เลขทะเบียนรับ1/62new
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
BCDEFGHIJKLMN
1
ที่วันที่จากถึงเรื่องแนบไฟล์
2
575-23/5/2019นางสาวสมใจ ดำสงผอ.ส่งบันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
https://drive.google.com/open?id=1Rel1iVR3N_DrzzsiC-IhKeW5jUQFVawh
3
576-23/5/2019นางสาวจารุณี จุลบุตรผอ.การจัดส่งรายงานประจำเดือน เมษายน 2562
https://drive.google.com/open?id=1s2t4oDAd8HtPfb9F3HekSGheX2oI2OJh
4
577-23/5/2019นางสาวจารุณี จุลบุตรผอ.การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
https://drive.google.com/open?id=1NGdQ_rRYu9rVa_AVaDoZSKqAdcGUIxql
5
578-23/5/2019นายปฏิภาณ บุระตะผอ.ขออนุญาตไปราชการ
https://drive.google.com/open?id=1oKNjESlWqeiea6ZcPGdRP31RpDpG8epn
6
579-23/5/2019ดร.สิริมนต์ นฤมลสิริผอ.ขออนุญาตไปราชการ
https://drive.google.com/open?id=1bfpAR-BxUzcXoR4Jy9o2EpJbb4b30i28
7
581-23/5/2019นายไสว พิลึกผอ.ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
https://drive.google.com/open?id=1ewIHCnVjTOS9B3Bl8sNKLWlufeUIFWVs
8
582-23/5/2019
นายสุพจน์ ขวัญรุ่งวิทยา
ผอ.ขอจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
https://drive.google.com/open?id=1dNU8zC-8VGBN3sxp0DiA1Ue4g9bTzVag
9
583-23/5/2019นางสาวชิดชนก นบพรสรวงผอ.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณกลาง
https://drive.google.com/open?id=1iXW5Bub8KUqaDo7xOXyKvO6_IrJdBehe
10
584-23/5/2019นางสาวชิดชนก นบพรสรวงผอ.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณกลาง
https://drive.google.com/open?id=11kiACyTrznFGH2gAOyX930Tev4AcODfv
11
586-23/5/2019นายธีรพจน์ เครือพานิชผอ.ขออนุญาตไปราชการ
https://drive.google.com/open?id=1vV4L8nK1DcG4MDNOaukMxv1Aku_hJMsL
12
587-23/5/2019
นางสาวกฤชอร รัศมีรัชกุล
ผอ.
อนุมัติครูผู้สอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำภาคเรียนที 1/2562
https://drive.google.com/open?id=1lUPXYzilml72r-8WY2LT8qYjj7NtNfPf
13
588-23/5/2019นางกัณทิมา กองสวรรค์ผอ.ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
https://drive.google.com/open?id=1VkhYUJBUHqxGQjEEIZWdWArhf-EhD-_T
14
589-23/5/2019
นางสาวชิตตินันท์ แสงสว่าง
ผอ.ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
https://drive.google.com/open?id=1zMVWfVPup7ChZanbbZcMbpAMUTEq0iDm
15
590-23/5/2019นางชิตตินันท์ แสงสว่างผอ.ส่งโครงการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562
https://drive.google.com/open?id=17rKERk-xsKO-vQ9LzNU-v_JyVStT1tHW
16
591-23/5/2019นางพัชรีย์ พรมแก้วงามผอ.
เสนอรายชื่อบุคลากรทำหน้าที่ธุรการนอกเวลาราชการปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562
https://drive.google.com/open?id=1zQRaHotJttwAO-D1M8A_W6M7uleOkUFu
17
592-23/5/2019นายวินัย แก้ววงศ์วารผอ.
ขออนุญาตลาออกจากการทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
https://drive.google.com/open?id=16TvTwXFvTzkJeUwPWKkJhWDuVhYvd309
18
593-23/5/2019นายปฏิภาณ บุระตะผอ.
ส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2562
https://drive.google.com/open?id=1Z2f92Dv4QtE2VCk6CoQOrkRqUWhqdXre
19
594-23/5/2019นางสาวจารุณี จุลบุตรผอ.
ส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2562
https://drive.google.com/open?id=1ou32o_ZIUuaeQVHnLoMdlhesIDIGSRAh
20
595-23/5/2019นายจักรพันธ์ บุญแทนผอ.
ขออนุญาตครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ
https://drive.google.com/open?id=1ZqVf0S4K7dy_ICdzKN1jcSLrVXQ0YW5_
21
596-23/5/2019นางสาวกิติยาพร วรสาผอ.ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
https://drive.google.com/open?id=14W8XGJYmtgNo78Qof7ptXLbgZpMOnVoL
22
597-23/5/2019นางสุขใจ ตอนปัญญาผอ.ส่งโครงการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562
https://drive.google.com/open?id=1sfgBds7cr9XK862JPYzMRbmD5vrbZqp8
23
598-23/5/2019นายปิยะโชติ ชูเฉลิมผอ.
ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่1/2562
https://drive.google.com/open?id=1w1tkbcD8-SgZYALSFgrGCO6I3a2yyBL9
24
599-23/5/2019
ว่าที่ร.ต.วทัญญู แถมพยัคฆ์
ผอ.
ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
https://drive.google.com/open?id=1WDHNrHzFjxs5VLTvP9CdP_RRjUPCYJAZ
25
600-23/5/2019นางสาวอำภา หอมบุปผาผอ.
รายงานการเขาร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยบรูณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
https://drive.google.com/open?id=1eN_7GB6ooKtNNaCskNjW-LpX0AEis1a1
26
601-23/5/2019นายคติพงษ์ อ่อนไชยผอ.
โครงการพัฒนาประสบการณ์ของครูในสถานประกอบการของสาขาช่างก่อสร้าง ประจำปี2562
https://drive.google.com/open?id=1nmHiG55cWc0kVWxuW3gSRSzMGQm4YY1k
27
602-23/5/2019นายวินัย แก้ววงศ์วารผอ.ขออนุญาตจ้างครูพิเศษเพื่อทำหน้าที่สอน
https://drive.google.com/open?id=1ldGzZfp24Qnkb6k1JV2LJdqrTYJaCvW_
28
603-23/5/2019นายสมเจตน์ สุนทรพุกก์ผอ.จ้างครูพิเศษประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
https://drive.google.com/open?id=1f71LnnebbDzJ-MSg9fC9naje3Y8XNt-S
29
604-23/5/2019นางกัณทิมา กองสวรรค์ผอ.ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
https://drive.google.com/open?id=1GLJcYtXwMndgv2O_TlRXd-I2R4stthhn
30
605-23/5/2019นางกัณทิมา กองสวรรค์ผอ.ขอเสนอโครงการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562
https://drive.google.com/open?id=1Qx-SGC3gLmVgFUr9XQbomwmk-6ESe1rN
31
606-23/5/2019นางสาวกชพรรณ บ่อพืชน์ผอ.ส่งโครงการสอนแะการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2562
https://drive.google.com/open?id=1Ay6wP9TsaXZsgpjS6dtWJx257qqwWaEB
32
607-23/5/2019นางสาวกชพรรณ บ่อพืชน์ผอ.ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
https://drive.google.com/open?id=1HO2J9yyWcZMKsXqPbTG4dJizD-J28LRR
33
608-23/5/2019นางสาวกชพรรณ บ่อพืชน์ผอ.ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
https://drive.google.com/open?id=12Khskx-Gj4YyZUOMe8pQJ8ND-Y7yxKxb
34
609-23/5/2019นางสาวกชพรรณ บ่อพืชน์ผอ.ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
https://drive.google.com/open?id=12SGQn3Rr61h0NQl4_R5szoIvzIgjbd_J
35
706-29/5/2019นางสาววรินยุพา บุญมาผอ.ขออนุญาตเข้าพักอาศัยบ้านพักวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
https://drive.google.com/open?id=1XX1xCwiXNa17bYy_VDK1MIFDjkeq3Vql
36
827-5/6/2019นายเจษฎาภรณ์ ศรีโสภณผอ.ขออนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียน
https://drive.google.com/open?id=1IM0Q0ep2XFj088RttFxY0lOnQ87jij9N
37
828-5/6/2019นายวาทิต ยมจันทร์ผอ.ขออนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียน
https://drive.google.com/open?id=1gMlGMryLRIeCm4EMRg7dgaYfQWp0eAxe
38
847-7/6/2019
นายสุพจน์ ขวัญรุ่งวิทยา
ผอ.ขอจัดซื้อวัสดุทำแผงกั้นกำแพงรั้วด้านข้างวิทยาลัยฯ
https://drive.google.com/open?id=1Sx1-5sd3ZZ-Oz9FQhrEJ3tVtZSBzJxdv
39
855-7/6/2019นางสุนันท์ พรหมประกอบผอ.
รายงานผลสรุปกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2561
https://drive.google.com/open?id=1YD_jSICWsQF94hh_KSAJjIpZCLKnvpLb
40
856-7/6/2019นางสุนันท์ พรหมประกอบผอ.รายงานผล Fit it Center อบต.โรงช้าง
https://drive.google.com/open?id=15B_ui9hhSqfyuChSMpnhEE8nuToZMBm8
41
857-7/6/2019นางสุนันท์ พรหมประกอบผอ.รายงานผลการสรุปการจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี
https://drive.google.com/open?id=1CHFa4F6sArWJZwQpfxJtO9ngzcSC8jOb
42
858-7/6/2019นางสุนันท์ พรหมประกอบผอ.รายงานผลการสรุปการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
https://drive.google.com/open?id=17v61oyULb47UIr8n-XsonctiQ6Gh0t6u
43
862-7/6/2019นายชลอ บริบูรณ์ผอ.ขออนุญาตจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อรุ่นเท้าเหยียบ
https://drive.google.com/open?id=1wnWdkqn633_cN3T7d5P4fET81BSYCeQB
44
863-7/6/2019
นางอมรา ทิพพาทรัพย์สพรั่ง
ผอ.รายงานการเดินทางไปราชการ/อบรม/สัมมนา
https://drive.google.com/open?id=17kOeWa4vTpxDVGR95a-ABHHFXmZP860e
45
864-7/6/2019นายธานี นาคเลี้ยงผอ.
ขอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
https://drive.google.com/open?id=1GgwUKYjFa3EDO_fUuYvDS3vSn9fhsPuJ
46
865-7/6/2019นายชาญชัย ครุธทินผอ.
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
https://drive.google.com/open?id=1JqGrtjTM1hEkYJztr7RIk_UZYLbP0Kzq
47
866-7/6/2019นางนนลณีย์ นูนน์สผอ.
รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ครั้งที่ 1
https://drive.google.com/open?id=1ctY9Bczl7q6aHnik7r8GP2O8u1pO-P-6
48
867-7/6/2019นายรัฐธนนท์ คงเกษมผอ.ขออนุญาตส่งโครงการสอน
https://drive.google.com/open?id=1g8xBdwxKpuEL5Gluh-gUHIcLHeqSBRvL
49
868-7/6/2019นายรัฐธนนท์ คงเกษมผอ.ขออนุญาตส่งแผนการจัดการเรียนรู้
https://drive.google.com/open?id=1_TkiYZaAo5oI3PCkj39JxGjzOTZjiXnT
50
869-10/6/2019
นางสาวภาวิดา โพธิพิทักษ์
ผอ.
รายงานการเบิกค่าใช้จ่ายโครงงานวิทยาลัยคุณธรรม รุ่นนักเรียน นักศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1CNrS_v1NamqVuN4Pc9HUGFKQiabFckMP
51
870-10/6/2019
นายบัณฑิต เหลืองประเสริฐ
ผอ.ขอใช้เงินสวัสดิการร้านค้า
https://drive.google.com/open?id=1IIXaFft3-IFZXyqmRGuWl13VHFpgOCxZ
52
873-10/6/2019นางสาวจารุณี จุลบุตรผอ.แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานการบัญชี
https://drive.google.com/open?id=1yrOA7k8xxwsguaVS-4oxjMOPnwxKB0wC
53
874-10/6/2019นางสาวสิริกร นาพิจิตรผอ.
มอบรายได้จากการดำเนินงานศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562
https://drive.google.com/open?id=1xIt5vtiM8z222TqR7X1btYT2EGudD_HT
54
875-10/6/2019นางสาวลำพูน เขาเวียงผอ.แก้ไข/เพิ่มเติม ผลการเรียน
https://drive.google.com/open?id=1Tb84HgOUeRt2MupLIaLowcPOj2UH4vMk
55
876-10/6/2019นางณัฏฐา โกวาชผอ.รายงานการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562
https://drive.google.com/open?id=1GDIzyoDzU4krsRfYnUUsUadWYCBAT5Qj
56
877-10/6/2019
นางกุลญดา จันทร์กระจ่าง
ผอ.แก้ไข/เพิ่มเติม ผลการเรียน
https://drive.google.com/open?id=14ZmpU2M9_GXljm3np8P0u7y_txcYnbY9
57
878-10/6/2019
นางอมรา ทิพาทรัพย์สพรั่ง
ผอ.
รายงานผลการออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1rsGl_tGgRKPTCE-zOHTPIlUPMSw32dmg
58
879-10/6/2019
นางสาวศิริรัตน์ แก้วเวชวงศ์
ผอ.
รายงานผลการออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1-YtpA7IxoLUc6Xwk09nDkST7eZ22ieTE
59
880-10/6/2019นายณัฐวุฒิ พิลึกผอ.
รายงานผลการออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1CT-1duj8_aTKa9KE3i0OeACLA58-Ug2R
60
881-10/6/2019นายสรราม รอดอินทร์ผอ.
รายงานผลการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1lNSegS_AQ005CjwX-_S0YYHrQ_iXf4dI
61
882-10/6/2019นายทำเนียบ รอดสการผอ.
รายงานการออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1kD3dl4g5Iyf_EI5miZRlqisvImrbeVlh
62
883-10/6/2019นางอารยา รอดสการผอ.
รายงานการออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1hu-1PoDONocWc8Niqx7a_9obwQOvhEmi
63
884-10/6/2019นางสาวนุสรา แสงตาลผอ.
รายงานการออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1j7GRJ_LYKQQwhJi55UDML536Qza-EFuo
64
886-10/6/2019นางสาว นุสรา แสงตาลผอ.ขอเสนอชื่อครูทำหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
https://drive.google.com/open?id=1b8OMorYoWGTsEwgV9Ku2CTubxOF2C_kJ
65
887-10/6/2019นายทัชนพงษ์ แก้วละมูลผอ.ขอเสนอชื่อครูทำหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
https://drive.google.com/open?id=1BDrdqw0fd455DfqbQ2W8RWjj0d4VgW-j
66
888-10/6/2019นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญาผอ.
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1ShbAO3VSgtm3GDO-ew8JxC1wYrtCc2Lh
67
889-10/6/2019นางสาวนุสรา แสงตาลผอ.สรุปรายงาน พิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ประจำปี261
https://drive.google.com/open?id=11gm48FWCJu_In5_vTl4YNpsvyWgkSEGC
68
890-10/6/2019นายปฏิภาณ บุระตะผอ.ขอเบิกทุนการศึกษาจากงานการเงิน
https://drive.google.com/open?id=1QnpgrauVjOTrohPGQWYZS6tJ0JIBeYVE
69
891-10/6/2019นางสาวสุกัญญา สาระถีผอ.ขอลาออกจากข้าราชการ
https://drive.google.com/open?id=1wsLbmuPw-2YO3wWBdQglJdhttX6_01cv
70
892-10/6/2019
นายฐิติศักดิ์ ธีระวุฒิชัยกิจ
ผอ.ขออนุญาตใช้รถ
https://drive.google.com/open?id=1GixRwRvoM26nVeb5Um_tCnL0JjuO7cCE
71
893-12/6/2019
นายฐิติศักดิ์ ธีระวุฒิชัยกิจ
ผอ.ขออนุญาตไปราชการ
https://drive.google.com/open?id=19vdYb-Lzjxz26VnGxD1byqxt89-sSriZ
72
894-12/6/2019นางโกศล นาคไพจิตรผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1hUaHjsq_6sWC6mY69XZDJtIKi4RDICRk
73
895-12/6/2019
นายสุขสันต์ กรรณ์เกตแก้ว
ผอ.ขออนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานขับรถ
https://drive.google.com/open?id=14-J2vHJ-wVOAYi_X4oKjM6oqG6s1XoEU
74
896-10/6/2019นางสาวชิดชนก นบพรสรวงผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1LeL2C3fXscW9beHiJ0oyGWekrxH34wQ8
75
897-12/6/2019นางสาวชิดชนก นบพรสรวงผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานปวส.
https://drive.google.com/open?id=1E6D6o-Z3op4LiOMKNP0mE74wTgRjlnUd
76
898-12/6/2019นางสาวชิดชนก นบพรสรวงผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
https://drive.google.com/open?id=1PNzvVRGkFrvig0xI_6u5l4ElOJsyjmC7
77
899-12/6/2019นางสาวชิดชนก นบพรสรวงผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานปวส.
https://drive.google.com/open?id=1Yl_AfwNeLQnNJ0jIGYlk77-vK1l8brmA
78
900-12/6/2019นางสาวชิดชนก นบพรสรวงผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/open?id=1SFv5ODC88EUG8tbdW7UDbC8Qd8Uya37q
79
901-12/6/2019นางโกศล นาคไพจิตรผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
https://drive.google.com/open?id=1JLjDcTdEu7v-1U7cBDCaWFy68S5X5W52
80
903-13/6/2019นายสมชาย ราชวัตรผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานปวส.
https://drive.google.com/open?id=1ZuoRhfYuK4E5UeJSl8738zDNPC3VMYa6
81
904-13/6/2019นายสมชาย ราชวัตรผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานปวส.(ค่าวัสดุ)
https://drive.google.com/open?id=1HFPze1wbB4rFi6pzSB449LQR8IjPM6pp
82
905-13/6/2019นายสมชาย ราชวัตรผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานปวส.
https://drive.google.com/open?id=1qwnh7RbKTnk81aL7tLI_vrs76SYfDezR
83
906-13/6/2019นายสมชาย ราชวัตรผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานปวส.
https://drive.google.com/open?id=1CxKbkBdeqne4FLvbC8S8mYkS7NAoJ9bo
84
907-13/6/2019นางสาวชิดชนก นบพรสรวงผอ.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1GgIS0koa9qNUWPw7TSIreLhIwpQVW1hA
85
908-13/6/2019นางสาวชิดชนก นบพรสรวงผอ.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา(ค่าใช้สอย)
https://drive.google.com/open?id=1FRi0yIabWoT9pgKb-xrWQs3ONS0AwaUc
86
909-13/6/2019นายสมชาย ราชวัตรผอ.ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการศูนย์ซ่อมสร้างฯ
https://drive.google.com/open?id=1o8Yhlmb1Vc6n5D8TfAqM5yniVqLm69f_
87
910-13/6/2019นายสมชาย ราชวัตรผอ.
ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมตอนปลายปวช.
https://drive.google.com/open?id=1Yk3i637s4Douw235JB8D8Qv3rCSpCH5o
88
911-13/7/2019นายสมชาย ราชวัตรผอ.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
https://drive.google.com/open?id=1mEn_NFv68L-S3NeFUOu9iF84Y2YEvcmM
89
912-13/6/2019นางสาวมณฑกาญจน์ ทศแก้วผอ.แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงิน
https://drive.google.com/open?id=1F3ntVXLAr4liQP8eG4MxVgLXfcqrQvbK
90
913-13/6/2019
นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
ผอ.ขออนุญาตไปราชการ
https://drive.google.com/open?id=17fC9mUklZ5Sbi5_2955ccjAKVuGtefzj
91
914-10/6/2019นางสาวนภาพร บุญมีผอ.ขออนุมัติโครงการ
https://drive.google.com/open?id=18v-2Yby0yRl5yXcfskc3kYJUtuteff5X
92
915-13/6/2019นายชาญณรงค์ บุญโห้ผอ.ขออนุญาตไปราชการ
https://drive.google.com/open?id=1xWN4lOb9qjO6Ob4Xc1YE4rYurgNQ0fAM
93
916-13/6/2019
นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
ผอ.ขออนุญาตไปราชการ
https://drive.google.com/open?id=125e6V7fCdyxJyBfZS0P4gPymqCrSs7XN
94
917-13/6/2019นางพัชรีย์ พรมแก้วงามผอ.ขออนุญาตไปราชการ
https://drive.google.com/open?id=1d67tAWRa7vYaHFXwZf6QOyTobM9xlC_O
95
917-13/6/2019นายธีรพจน์ เครือพานิชผอ.ขออนุญาตไปราชการ
https://drive.google.com/open?id=15iOdmPcE3tzDsrF_vkaprUahJxPOrRZb
96
918-13/6/2019นางสาวจีดารัตน์ บุญมีผอ.
เสนอรายงานการประชุมแผนวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
https://drive.google.com/open?id=1wHLuucxc7GBhMzWCd_uSxMPRRFBTnFWD
97
919-13/6/2019นางสาวกนกวรรณ จำนวนผอ.แก้ไข/เพิ่มเติม ผลการเรียน
https://drive.google.com/open?id=1grhtO_EfdqmZUH_QbhDLq3-9-ihfmNOE
98
920-13/6/2019นายกิตติคุณ เขียวอุไรผอ.แก้ไข/เพิ่มเติม ผลการเรียน
https://drive.google.com/open?id=1Ph2fRzP5H_6zAeelrGpRm_k69bssu4ek
99
921-13/6/2019นายโชคชัย ปราโมกข์ผอ.ส่งแผนการจัดเรียนรู้
https://drive.google.com/open?id=16a80gUrXf5W2sAicjDet_EVf6sG2dsKy
100
922-13/6/2019นางสาววรัชยา เป้าขาวผอ.ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
https://drive.google.com/open?id=1kCbzVzXtFiF4V54Hx6gBs9T_tVSTD7OP
Loading...