ABCDEF
1
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA_OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2
ข้อข้อมูล
การเผยแพร่
ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
Link ข้อมูล
หมายเหตุ
3
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
4
ข้อมูลพื้นฐาน
5
O1โครงสร้าง
6
O2ข้อมูลผู้บริหาร
7
O3อำนาจหน้าที่
8
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
9
O5ข้อมูลการติดต่อ
10
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11
การประชาสัมพันธ์
12
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
13
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
14
O8Q&A
15
O9Social Network
16
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
17
การดำเนินงาน
18
O10แผนดำเนินงานประจำปี 2563
19
O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
20
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
21
การปฏิบัติงาน
22
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
23
การให้บริการ
24
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
25
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
26
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
27
O17E–Service
28
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
29
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
30
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
31
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
32
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
33
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
34
O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
35
O22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
36
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2563
37
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
38
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
39
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
40
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
41
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
42
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
43
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
44
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
45
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
46
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
47
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
48
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563
49
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
50
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563
51
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
52
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
53
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
54
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2563
55
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
56
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
57
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
58
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
59
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2563
60
แผนป้องกันการทุจริต
61
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
62
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2563
63
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
64
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
65
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
66
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
67
O43
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน