GRI-taulukko 2014
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
LUONNOS
2
GRI-ohjeiston kohtaSisältöHallintoneuvoston kertomus eduskunnalle Ylen toiminasta 2014, sivulla (pdf)Täydentävää tietoa Ylen verkkosivuillaRaportointiLisätiedot ja kommentit
3
GRI-SISÄLLYSLUETTELO
4
1. STRATEGIA JA ANALYYSI
5
1.1.Ylimmän johdon edustajan lausunto4–5Kyllä
6
2. ORGANISAATION KUVAUS
7
2.1.-2.2.Organisaation nimi, tärkeimmät tuotteet ja palvelut12, 22Kyllä
8
2.3.Operatiivinen rakenne74Kyllä
9
2.4.-2.7.Pääkonttorin sijainti, toiminta-alue, omistusrakenne ja yhtiömuoto, markkina-alueet26Yle pähkinänkuoressaKyllä
10
2.8.Organisaation koko ja toiminnan laajuus70Kyllä
11
2.9. Merkittävät muutokset raportointijaksolla6–7, 15–19Kyllä
12
2.10.Raportointijaksolla saadut palkinnotPalkinnotOsittainPalkintotiedot kootaan yhtiösivuille kronologisesti
13
3. RAPORTOINTIPERIAATTEET
14
Raportin kuvaus
15
3.1. - 3.3. Raportoinnin ajanjakso, edellisen raportin päiväys, raportointitiheysMiten Yle kantaa vastuutaKyllä
16
3.4. Yhteystiedot87Kyllä
17
Raportin laajuus ja rajaukset
18
3.5. Raportin sisällön määrittely Miten Yle kantaa vastuutaOsittainLisätietoja verkkosivulla
19
3.6. Raportin laskentarajat ja kattavuusMiten Yle kantaa vastuutaOsittainLisätietoja verkkosivulla
20
3.7. Erityiset rajoitukset raportoinnin laajuudessa tai rajauksessaMiten Yle kantaa vastuutaKyllä
21
Huolehdimme ympäristöstä
22
3.8.Vuokratilojen ja ulkoistettujen toimintojen raportointi65Huolehdimme ympäristöstäOsittain
23
3.9.MittausperiaatteetMiten Yle kantaa vastuutaOsittain
24
Huolehdimme ympäristöstä
25
3.10.Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissaMiten Yle kantaa vastuutaKylläEi muutoksia
26
3.11. Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissäMiten Yle kantaa vastuutaKylläEi muutoksia
27
GRI-sisällysluettelo
28
3.12. GRI-indikaattorien taulukkoKylläJulkaistaan verkossa
29
4. HALLINTOKÄYTÄNNÖT, SITOUMUKSET JA VUOROVAIKUTUS
30
Hallinto
31
4.1. Organisaation hallintorakenne72–73Kyllä
Tarkemmin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
32
4.2.Hallituksen puheenjohtajan asemaKyllä
Tarkemmin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
33
4.3. Hallituksen jäsenten riippumattomuus73Kyllä
34
4.4.Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan77Osittain
Henkilöstön edustus hallituksessa ja hallintoneuvostossa
35
4.5.Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen 64OsittainTarkemmin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
36
4.8.Missiot, arvot ja eettiset periaatteet12–13, 60–62Kyllä
37
4.9.Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta76–77OsittainTarkemmin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
38
Ulkopuoliset sitoutumukset
39
4.12.Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin4–9, 46Osittain
40
4.13.Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa8, 24, 50OsittainEBU, Pohjoisvision, FiBS ry ym.
41
Sidosryhmävuorovaikutus
42
4.14. Organisaation sidosryhmätSidosryhmätKyllä
43
4.15.Sidosryhmien tunnistaminen ja valintaSidosryhmätOsittain
44
4.16.Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot56–57Kyllä
45
4.17.Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset55–56Osittain
46
5. YHTEISKUNTAVASTUUN TOIMINTAMALLIT JA TUNNUSLUVUT
47
Taloudellisen vastuun tunnusluvut
48
EC1Tuotettu lisäarvo ja jakaantuminen sidosryhmien kesken60–61Osittain
Tarkemmin raportissa Arvo syntyy yhdessä tekemisestä
49
EC2Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudetEiEi mukana riskiarvioinnissa
50
EC3Eläkesitoutumusten kattavuusEiRaportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
51
EC4Valtiolta saatu taloudellinen tukiYle rahoitetaan verovaroin
52
M1*Merkittävä ei-julkinen tukiEiEi yksityistä ulkopuolista rahoitusta
53
Välilliset taloudelliset vaikutukset
54
EC8 Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnat71–72Osittain
55
EC9Välilliset taloudelliset vaikutukset59–60, 71–72Kyllä
56
Ympäristövastuun tunnusluvut
57
EN3Välitön energiankulutus65Osittain
58
EN4Välillinen energiankulutus64–65Osittain
59
EN7 Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessa64–66Kyllä
60
EN12 Toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai rikkailla alueilla - Ei olennaisia vaikutuksia
61
EN16 Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt65Osittain
62
EN17Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt64–65Osittain
63
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 64–65Osittain
64
EN20 Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittainEi
65
EN22 Jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain ja loppusijoituksen mukaanHuolehdimme ympäristöstäOsittainVerkkosivuilla Pasilan toimintakeskuksen jätteet
66
EN28 Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomuksetEi tapauksia
67
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
68
Työolot
69
LA1 Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan62Kyllä
70
LA2 Työvoiman vaihtuvuus62Kyllä
71
LA3 Henkilöstöetuudet kokoaikaisille64OsittainTarkemmin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
72
LA4Työehtosopimusten piirin kuuluvien osuus työvoimasta62Kyllä
73
LA5 Uudelleenjärjestelyissä noudatettava vähimmäisirtisanomisaikaMinimi 14 vrk
74
LA6Henkilöstön osuus työsuojelutoimikunnissaEi
75
LA7Tapaturmien, ammattitautien, menetettyjen työpäivien ja poissaolojen määräYle työnantajanaKyllä
76
LA8Erilaiset toimintaohjelmat vakavien sairauksien ehkäisemiseksi63–64Osittain
77
LA9Ammattiliittojen kanssa sovitut terveys-ja turvallisuusasiatEi
78
LA10 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohdenEi
79
LA11Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat62Kyllä
80
LA12Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit %-osuus työntekijöistäYle työnantajanaOsittain
81
LA13Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien koostumus jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän mukaisesti63Osittain
82
LA14Miesten ja naisten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin64Osittain
83
Ihmisoikeudet
84
HR3Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja käytännöistä61Osittain
85
HR4 Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteetEi tapauksia
86
Yhteiskunta
87
SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat26, 28, 31–36, 38–39, 42–43Osittain
88
SO2Korruptioon liittyvien riskien analysointiEi
89
SO3 Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä poliitikoista ja toimintakäytännöistä61–62Kyllä
90
SO4Lahjontatapauksiin liittyvät toimenpiteetEi tapauksia
91
SO5 Osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen (esim. medialainsäädäntö)56–57Osittain
92
SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille vastaaville instituutioille annettu taloudellinen tuki tai luontaisedut Yle ei anna tukea
93
Tuotevastuu
94
M2*Menetelmät, joilla arvioidaan ja seurataan sisällöntuotannon periaatteiden toteutumista61KylläVastaavat toimittajat
95
M3*Toimenpiteet, joilla parannettu mediasisältöjä koskevien periaatteiden noudattamista61–62Kyllä
96
M4*Palvelujen esteettömyys ja haavoittuvassa asemassa olevien suojeleminen haitalliselta sisällöltä35–37Tv-ohjelmien ikärajamerkinnätKyllä
97
M5*Mediasisältöjen julkaisemista koskeva palaute ja valitukset55–56Osittain
98
M6*Vuorovaikutus yleisöjen kanssa26–27, 36–37Kyllä
99
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt, mukaan lukien asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset56–57Osittain
Tarkemmin yleisökatsauksessa: Ylen asiakkuudet
100
PR6Markkinointiviestintään liittyvien lakien, normien ja vapaaehtoisten sääntöjen noudattamista koskevat käytännöt 61Kyllä
OTS – Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet
Loading...