้านขามเมือง325482553ดี2557ดี9881095770006300000000818724025ไม่มี
นายประคอง หวันเสนา
23
20760019103976001939010031บ้านขามเมืองบ้านข้องโป้1007010101นายเฉลิมชาติ ชละธารปกติบ้านข้องโป้ สาขาบ้านโนนหวายบ้านขามเมือง12546ดี2549ดีี2554
ดีีเยี่ยม
1311131911141310000104810599959ไม่่มี
นายเฉลิิมชาติ ชละธาร
24
21760041103976004139010033บ้านพร้าวเมืองบ้านห้วยค้อ10021000.2501นายอุดม ดอนศรีโคตรปกติบ้านบกโนนเรียงบ้านพร้าวเมือง32551พอใช้2553ดี2557ดี1246636320004200000000899401148
นายอุดม ดอนศรีโคตร
25
22760035103976003539010034บ้านพร้าวเมืองบ้านโคกม่วย1004000101
ครูพี่เลี้ยงเงินโรงเรียน
นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลปกติิบ้านพร้าวบ้านพร้้าวเมืือง12548
ต้องปรับปรุง
2553ดี2557ดี444713978000560000000
26
23760038103976003839010037บ้านพร้าวเมืองบ้านศรีสุขนาล้อม10060010.501
ลูกจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายสุริยน ประชามาตย์ปกติบ้านโนนสูงใหม่วังทองบ้านพร้าวเมือง32548ดี2551ดี2555
ไม่ผ่าน
71010125131023000900000000833621780
นายสุริยน ประชามาตย์
27
24760040103976004039010039บ้านพร้าวเมืองบ้านโนนสูงใหม่วังทอง10070010.501
ครูผู้ทรงคุณค่า
1นายสุุรกานต์ พลตรีปกติบ้านศรีสุขนาล้อมบ้านพร้าวเมือง32547ดีมาก2550ดีมาก2555ดีมาก201315151413132100012400000000085-7384050
นายศิวะเดช สิทธิการ
28
25760054103976005439010040ป่าไม้งามเมืองบ้านบุ่งบก1004010101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง2.52547ดี2553พอใช้2557พอใช้681211611970007000000007832866823-
นางสาวนริศรา พรมราช
29
26760055103976005539010041ป่าไม้งามเมืองป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล10080000.501นายบุญเรือง เขื่อนตีนกงพื้นที่ปกติบ้านโคกน้ำเกี้ยงป่าไม้งามเมือง2.72548
ไม่ผ่าน
2553ดีมาก2556ดีมาก1719810131015180001100000000088562380
นายบุญเรือง เขื่อนตีนกง
30
27760053103976005339010045ป่าไม้งามเมืองบ้านห้วยหามต่าง10020100011นายอัิศรา ไชยศรีพื้นที่ปกติบ้านลาดป่าไม้งามเมือง22547ดี2550ดี2555ดี4286634900042บ้านลาด200000349973040098
นางอุไรวรรณ บัวลอย
31
28760008103976000839010046โพธิ์ชัยเมืองบ้านห้วยลึก1003001110นายทองอาน บุญพรมพื้นที่ปกติิบ้านนาวังเวินโพธิ์ิ์ชัยเมือง1.52548ดี2553ดี2557ดี5386844110004900000000093-3985044
นางอังศุมาลิน บุญธรรม
32
29760009103976000939010047โพธิ์ชัยเมืองบ้านตำแยนายสนธิ วิริยะกุลพื้นที่ปกติบ้านห้วยลึกโพธิ์ชัยเมือง2.30
33
30760010103976001039010048โพธิ์ชัยเมืองบ้านคึมชาดห้วยบง1002101001
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายธนวัฒน์ มะโนสุขพื้นที่ปกติไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)หนองภัยศูนย์เมือง3.543829581300052
ไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)
3.5000000813956626219-
นางสาวเจนจิรา ศรีราช
34
31760011103976001139010049โพธิ์ชัยเมืองบ้านนาวังเวิน1002100101นางกนกนิภา พลท้าวพื้นที่ปกติบ้านห้วยลึกโพธิ์ชัยเมือง1.52547พอใช้2550
ไม่ผ่าน
2555ดีมาก51285345500047บ้านตำแย1000000450088 7844510
นางกนกนิภา พลท้าว
35
32760005103976000539010050ลำภูเมืองบ้านลำภู10011000100นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาปกติบ้านห้วยลึกโพธิ์ิ์ชัยเมือง3.22547ผ่าน2550ดี2555พอใช้531136840003100003680087-8616371ไม่มี
นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา
36
33760004103976000439010053หนองบัวเมืองพิศาลวิทยา10010000.25010นางทิพพา ศรีคัฒนพรหมปกติหนองบัววิทยายนหนองบััวเมือง22555
ไม่มีอบ./ป.พอใช้
00000000000000000000956729532ไม่มี
นางวงเดือน พงศ์สิทธิศักดิ์
37
34760002103976000239010055หนองบัวเมืองบ้านวังหมื่น10040000.25010นายอัมพร พลท้าวพื้ื้นที่ปกติบ้านวังนำ้ขาวชนูปถัมภ์หนองบัวเมือง3.52547ดี2550ดี2555
ไม่ผ่าน
568837610004400000000879498690
นายเกรียงศักดิ์ มอญขันธ์
38
35760042103976004239010057หนองบัวเมืองบ้านสุขเกษม121000.2501
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
2นายสุนนท์ ทูลพิรัตน์ปกติิบ้้านหนองหว้าวิทยาสรรค์32548ดี2553ดี2557ดี65559468000480000946862251491
นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์
แก้ไขข้อมูลที่แจ้งไปเรียนรวม จาก ป.๔-๖ เป็น ป.๓-๕
39
36760075103976007539010058หนองบัวเมืองบ้านห้วยทราย10020001000นายกิตติพงษ์ จวงโสปกติบ้านภูพานทอง
หนองบัว
เมือง62547
ไม่ผ่าน
2550
ไม่ผ่าน/อบ.ผ่าน
2555
ไม่ผ่าน/อบ.ผ่าน
4214217300024
โรงเรียนบ้านภูพานทอง
600042173800088438ไม่มี
นายอานุภาพ พัฒนา
40
37760076103976007639010059หนองบัวเมืองบ้านภูพานทอง1004100110นายกฤษฎา จันทร์นวลปกติบ้านห้วยทรายหนองบััวเมือง52546ดี2549ดี2554พอใช้1310447101260006600000000895751166
นายกฤษฎา จันทร์นวล
41
38760003103976000339010060หนองบัวเมืองบ้านเสาเล้า10010110.2501
ครูผู้ทรงคุณค่า
1นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์ปกติหนองบัววิทยายนหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู825462549ดีี2554
อบ.ดี/ป.พอใช้
ยังไม่ประเมิน
5145511345000520000000008-1871 8493ไม่มี
นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์
42
39760012103976001239010061หนองภัยศูนย์เมืองบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงนายประมวล กองวงศ์พื้นที่ปกติบ้านนาวังเวินโพธิ์ชัยเมือง1.50
43
40760013103976001339010062หนองภัยศูนย์เมืองไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)10091011010นางบุญตา งามวัฒนากุลปกติบ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัยเมือง22549ผ่าน2554
ไม่ผ่าน
798871331857149900000000086-2289240-
นางบุญตา งามวัฒนากุล
44
41760046103976004639010063หนองภัยศูนย์เมืองบ้านดอนยานาง1007011010นายมณเฑียร บรรลังสีพื้นที่ี่ปกติบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงหนองภัยศูนย์เมือง22546ดี2550ดีมาก2555ดีมาก7141310161223191140000000084-793-9197-
นายมณเฑียร บรรลังสี
45
42760065103976006539010064หนองสวรรค์เมืองบ้านกองแป่มหนองสวรรค์1003000001
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
4นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลืองพื้ืนที่ปกติบ้้านหนองปลาขาวหนองสวรรค์เมืือง11611611912857800000000898620528
นายวิเชียร ลินทา
46
43760068103976006839010066หนองสวรรค์เมืองบ้านหนองบัวโซม100500001
ครูผู้ทรงคุณค่า
1นายทองฉันท์ ผดาวันพื้ืนที่ปกติ
บ้านโคกกลางโนนงาม
หนองสวรรค์
เมือง
12549ดีมาก2554ดีมาก
ยังไม่ประเมิน
122010111488140009700000000 089-7113673
นายสายธาร ศักดา
47
44760070103976007039010067หนองสวรรค์เมืองบ้านโคกกลางโนนงาม1002001101นายกมล บุญจันทร์พื้นที่ีปกติบ้านหนองบัวโซมหนองสวรรค์เมือง16431044490004400000440807658145-
นางสาวรุ่งทิวา สารีอาจ
48
45760072103976007239010068หนองสวรรค์เมืองบ้านหนองปลาขาว10050000011นายพรชัย จิตเจริญพื้นที่ปกติบ้านกองแป่มหนองสวรรค์หนองสวรรค์เมือง11681112971211000860000071211898620528
นางสาวประวิณา เนืองกัลยา
49
46760059103976005939010070หนองหว้าเมืองบ้านเพ็กเฟื้อย1006001101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1
นายมงกุฎ จำนงค์นิต
ปกติ
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
หนองหว้้า
เมือง
42547
ต้องปรับปรุง
2553ดี2557ดี
ยังไม่ประเมิน
17171416127121900011400000000081-0618892-
นายมงกุฎ จำนงค์นิต
50
47760060103976006039010071หนองหว้าเมืองบ้านหนองผำโคกสวรรค์10041000100นางสาววาสนา แสงมุกดาปกติหนองหว้าวิทยาสรรค์หนองหว้าเมือง32546ดี2549ดี2554ดี81311174121090008400000000898431118
นางปรียานุช แคนติ
51
48760032103976003239010075หัวนาเมืองบ้านโนนสวรรค์หนองแก10070001010นายสุรศักดิ์ เครือคำพื้นที่ปกติบ้านโนนม่วงหัวนาเมือง12547ดี2550ดีมาก2555ดีมาก13141115181112130001071517111519191920883390686-
ว่าที่ รตญ.จิราภรณ์ ทิวาวงษ์
52
49760056103976005639010076หัวนาเมืองบ้านดอนหัน1002000100
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
2นายกฤษฎา การีชุมปกติิหัวนาศึกษาวิทย์หัวนาเมืือง42547พอใช้2550ดี2555ดี56126505500044
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
6 กม.00000055856964460-
นายสุรสิทธิ์ สุนสุข
53
50760033103976003339010077หัวนาเมืองบ้านโนนม่วง1002000101นางสาวมาลินี หลักคำปกติบ้านโนนสวรรค์หนองแกหัวนาเมือง22547พอใช้2552
ไม่ผ่าน
2557ดี6138072400031
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
1 กม.61000724928365041-
นายสุวรรณ ขุนอิน
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
โรงเรียนขนาดเล็ก2560 อำเภอเมือง
 
 
Main menu